پایان نامه بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:

 کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان 1393

فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده      1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه. 6

1-6- هدف کاربردی.. 6

1-7- جنبه نوآوری.. 6

1-8- محدودیت های تحقیق.. 6

فصل دوم:مرور منابع. 7

2-1- نکات مهم در تعریف خشکسالی.. 8

2-2- تعاریف خشکسالی.. 9

2-3- تعریف مفهومی خشکسالی.. 11

2-4- تعریف عملی خشکسالی.. 12

2-5- انواع خشکسالی.. 12

2-5-1- خشکسالی هواشناسی.. 13

2-5-3- خشکسالی هیدرولوژیکی.. 15

2-5-4- خشکسالی اجتماعی ـ اقتصادی.. 16

2-6- پیامد اثرات خشکسالی.. 16

2-7- شدت و وسعت خشکسالی.. 17

2-8- ملاحظات خشکسالی در رابطه با ایران. 18

2-9- تفاوت خشکی و خشکسالی.. 19

2-10- سوابق تحقیق.. 19

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 25

3-1- روش کار. 26

3-1-1- نوع روش تحقیق.. 26

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و …) 26

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 26

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 26

3-2- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 26

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 29

4-1- سابقه پدیده خشکسالی در اروپا 46

4-2- تجزیه و تحلیل پدیده خشکسالی.. 47

4-3- شاخص های مختلف اندازه گیری اثرات خشکسالی.. 47

4-4- ارکان مدیریت منابع آب… 48

4-5- راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی.. 51

4-6- موانع برنامه ریزی کارآمد برای خشکسالی.. 52

4-7- راهکارهای اصلی در مدیریت آبی.. 55

4-8- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی.. 58

4-9- منابع آب استان گیلان. 58

4-10- بهره برداری از منابع آب استان. 59

4-11- مسائل آب استان. 61

4-12- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان. 62

4-13- مدیریت مصرف آب… 62

4-14- نکات مهم در حل بحران آب… 62

4-15- روش های صحیح مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی استان گیلان. 64

4-16- اقدامات بلندمدت کشاورزی پایدار در سطح استان. 64

4-17- مقابله با محدودیت منابع آبی استان گیلان. 64

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات… 67

5-1- بحث… 68

5-2- نتیجه گیری.. 68

5-3- آزمون فرضیات… 70

5-4- پیشنهادات… 70

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment