دانلود پروژه مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

تاب نخ:

یك مقدار تاب كم برای نخ مورد استفاده در بافندگی حلقوی مورد استفاده است زیرا یك نخ با تاب زیاد مشكلات زیادی هنگام بافت به وجود خواهد آورد و همچنین روی زیردست پارچه تاثیر خواهد گذاشن كه یك پارچه معیوب از لول خورده شدن و پیچ خوردن شناخته می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در مورد نخ فلامینت ابریشنی ، تعداد لاها در نخ و تاب نخ هر دو وابسته به هم می باشد. اگر تعداد لاها افزایش پیدا كند نمره نخ به طور متناظر افزایش پیدا خواهد كرد در نتیجه نخ مناسب برای محصولات سنگین و پارچه های چگالتر خواهد بود .ولی اگر نمره لاها افزوده شود یك درجه بزرگتر از تاب برای نگهداشتن لاها و فیلامتها كنار هم نیاز خواهیم داشت.علاوه بر آن با افزایش تاب. گرایش به پا ملخی شدن نخ همچنین بالا خواهد رفت و این می تواند باعث شكستگی سوزن و یا نخ پارگی ( به خاطر گیر کردن نخ) یا هر دو باشد.

مشكلات تاب بالا در نخ توسط آب عمل بخار زنی می تواند كاسته شود ولی بهتر آن است كه یك نخ با تاب پایین در مقایسه با نخ استفاده شده برای پارچه های تاری پودی استفاده شود ومی تواند نقص خود را به خوبی در پارچه های تولید شده با كمترین نقص ایفا كند.

خصوصیات مالشی نخ:

رفتار مالشی یك نخ با توجه به عملكرد آن روی هر ماشین حلقوی خیلی مهم است . این رفتار و البته به خصوصیات سطحی نخ است كه مقاومت مالشی را تعیین می كند هنگامی كه نخها در تماس با قسمتهای دیگر ماشین حركت می كنند.در طول فرآیند بافندگی حلقوی نخ ابریشم باید در تماس با تعداد مختلفی از سطح ماشین باشد به عنوان مثال دور سوزن و سینكر كه در طول عبورش از قسمت های مختلف تنش آن افزایش می یابد. این در برگشت مانع از بافندگی بدون اشكال خواهد شد و باعث افزایش و شكستگی سوزنها و سوراخها در پارچه خواهد شد.

سختی خمشی نخها:

سختی خمشی یك تابع تعریف شده است از نیرویی كه شامل خمش یك ماده از طریق واحد خمیدگی اعمال می شود. در حلقوی ، سوزن باعث می شود نخ به داخل یك حلقه خمش پیدا كند. بنابراین سختی نخ تعیین خواهد كرد نیروی اعمال شده خمشی نخ برای ساختن یك حلقه را درطی فرآیند بافندگی همان نیرو و روی قلاب سوزن و سوزن عمل خواهد كرد ولی در اصل یك نیروی عكس العمل می باشد.

در حالت ایده آل سختی خمشی یك نخ فیلامنتی ابریشمی از نخ پنبه ای بیشتر می باشد.

به عنوان یك نتیجه یك نیروی عكس العمل زیاد روی سوزن وجود خواهد داشت. بنابراین یك تغییر بزرگ برای قلاب سوزن یا ضربه ای برای پارگی خواهد شد. برای برطرف كردن این مشكل معقولانه تر آن است كه یك نخ انعطاف پذیر برای حلقوی ( با توجه به خصوصیات برای بهترین گیج ماشین)انتخاب كنیم.

نوع بسته تغذیه:

در بافندگی حلقوی گردباف، بسته تغذیه معمولا به صورت فرم مخروطی می باشد . نخ های ابریشمی پیچیده شده روی بسته های به فرم مخروطی یا پنیری شكل عموما تمایل به ریزش هنگام باز شدن را دارند . برای رفع این مشكل یك بوبین دوبل فلچ برای جلوگیری از تمایل به ریزش استفاده شده است و باز شدن آسان را موجب می شود . فقط اشكال كار با این بوبین های دوبل فلچ می باشد که گنجایش كم نخ در بسته و بی ثباتی باز شدن هنگام بافندگی حلقوی است.

نوع ماشین:

ماشین های گردباف و فلت ریب مناسب بافتن حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی مناسب هستند. تغذیه كننده های مثبت در حلقوی یك نقش حیاتی ابریشم بازی می كنند توسط كنترل تغییر تنش آنها در طول بافت حلقه ها فراهم می سازند.ماشین های حلقوی بدون وسایل تغذیه كننده مثبت می توانند به راحتی سبب تغییرات منش نخ در طول حلقوی شوند كه رویداد حلقه های در رفته را نتیجه می دهند.

(مواد اولیه ، ماشینها و روشها)

كار مقدماتی برای انتخاب نخ صحیح برای بافندگی انجام شده است.

انواع نخ مفید منتی ابریشم موجود به صورت تجاری و رنج دنیری به صورت نرمال پیدا شده اند در زیر نشان داده شده اند.

100-120   denier    44-40         denier       22-20       :نخ فیلامنتی ابریشم

denier           200           : ابریشم dupion

این رنج در حد میانی چگالی نخها موجود می باشد و هنگامی كه استفاده شد به عنوان یك نخ دوبل ، آنها هنوز كیفیت خوبی برای حلقوی داشتند.

رنج 100-200 دنیری. این نخها كیفیت كافی برای حلقوی دارند ولی به عنوان نخهای منفرد در بافندگی تمایل به سر خوردن روی سوزن دارند و سبب به وجود آمدن حلقه های در رفته می شوند .دوبل كردن آنها باعث زبری بیشتری برای نخ مورد استفاده می شود.

رنج 20-22 دنیوی . این نخها لازم دارند به یك تعداد بیشتر لاها و تاب خیلی زیاد تافیلامتها را كنار هم نگه دارد. گذشته از این مشكل ، شكستگی سوزنها است كه با تاب بالا به وجود می آیند.

نخستین آزمایش بافت حلقوی:

آزماشهای بافت حلقوی نشان دادند كه تعیین كردن تعداد لاهای اپتیمم ومیزان تاب در 44-40 دنیری نخ یك بافندگی حلقوی بدون زحمت را سبب می شود.

سه تركیب مختلف این پارامترها آزمایش شده است.

آزمایش1:

اولین آزمایش به دست آمده از یك نخ پیچیده از تركیب 8 لا از فیلامنتهای 40 دنیری ابریشم با تعداد تاب در اینچ 15 TPI بود. ورودی ماشین بافندگی با گیج 8 امتحان شد. مشاهده گردید كه نخ به صورت مكرر در واحد تغذیه به خاطر گرایش به پا ملخی شدن نخ فیلامنت ابریشم گیر می كند.

آزمایش 2:

آزمایش دوم با نخ فیلامنتی با همان تعداد لاها ولی میزان تاب در اینچ از 15 به 4 TPI كاهش یافت . برای بافندگی از همان ماشین با گیج 8 دستی استفاده شد. ملاحظه شد نخ پارگی ها و حلقه ها در رفته در روی پارچه به خاطر فیلامنتی بودن نخها در سوزن. حلقه ها ی دررفته روی پارچه به وجود آمد.

آزمایش 3:

در این حالت تعداد لاها از 8 به 3 كاسته شدند تاب هم بیشتر كاهش یافت : به 3 TPI

در این حالت و تركیب پارامترها در طول جریان بافندگی بدون سوزن شكستگی یا پاره شدن فیلامنتها رخ داد .

بافندگی حلقوی در روی ماشین های صنعتی

براساس آزمایش های مقدماتی بالا ، با نخ ذیل و ویژگی های فنی ماشین برای بافندگی حلقوی ابریشم روی ماشین آلات صنعتی حلقوی استفاده شدند. نخ پنبه نمره نخ برابر برای خاطر مقایسه استفاده شد.

یك ماشین كشباف عادت داشت كه ساختار ریب را ببافد.عموما بافندگی حلقوی ماشین گردباف ریب مقایسه اش نسبت به ماشین اینترلوك گردباف تا اندازه ای مشكل است. این به خاطر زاویه بیشینه به هم پیوستن نخ و حداقل فاصله سوزن تا سوزن می باشد.

نتایج و مباحث

ظاهر پارچه

پارچه ابریشمی فیلامنتی حلقوی یك احساس ظریف و نرمی دارد و یك ساختار باز حلقوی داراست.

مشاهدات بحرانی در طول بافندگی حلقوی

– هیچ شكستگی سوزن هنگام بافت حلقوی در سه بافت پایه اتفاق نمی افتد(فقط در 10 متر نمونه تولید شده از هر طرح).

– اجرای بافت فیلامنتی ابریشم روی انتخاب مناسب از دینر الیاف ، شماره لاها در نخ و سطح میزان تاب و گیج ماشین وابسته است.

– نخ الیاف بلند ابریشمی موجود تجاری در شكل بوبین با گنجایش 150-100 گرم می باشد. در دسترس بودن بسترهای بزرگتر برای تولید عمده نیاز به تغییر قفسه فراوان را اجتناب می نماید.عرضه بسته های در شكل مخروطی باعث ریزش نخ ها زمان باز شدن در ماشین می شود.

– در مقایسه یا پارچه حلقوی پنبه، پارچه ابریشمی حساس به جمع شدگی غیر قابل پیش بینی در طی فرآیند تر نمودن است.این مشكل به صورت وسیع با به كار بردن نخ ابریشمی رنگی در حلقوی میتواند كنترل شود.

– كشش نخ ابریشم در طی فرآیند بافت 8-7 گرم است ولی در مورد پنبه تنها 5 گرم است.این می تواند با یك عدد بزرگتر منجر به شكستگی سوزن در بافندگی ابریشم شود. تنش زیاد غیر قابل اجتناب است به طوریكه سطح كشش پایین تر برای نخ باعث می شوند از سوزن فرار كنند.

– سرعت ماشین برای بافت ابریشم 25% از سرعتی بود كه برای بافت پنبه به كار می رفت.

این هم توسط نخی كه رسیده شده بود به دست آمد . سرعت ماشین 10 – 5 RPM برای نخ ابریشمی است و برای نخ پنبه ای 40-30 RPM و یك ماشین با قطر INCH 20 استفاده شد.

یك مقایسه از مشخصات مكانیكی و راحتی.

پارچه های فیلامنت حلقوی ابریشم ، استحكام تا پارگی بالا ،مقاومت سایشی بالاتر و نفوذ پذیری نسبت به هوای بالاتری دارند و شكل مقایسه شده بهتری با توجه به پارچه های پنبه ای با ساختار حلقوی شباهت دارند . پرز دادن به نظر نمی رسد كه یك مشكل جدی برای پارچه های ابریشمی باشد.

درصد جمع شدگی برای پارچه های ابریشمی از پارچه های پنبه ای خیلی بالاتر است.پارچه ابریشمی اینترلوك بزرگترین جمع شدگی را نسبت به همه نشان می دهد

خصوصیات مکانیکی تنش پایین:

نمایش نتایج آزمایش كششی پارچه های ابریشمی LT بالاتر و ارزش WT بالاتر دارد و ارزش RTكمتر نسبت به پارچه های حلقوی پنبه ای با همان ساختار را دارا می باشد.

با توجه به خصوصیات خمشی پارچه های فیلامنتی ابریشمی ، سختی خمشی بالاتری دارند و خاصیت هیسترزین پایین همان خمشی به پارچه های پنبه ای شباهت دارند و این بدون توجه به ساختمان بافته شده می باشد.

نتایج آزمایشهای برداشت شده نشان می دهد که G و 2H و2GH . پارچه های ابریشمی 5 مقدار ارزشی بالاتر نسبت به پارچه های پنبه ای دارند.

نتایج آزمایشهای متراکم سازی نشان می دهد که پارچه های ابریشمی LCوWCو RC بالاتری نسبت به پارچه های مقایسه شده پنبه ای دارد.

با مراجه به زبری سطحی می توان مشاهده کرد که پارچه های فیلامنتی ابریشمی MIU و MMD و SMD بالاتری در این موارد را دارند.

مفاهیم تجاری:

بافندگی حلقوی ابریشمی به وسعت پارچه های پنبه آزمایش شده است.در این زمینه سوالهایی در زمینه بافندگی حلقوی به ذهن می آید که چرا مردم به طرف بافندگی حلقوی ابریشم نمی روند؟چراآنها با احتیاط برخورد می کنند موقعیکه آنها با بافندگی حلقوی ابریشمی مواجه می شوند؟چرامردم با تغییر وتحول دراین زمینه مقاومت می کنند؟ شاید دلیل هزینه بالای ابریشم مقایسه شده باپنبه است تا این که چالش ها بعلت فن آوری و تکنولوژی محکوم شوند.

برای مثال نخ فیلامنت ابریشمی هر کیلو 1000-1500 Rs  قیمت دارد .از طرف دیگر هر کیلو نخ پنبه به طور میانگین 110-130 Rs قیمت دارد و هنگامی که ضایعات بافندگی مطرح باشد این تفاوتها ملموس تر است.با برداشت حدود 5% ضایعات از هر کیلو از هر دو الیاف ارزش ضایعات پنبه 5-7 Rs برای هر کیلو میباشد در حالی که در مورد ابریشم این مقدار به 50-70 Rs میرسد.

درآزمایش واقعی ،ضایعات نخ فیلامنتی ابریشمی کمتر است بطوریکه آن به علت پاره نشدن نخ درطی بافندگی حلقوی می باشد.احیاکردن هزینه تولید ماده اولیه یکی دیگر از راههای بزرگ است که کمک میکندکه در بافتن ابریشم هزینه تولید پارچه ،کاسته شود.

قیمت نخ ابریشمی چینی نصف قیمت ابریشم هندی است.آن است علت این که چرا بافندگی حلقوی ابریشمی درچین محبوب است.

سنجش فنی امکان بافت نخهای ابریشم برای بافندگی حلقوی تحقیق شده است.نخهای فیلامنت ابریشمی بسیار زیاد مناسب برای بافندگی حلقوی هستند.این یک سود بزرگ به صنعت تریکو بافی برای بقای آن در بازار مد بین المللی است.

تریکوهای ابریشم پارچه های ویژه ای هستندکه مناسب برای تمام فصلهامی توانند باشند.

کاربرد انتخابی تریکوهای ابریشم یک روش باصرفه برای جبران فشارهای اقتصادی است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment