پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش

دانلود پایان نامه

۱-۱-۱- نگرش اقتضائی به مدیریت

این نگرش عنوان می کند چگونه تئوری را به عمل برسانیم. نگرش اقتضایی اشاره دارد که برای دستیابی موثر به هدف, بر اساس شرایط محیطی و زمانی منتخب, فنون و مفاهیم مناسب مدیریت انتخاب می شود. این نگرش “نظریه ” را از “علم” می گیرد, از “شرایط” اطلاع دارد, نظریه را با شرایط “تطبیق” می دهد, و سپس ارائه راهکار می کند. به عبارت دیگر “وضعیت مناسب” را تعیین می کند. این نگرش موضوع جدیدی را علاوه بر سه نگرش اولیه مطرح نمی کند بلکه بیان می کند که هر یک از سه نگرش فرآیندی, کمی و رفتاری چگونه در شرایط زمانی و مکانی به عمل تبدیل می شوند. مواری زیر مثال هایی هستند که تایید کننده این مطلب می باشند.

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر موقعیت (مانند پال پیگورز و چارلز مایرز), برنامه ریزی مبتنی بر اقتضاء (مانند سناریوسازی) مدل های رهبری مبنی بر اقتضاء (مانند فرد فیدلر) : طرح سازمانی مبتنی بر اقتضاء مانند (پل لارنس و جی لورنش) مدل رفتاری مبتنی بر اقتضاء (مانند ب.اف.اسکینر). (لوتانز,ترجمه منوریان,۱۳۶۶: ۱۲۲-۱۲۱)

۱-۱-۲- نگرش استراتژیک به مدیریت

دیدیم که در نگرش های قبلی, دو نگرش سیستمی و اقتضائی موضوع جدیدی را علاوه بر سه نگرش اولیه (یعنی فرآیندی, کمی و رفتاری) مطرح نکردند. بلکه نگرش سیستمی به تعامل بین عناصر سازمان در سه نگرش اولیه می پردازد و نگرش اقتضائی نیز نظریه های سه نگرش اولیه را بر اساس شرایط به عمل تبدیل می کند. در واقع سه نگرش اولیه در حوزه “علم بودن مدیریت” و دو نگرش بعدی در حوزه “هنر بودن مدیریت” قرار می گیرند.سوال اصلی در مورد نگرش استراتژیک نیز همین است. یعنی آیا نگرش استراتژیک موضوع جدیدی را مطرح می کند با به نگرش های قبلی از دیدگاه دیگری نگاه می کند و چیزی به آنها اضافه می کند؟

بررسی دیدگاه صاحبنظران مدیریت استراتژیک نشان می دهد که هر کدام از آنها از زاویه یکی از سه نگرش اولیه به مدیریت استراتژیک می پردازد. عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را بر اساس الگوی “تصمیم گیری محدود” که در حوزه “نگرش علمی” قرار می گیرند بیان می کنند (مانند هانکر و ویلن ۲۰۰۱) عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را از زاویه “مدل های کمی” بیان کرده اند (مانند روبیسون و دیکل, ۱۹۹۴) , عده ای به مدیریت استراتژیک از زاویه “نگرش فرآیندی” نگاه کردند (مانند دیوید, ۲۰۰۱, هریسون و جان, ترجمه قاسمی, ۱۳۸۰, جانسون و شولز ۲۰۰۲, هیل و جونز ۱۹۹۲) . ضمن اینکه در عمده الگوهای مدیریت استراتژیک, بررسی شرایط محیط خارجی و داخلی (نگرش اقتضایی) و تعامل بین عناصر سازمانی در جهت تطابق با محیط (نگرش سیستمی) بیان شده اند. این مطالب نشان می دهند که نگرش استراتژیک موضوع جدیدی علاوه بر سه نگرش اولیه بیان نمی کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

Leave a comment