پایان نامه با موضوع نقش استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

۱-۱-۱- سطوح استراتژی

بیشتر سازمان ها بجای اتخاذ یک استراتژی جامع و واحد, از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. سه سطح مهم استراتژی در بیشتر سازمان های بزرگ چند محصوله عبارتند از: ۱) استراتژی بنگاه (شرکت) (Corporate Strategy), 2) استراتژی کسب و کار (تجاری) (Business Strategy)3) استراتژی کارکردی (وظیفه ای) (functional Strategy) که بر روی یک محصول – بازار خاص متمرکز شده اند (مانند واکر و همکاران ۲۰۰۳, ویلن و هانگر ۱۹۹۲). هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی, با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوط وبا سطح شرکت به عنوان یک مجموعه واحد هماهنگ می باشد (واکر و همکاران, ۲۰۰۳: ۱۰-۹). هر یک از سطوح استراتژی با سایر سطوح استراتژی تعامل نزدیک و هماهنگی دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این سه سطح یکپارچه باشند. سه مرحله اصلی در الگوی مدیریت استراتژیک (تدوین, اجرا, ارزیابی و کنترل) برای تمام سطوح استراتژی صادق می باشد (هر یک از سطوح دارای این سه مرحله اصلی هستند).

هر سطح استراتژی, محیط استراتژیک سطح پایین تر را شکل می دهد به این صورت که اجرای استراتژی سطح بالاتر برابر است با تدوین استراتژی سطح پایین تر (ویلن و هانکر, ۱۹۹۲: ۲۳). نمایش شماره ۲-۲ این رابطه را نشان می دهد. در بعضی سازمان های کوچک تر نیز سطح اول و دوم با یکدیگر ادغام می شوند و یک سطح بوجود می آید.

می شود و آن اینکه چنانچه غایت و کمال ورای زمان باشد اساسا باید از تغییراتی که در بستر زمان و مکان حادث می شود, تاثیر پذیرد, بنابراین غایب و کمال مقوله ای است که نسبت به زمان و مکان ثابت است و تحت تاثیر تغییرات زمان و مکان متحول نمی شود, که از آن به “وضعیت مطلوب” تغییر می کنیم. هر حرکتی به صرف اینکه حرکت است دارای “جهت” است و به تعبیر دیگر چون حرکت مشی به سوی غایتی است لذا حرکت بودن “جهت” ممتنع است و نظر به اینکه غایت حرکت ورای زمان و مکان است لذا “جهت حرکت” نیز مقوله ای ورای زمان و مکان می باشد و ما از این مفهوم به “جهت کلی حرکت” یا “استراتژی” تعبیر می کنیم و آن را همانند وضعیت مطلوب از تاثیر زمان و مکان مصون دانسته و در حال حرکت و راستای استراتژی انجام می شود. (اعرابی, ۱۳۷۰: ۲۱-۲۰)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

Leave a comment