پایان نامه طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات­ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره ­وری)

 

 

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات­ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

اساتید راهنما : دکتر ایرج مهدوی ، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور : دکتر محمد مهدی پایدار

تابستان 1393

فهرست مطالب

 

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

 

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- هدف انجام تحقیق. 5

1-4- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-5- ساختار تحقیق. 6

 

فصل دوم مرور ادبیات

2-1- مقدمه 8

2-2- تکنولوژی گروهی. 9

2-2-1- کاربرد کدگذاری در تکنولوژی گروهی‌ 10

2-2-2- نتایج‌ انعطاف‌پذیری‌ 11

2-3- تولید سلولی. 16

2-3-1- مزایا و معایب تولید سلولی.. 24

2-4- زمانبندی. 34

2-4-1- مدل‌های زمانبندی.. 39

2-5- مروری بر مسائل تولید سلولی با رویکردهای تشکیل سلول، چیدمان سلول و زمانبندی گروهی  43

 

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه 53

3-2- مفروضات.. 54

3-3- نمادهای مدل. 55

3-3-1- اندیس­ها 55

3-3-2- پارامترهای ورودی.. 56

3-3-3- پارامترهای خروجی.. 56

3-3-4- متغیرهای تصمیم­گیری.. 57

3-4- مدل ریاضی. 57

4-4- تشریح مدل. 57

3-2- روش حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک.. 61

3-2-1- آشنایی با الگوریتم ژنتیک… 61

3-2-1-1- مقدمه. 61

3-2-1-2- زمینه های بیولوژیکی.. 63

3-2-1-3- فضای جستجو. 64

3-2-1-4- مسائل NP. 65

3-2-1-5- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک… 67

3-2-1-5-1- اصول پایه. 67

3-2-1-5-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک… 67

3-2-1-5-3- کد کردن. 69

3-2-1-5-4- روش های کدینگ… 70

3-2-1-5-5- کروموزوم. 73

3-2-1-5-6- جمعیت… 73

3-2-1-5-7- مقدار برازندگی.. 74

3-2-1-5-8- عملگر تقاطع.. 75

3-2-1-5-9- عملگر جهش…. 77

3-2-1-5-10- روش های انتخاب… 77

3-2-1-6- ارائه الگوریتم پیشنهادی. 80

3-2-1-7- نمایش کروموزوم. 80

3-2-1-8- ایجاد جمعیت اولیه. 82

3-2-1-9- تابع برازندگی.. 82

3-2-1-10- انتخاب… 83

3-2-1-11- تقاطع.. 83

3-2-1-12- جهش…. 86

3-2-1-13- معیار توقف… 86

 

فصل چهارم محاسبات و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه 88

4-2- اعتبارسنجی و ارائه مثال عددی. 88

4-3- نتایج محاسباتی و تحلیل آنها 93

 

فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری. 100

5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 100

پیوست

کد الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب… 103

منابع و مراجع. 109

 

 

 

فهرست جداول

 

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

 

جدول ‏2‑‏1. مزایای CM بعد از دو ماه عملیات [31] 28

جدول ‏2‑2. منفعت­های گزارش شده از تولید سلولی در [15] 30

جدول ‏2‑‏3. بهبودهای عملکرد گزارش شده در [13] 31

جدول ‏2‑‏4. خلاصه­ای از مرور ادبیات… 49

جدول ‏3‑‏1. نمایش جواب مساله توسط کروموزوم. 80

جدول ‏3‑‏2. مثالی از تقاطع مورد استفاده 85

جدول ‏4‑‏1. اطلاعات اولیه مثال. 90

جدول ‏4‑2. مقایسه زمانی بین حل با لینگو و حل با الگوریتم GA.. 94

 

فهرست شکل­ها

 

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

 

شکل ‏2‑1. محیط تولیدی تولید کارگاهی [9] 18

شکل ‏2‑2. خط تولیدی خط جریان [9] 19

شکل ‏2‑3. سیستم تولید سلولی [9] 22

شکل 2‑‏4. چیدمان سلولی پایه الف) چیدمان خطی تک ردیفی ب) چیدمان خطی دو ردیفی.. 50

شکل ‏3‑‏1. چیدمان سلول­ها و ماشین­ها 54

شکل ‏3‑‏2. نمونه ای از فضای جواب… 65

شکل ‏3‑‏3. کدینگ باینری.. 70

شکل ‏3‑‏4. کدینگ جهشی.. 71

شکل ‏3‑‏5. کدینگ ارزشی.. 71

شکل ‏3‑‏6. کدینگ درختی.. 72

شکل ‏3‑‏7. فضای کدینگ وفضای جواب… 73

شکل ‏3‑‏8. مثالی از عمل جابجایی تک نقطه­ای.. 75

شکل ‏3‑‏9. تقاطعی دو نقطه ای.. 76

شکل ‏3‑‏10. عمل تقاطعی یکنواخت… 76

شکل 3‑‏11. چرخ رولت… 78

شکل 3‑12. انتخاب تورنامنت… 79

شکل ‏4‑1. نمایی از تشکیل سلول و چیدمان سلولی مثال حل شده 92

شکل ‏4‑‏2. نمای گانت مثال حل شده 92

فصل اول

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment