دانلود پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

بررسی فرضیه ۷

تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.

H0 :  : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.

H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی کرد.

 

جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)

متغیرهانوع آزمونتعداد نمونهسطح معنی داریضریب همبستگینتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)پیرسون۲۱۷۰۰۰/۰۵۳۲/۰تایید فرضیه

 

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۱/۰  سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین  تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) رابطه وجود دارد(۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با ۵۳۲/۰بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) است.

 

بررسی فرضیه ۸

تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.

H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.

H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.

جدول۴-۱۹) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     ۳٫سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد

Leave a comment