پایان نامه رابطه بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه و حجم تولیدات علمی– پژوهشی آنها

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۳-۵- سوال پنجم پژوهش: آیا بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی دارای سوابق کاری مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

جدول ۴-۱۱- نشان­دهنده­ی نتایج بررسی تفاوت میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی بر حسب سابقه کار آن ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه می­باشد. مقدار ۶۵۱/۱۳F= می­باشد که در سطح ۰۰۰۱/۰P< معنی­دار می­باشد. به عبارتی دیگر، تفاوت معنی­داری بین تولیدات علمی گروه های آموزشی مختلف وجود دارد.

 

جدول۴-۱۱- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی بر حسب سوابق کاری

PF  مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادسابقه کار
۰۰۱/۰۶۵۱/۱۳۹۷۳/۵۰۳۵/۷۸۶۱-۱۰
۸۰۵/۷۴۸/۸۷۳۱۰-۲۰
۳۱۶/۱۵۴۰۹/۱۵۶۱۲۰-۳۰

 

به منظور بررسی این موضوع که تفاوت بین کدام یک از گروه های معنی دار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج در جدول ۴-۱۲ ملاحظه می شود. طبق این جدول اعضای هیات علمی که سابقه کار ۲۰-۳۰ سال دارند میزان تولیدات علمی بیش تری نسبت به دو گروه دیگر دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

Leave a comment