پایان نامه اثر بخشی مداخله ی افزایش انگیزه بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو

۱-۵-۹-کیفیت زندگی

کیفیت زندگی به درجه­ای که افراد زندگی خود را خوب ارزیابی می­کنند اطلاق می شود )سارافینو، ۲۰۰۲). محققین در مورد ابعاد مختلف مورد بررسی در کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند.کیفیت زندگی مفهومی ذهنی دارد و برداشت هر فرد در مورد کیفیت زندگی خود بهترین قضاوت در این مورد به شمار می رود.بوند در این باره می نویسد:«کیفیت زندگی هر فرد همان چیزی است که فرد اظهار می کند. شناخت و ارزیابی فرد از زندگی خود و میزان رضایتمندی او از وضعیت سلامت اجتماعی، جسمی و روانی و احساس رضایت و خوب بودن علی رغم محدودیت های جسمی خود است»(بوند،۲۰۰۰). در پژوهش حاضر، کیفیت زندگی وابسته به دیابت، یکی از شاخص­های نشان دهنده­ی سلامت روانی افراد دیابتی است و مفهوم ذهنی و مجموعه ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را می­سنجد که به وسیله­ی فرد دیابتی ادراک می­شود و نشان می­دهد که فرد در باره­ی اینکه “زندگی چقدر خوب یا چقدر بد است” چه احساسی دارد.  متغیر کیفیت زندگی توسط پرسشنامه­ی کیفیت زندگی وابسته به دیابت سنجیده می­شود . این متغیر در مقیاس فاصله­ای است.

۱-۵-۱۰-تیپ شخصیتی D

تیپ شخصیتیDبا دو مولفه؛ تمایل فزاینده به تجربه­ی هیجانات منفی مانندافسردگی، اضطراب، خشم و احساس خصومت و بازداری اجتماعی این هیجانات مشخص می­شوند(نیکلسون،کوپر و همینگوی[۱]،۲۰۰۶؛ بارث،شومچر و هرمان لینگن[۲]،۲۰۰۴؛ اورسون رز ولویز[۳]،۲۰۰۵). در پژوهش حاضر، برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه­ی تیپ شخصیتی Dدنولت(۱۴والی)استفاده شده است.

۱.Nicholson,Kuper&Hemingway

۲.Barth,Schumacher&Hermann-Lingen

۳٫Everson rose&Lewis

متن کامل پایان نامه

Leave a comment