2-2-13-1-شبکه های اجتماعی ………………………………………………………………….25
2-2- 14-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………..26
2-2-14-1- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین …………………………….28
2-2-14-2-بعد اجتماعی ………………………………………………………………………..31
2-2-14-3-اعتماد ………………………………………………………………………………..31
2-2-14-5-روابط متقابل ………………………………………………………………………..31
2-2-14-6-مشارکت ………………………………………………………………………………31
2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات …………………………………………………………….32
2-2-15-1- اخلاقیات ……………………………………………………………………………32
2-2-15- 2-مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………..33
2-2-15-3-بعد فرهنگی ………………………………………………………………………..33
2-2-15-4-مقررات رفتاری ……………………………………………………………………33
2-2-15-5- نرم ها و هنجارها ………………………………………………………………..34
2-2-15-6- ارزش ها …………………………………………………………………………34
2-2-15-7- دین و ایدئولوژی ………………………………………………………………..35
2-2-15-8- نمادها ……………………………………………………………………………35
2-2-15-9- مثل ها و استعاره ها ………………………………………………………….36
2-2-15- 10-جو و فضا ……………………………………………………………………36
2-2-15-11-بعد سیاسی ……………………………………………………………………..37
2-2-15-12-امنیت …………………………………………………………………………37
2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی …………………………………………………..37
2-2-15-14-انتخابات ………………………………………………………………………..38
2-2-15-15- قانون مداری ……………………………………………………………….38
2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها …………………………………………………………..38
2-2-15-17-بعد اقتصادی ……………………………………………………………………39
2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت ………………………………………………………….39
2-2-15-17-2-میزان هزینه ها ……………………………………………………………..39
2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران … ……………………………………….40
2-2-16-1-اعتماد ……………………………………………………………………………….40
2-2-16-2-صداقت …………………………………………………………………………43
2-2-17-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی …………………………………..45
2-2-17-1-دیدگاه اجتماع گرایی ………………………………………………………….45
2-2-17-2-دیدگاه شبکه ……………………………………………………………………46
2-2-17-3- دیدگاه همیاری ………………………………………………………………..47
2-2-17-4- سطح سرمایه اجتماعی ………………………………………………………47
2-2-17-4-1-سطح ملی …………………………………………………………………..47
2-2-17-4-2-سطح سازمانی ………………………………………………………………..48
2-2-17-4- 3-سطح فردی ………………………………………………………………….48
2-2-17-4-4- سطح گروهی ………………………………………………………………..48
2-2-17- 4-5-سطح اجتماعی ……………………………………………………………48
2-2-18-کیفیت خدمات …………………………………………………………………..49
2-2-18-1- روشهای حادثه مدار …………………………………………………….52
2-2-18-2- روش های ویژگی مدار …………………………………………………….52
2-2-18-3-مقیاس های تک بعدی ……………………………………………………….53
2-2-18-4-مدل ( SERVQUAl ) ………………………………………………………….

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-3- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………..63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………..63
2-3-1-1- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………63
2-3-1-2- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان ….64
2-3-1- 3-تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی …………..64
2-4 –پیشینه خارجی ……………………………………………………………………..65
2-4-1-مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا ..65
2-4-2- پژوهش توماس کوساک ……………………………………………………………….67
2-4-3- تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ ……………………………………………68
2-4-4- تحقیقات NSW در استرالیا …………………………………………………………..69
2-4-5- تحقیقات سرمایه اجتماعی در انگلستان ………………………………………72
2-4-6- تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان …..72
2-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………….73
فصل سوم روش شناسایی تحقیق ………………………………………………………..74
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………75
3-2- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………..75
3-3-چگونگی تدوین فرضیه‌ ها …………………………………………………………….75
3-4- روش تحقیق ……………………………………………………………….76
3-5- جامعه آماری، چگونگی نمونه‌گیری و نمونه ………………………………..77
-1-5-3جامعه آماری ……………………………………………………………………….77
3-5-2-چگونگی نمونه گیری …………………………………………………………77
3-5-3-حجم نمونه ……………………………………………………………………..77
3-5-4- روایی و پایایی داده های آماری …………………………………………..78
3-5-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) داده های آماری …………………….78
3-5-6- تعیین روایی (اعتبار) داده های آماری …………………………………….78
3-6- داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها …………… 79
3-7- طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق ……………………………….80
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………….. 81

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها …………………….82
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………83
4-2-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………83
4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………………………………………….83
4-2-2-نتایج بررسی پایایی …………………………………………………………87
4-3-آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق ……………………………….87
4-3-1-سیمای آزمودنی‌ها………………………………………………………………87
4-3-1-1-جنسیت پاسخ‌دهندگان …………………………………………………87
4-4-مؤسسه آموزش عالی ………………………………………………………….88
4-4-1-مقطع تدریس/ تحصیل پاسخ‌دهندگان ……………………………….88
4-4-2-گروه تحصیلی پاسخ‌دهندگان …………………………………………….89
4-4-3-همبستگی بین متغیرها ……………………………………………………..90
4-5-آمار استنباطی …………………………………………………………………….90
4-5-1-مدل ساختاری تحقیق ……………………………………………….90
4-5-2-تحلیل مدل ساختاری ……………………………………………………….91
4-5-3-آزمون فرضیه‌های تحقیق :……………………………………………………..93
4-6-خلاصه فصل………………………………………………………………….95
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………….97
5-2-یافته ها تحقیق …………………………………………………………..97
5-2-1تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش …….97
5-2-2 فرضیه های تحقیق …………………………………………………….97
5-2-2-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………….97
5-2-2-2-فرضیه های فرعی …………………………………………………….98
5-3- بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین ….99
5-4-محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………..100
5-5 -کاربردهای نتایج و استفاده کنندگان از آنها ……………………………….101
5-6 -پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ………………………………..102
الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………104
ب)منابع انگلیسی …………………………………………………………………………107
پیوست ها ………………………………………………………………………………110
الف )پرسشنامه سرمایه اجتماعی …………………………………………………111
ب) پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی …………………………………………..114
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………………….117
عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………118
چکیده:
سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. در این میان نیز سازمان هایی مانند موسسات آموزش عالی می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سرمایه های ناملموس اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی میباشد.روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان،اساتید و دانشجویان موسسات آموزش عالی مشهد می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای است و برای انتخاب از بین 19دانشگاهها و موسسه آموزش عالی از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که حجم نمونه 320 نفرمی باشد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ تعیین شد.در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعدساختاری،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیری قرار گرفت و ارتباط هر یک از این ابعاد با کیفیت خدمات آموزشی از طریق ضریب همبستگی پیرسون، برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری از طریق آزمون t تک گروهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که:
1- بین سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی مشهد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
2- بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی مشهد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
3- بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی مشهد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
4- بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی مشهد ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد.
فصل اول: کلیات پژوهش

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *