دانلود پایان نامه مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

۲-۱- مبانی نظری سازه طلاق

تعاریف طلاق: «طلاق» اسم برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید. در كتب لغت، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند رهایی، آزادكردن، ترك كردن (گواهی، ۱۳۷۳).در لغت نامه دهخدا «طلاق» به معنی رها شدن از قید نكاح، رها شدن از عقد نكاح، رها كردن و فسخ كردن عقد نكاح آمده است (دهخدا، ۱۳۳۵).

در فرهنگ معین «طلاق» به معنی جداشدن یا جدایی زن از مرد و نیز به معنای رها شدن زن از قید نكاح آمده است.بر مبنای گفته  لنگرودی (۱۳۷۴)  طلاق به معنی رد كردن، انكاركردن، نپذیرفتن، قبول نداشتن، اقرار نكردن، نشناختن، منكر شناسایی شدن، رها كردن (معین، ۱۳۷۱).

مترجم شرایع می نویسد: «طلاق در امت به معنی گشودن گره است» و نیز به معنای رها كردن، واگذاردن. مثلا می گویند كه: فلان ساقه طالق است. یعنی رها است، هر كجا كه می خواهد می رود و   می چرخد. یا اینكه طلاق دادم فلان قوم را (محقق حلی، ۱۳۷۴).به اعتقاد كاتوزیان: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی كه به موجب آن، فرد به اذن یاحكم دادگاه، زنی را كه به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد» (كاتوزیان، ۱۳۷۵).در فقه اسلامی طلاق این چنین تعریف شده است: « اذاله نمودن و از بین بردن قید نكاح بواسطه صیغه (طلاق) بدون آنكه عوضی در مقابلش ملاحظه شود (محقق حلی، ۱۳۷۴).بعضی از استادان حقوق فرانسه از طلاق[۱] تعریفی به شرح زیر به عمل آورده اند: «طلاق قطع ارتباط زناشویی به حكم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یكی از آنان یا هردو است»            (همان ،۱۹۶۳). در بررسی های اجتماعی، به انحلال قانونی و شرعی و عرفی ازدواج تحت شرایط و مقرراتی خاص، طلاق گفته می شود. در معنای محدود و خاص تر نیز، «انحلال ارتباط زن و شوهری در ازدواج دائمی که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی برای زن و شوهر نخواهد بود، ‌طلاق گفته می شود» (گلچین و سیدی، ۱۳۸۷).

[۱]-divorce

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

۱-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده

  • 1

Leave a comment