دانلود پروژه رشته برق در مورد صرفه جویی در انرژی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

خشك سازی كوره هوایی تحمیلی Forced – Air kiln Dryring

1987 , Argan bright . D.G;. Quarke . s.h, Breiner. T

مصرف بخار و برق در یك كوره خشك كننده الوار به مقیاس اقتصادی

در اقدامات انجمن Western Drykiln ؛ رمی 1987 ، Coeurd ‘ Alene , 20:22

و koz lik – vandeventer Or . Gervallis. ID . Inc : 83-94.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. smith , w, Ramsay . مصرف انرژی بواسطه خشك كردن الوار. ملی اقدامات كلوب

Corvallis. Reno, NV , 9-11 – 1984; Western Drykiln

P112-16.western Dry kiln clubs; Or

محاسبات تولیدی Humidity Computations

  1. Irvani, Lavine ; zimmer man , O.T.

جداول و چارتهای رطوبت سنج ، چاپ دوم. NH , Dover : شركت خدمات تحقیقاتی صنعتی P.172.

انرژی خورشیدی Solar Energy

1980 , W.A, Beckman ; Duffie, J.A . مهندسی [انرژی ] خورشیدی فرایندی حرارتی 762p.John wiley & sons

چوب و سوخت Wood and Fuel

  1. Jr, N.W, Darwin , Foster, B.B; Jr, curtis, A.B

یك آنالیز اقتصادی مقدماتی برای سیستم انرژی چوب: مستندسازی برنامه كامپیوتری . واحد آموزش كشاورزی ایالات متحده. خدمات جنگلی، منطقه جنوب 30p.

1986.payne , F.A; MC minn , J.W; Harris , R.A . محاسبه و گزارش تغییرات در حرارت شبكه ای سوخت سوخت چوبی.

مجله محصولات جنگلی 57-60 : 36 (6)

1975 Sa eman , J.F.ed. . پسماند چوب به عنوان یك منبع انرژی . طی فعالیتهایی به شماره P-75-13 . انجمن پژوهش محصولات جنگلی 118P-WI-Madison .

تجهیزات سوزاندن چوب Wood Combustion Equipmett

لابراتور كاربردهای تكنولوژیكی 1984 . (GIT) . كتاب راهنمای انرژی چوب صنعتی. كمپانی P , 240 . Van Nostrand Reinhold

جدول 1-11 – ظرفیت گرمایی و سایر خصوصیات مواد انتخاب شده

مواد ظرفیت گرمایی

(CP)

(Btu/1b/F)

رسانایی حرارتی

K

(Btu/h/ft/F(

دانسیته (چگالی)

(P)

(1b/ft3)

حجم مخصوص

(1/p)

(ft3/Ib)

آب جامد 46/ 28/1 2/57 0175/0
مایع 1 375/0 4/62 0160/0
گاز 492/0 0142/0 0373/0 8/26
چوب 327/0 11/0 35 0286/0
هوا 241/0 0174/0 081/0 4/12
فولاد 11/0 25 489 002/0
بتن 21/0 81/0-47/0 130 007/0
آلومینیوم 21/0 100 170 005/0
فوم اورتان 02/0
فولاد آلیاژی 11/0 7 510 002/0
مس 092/0 220 559 001/0

Dry wood

جدول 2-11- حرارت دیفرانسیلی مرطوب كننده و حرارت نهفته آب محدود

در دمای 150 درجه فارنهایت.

محتوی رطوبت

(درصد)

حرارت دیفرانسیلی

مایع مرطوب كننده

(Btu/1b)

حرارت نهفته تبخیر

 

20 27 034/1 034/1
15 55 048/1 062/1
10 113 072/1 120/1
8 151 094/1 158/1
6 203 117/1 210/1
4 270 144/1 277/1
2 360 115/1 367/1
1 416 2/1 423/1

1- برای محتویات رطوبت كمتر از 20 درصد

در حذف شده در m

جدول 3-11- میزان R ، محاسبه شده برای پانل آلومینیومی

پانل 2hi Ki Pi 1/Ri Ri
سمت هوای سرد 5/1 667/0
لایه آلومینیومی 100 0156/0

(in 16/3)

369/6 0002/0
لایه فومی اورتان 02/0 333/0

in4

0606/0 50/16
لایه آلومینیومی 100 0156/0

in16/3

369/6 0002/0
  6/0 16666/0

1- اعداد موجود در پرانتز به تذكر شكل 11-1 مربوط می شوند.

2- ضریب انتقال حرارت فشار گاز

3- رسانایی حرارتی K1 فومی اورتان بواسطه روش تولید متفاوت خواهد بود.

4- معكوس R عبارت است از (Btu/ft2.hf) 0.058 =1.R=uپ

جدول 4-11- مقادیر دریچه مخزن و اتلافات حرارت مربوطه برحسب میزان پوند آب تبخیر شده در درجه حرارتهای مختلف خشك كننده و رطوبت نسبی

درجه حرارت خشك كننده رطوبت مطلق

H2             H2-H1

 

میزان دریچه مخزن

(Ft3/1bH2O)

تبخیر شده

اختلاف حرارت دریچه

(Btu/1bH2O)

تبخیر شده

رطوبت نسبی خشك كننده 80 درصدی
94 100 019/0 034/0 687 260
113 120 051/0 066/0 269 194
132 140 102/0 117/0 144 145
151 160 201/0 216/0 83 98
170 180 415/0 430/0 50 60
190 200 075/1 090/1 32 28
رطوبت نسبی خشك كننده 20 درصدی
70 100 0085/0
82 120 0011/0 0161/0 645 و 11 020 و 9
95 140 0100/0 0250/0 288 و 1 488 و 1
110 160 0300/0 045/0 446 661
127 180 0570/0 072/0 242 435
135 200 103/0 118 143 289

1- درجه حرارت متوسط ( T1 ) است، رطوبت نسبی 65 درصد و H1= 015/0 پوند H2O برحسب پوند هوای خشك است.

2- -DB درجه حرارت حباب (لامپ ) خشك است (T2) : +WB عبارت است از درجه حرارت حباب خیس

3- معادله (8)

4- معادله (9)

تذكر: برای اتلاف كلی انرژی در گازهای دریچه، حرارت نهفته به تبخیر آب اضافه میشود.

در این مقدار qv است.

 

جدول 5-11- هزینه های سوخت

نوع سوخت هزینه های صنعتی سوخت برحسب Btu106
1967 19722 19823 19864 انرژی برحسب واحد عرضه (Btu)
برق الكتریسیته 5 40/4-20/$ 70/11$ 56/17$ 35/19$ 1kw(314Btu/h/kw)
زغال 35/0-16/0 25/1 66/1 53/1 109500Btu/gal
روغن 6 085/-25/0 40/3-07/3 50/5-75/4 647/3-99/2 30/0 و 1Btu/ftB
گاز طبیعی 60/0-18/0 00/3-80/2 21/5-27/3 72/4-90/2 030/1Btu/ft3
پروپان مایع (Lp) 60/0-33/0 50/4 7 50/11-10/8 7 36/7-17/6 400 و 92Btu/gal
پسماند چوب (محتوی 50 درصد رطوبت، باز مرطوب) 00/2-50/0 00/2-50/0 00/2-50/0 400/3Btu/b8
خورشیدی 0 0 0 0 900 و 1 – 19000

Btu/day/ft210

1- مأخذ داده ها از هفته نامه شیمی به شماره 83/101 ، 28 اكتبر 1967 است.

2- مأخذ داده ها از ماهنامه نظری اجمالی بر انرژی ، واحد آموزش انرژی ، فوریه 1980، مارس 1982.

3- مأخذ داده ها از ماهنامه نظری اجمالی بر انرژی است. واحد انرژی

4- مأخذ داده ها از ماهنامه نظری اجمالی بر انرژی است، واحد انرژی نوامبر 1986.

5- 6.59 & kwh , 1986; 0.4 – 1.5/kwh 1967

6- روغن شماره 2

7- تهیه كننده (عرضه كننده ) محلی (madison , WI)

8- خدمات جنگلی، تغییر زیاد محلی در هزینه

9- شركت به ثبت رسیده 1979

10- ایالات متحده (سطح عمودی، به علاوه ، 1000 برای ماه ژوئن)

جدول 6-11- تقاضای كل انرژی برای خشك كردن كوره ای بطور دم دار خشك شده در هوا

تقاضای انرژی در سطوح مختلف محتوای اولیه رطوبت
اندازه الوار 30% 50% 80%
(156/1) 4/4 (8) 54/2 (15) 92/3 (20) 58/5
(438/1) 4/5 (11) 69/2 (20) 97/3 (27) 11/5
(688/1) 4/6 (13) 78/2 (25)‌09/4 (36) 09/6
(250/2)‌4/8 (23) 50/3 (41) 02/5 (56) 88/6

1- اندازه چوب تازه

2- انرژی (هزار 10, Btu/ fbm ) مورد نیاز برای خشك كردن الوار با رطوبت 7 درصد برای اقلیم معتدل در medison ، WI ، برای برنامه ریی T4-D2 ویژه الوار 4/4 و 4/5 و برنامه ریزی T3-D1 ویژه الوار 4/6 و 4/8 . اعداد موجود در پارامترها روزهای خشك كردن را نشان می دهند.

جدول 7-11- تقاضای انرژی برای برنامه خشك سازی در درجه حرارت پایین ویژه بلوط دم دار 4/4 در 3 منطقه از ایالات متحده

تقاضای انرژی (هزار Btu/fbm 6 10)
جنوب غربی (فوندیكس ، AZ)
اندازه كوره (fbm 1000) ارتفاع بسته میانگین سالانه ژوئن جولای اختلاف
1 1 93/5 92/7 88/3 04/4
30 2 06/4 06/4 45/2 61/1
جنوب شرقی (آتلانتا ، GA)
1 1 34/7 05/9 93/5 12/3
30 2 41/4 64/4 74/3 90/0
شمال مركزی (افت های بین المللی ، MN)
1 1 51/9 11/13 42/9 69/6
30 2 67/4 96/5 50/3 46/2

1- بدون انرژی فن : برنامه 28 روزه حداكثر درجه حرارت

2- ارتفاع بسته برحسب تعداد بسته ها

 

واژه نامه Vocabulary

خشك كردن با هوا Air drying عملیات Operation
انتخاب Choice مغز Pinching
جمع كننده Collector روش Process
بلوط قرمز Dries red خشك كردن با خورشید Solar drying
خشك كردن Drying دیواره جنوبی South Wall
سیكل خشك كردن Drying Cycle بخار دادن Steaming
تشكیل Formation تكمیلی Supplemental
سوخت Fuel دما Tem Perature
متراكم In tensity ضخامت Thicness
خشك كردن كوره‌ای Kin drying كلی – مجموع Total
الوار Lumber خلاء Vocuum
رطوبت Misture    

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment