پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

مقدمه

این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند  اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها  از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 

توصیف متغیر تحصیلات

با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که  ۱۵٫۷ درصد از پاسخ دهندگان دیپلم ،۲۱٫۷ درصد فوق دیپلم ،۵۰٫۲ درصد لیسانس ،۱۲٫۴ درصد فوق لیسانس هستند.

توصیف متغیر سابقه خدمت

با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که ۳۱٫۸ از پاسخ دهندگان زیر ۱۰ سال ،۳۸٫۷ درصد ۱۰-۱۵ سال ،۱۵٫۲ درصد ۱۵-۲۰ سال ،۱۴٫۳ درصد ۲۰ سال به بالا هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     ۳٫سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد

Leave a comment