1-10-2 طبقه‌بندی اطلاعات از نظر كاربرد…………………………. 20
2-10-2 طبقه‌بندی اطلاعات از نظر سطوح سازمانی………………………….. 21
11-2 نقش استراتژیک اطلاعات…………………………… 22
1-11-2 سیستمها………………………… 23
2-11-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی………………………….. 23
3-11-2 چرخه حیات سیستم………………………….. 23
4-11-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی……………… 24
5-11-2 سیستمهای اطلاعاتی………………………….. 24
12-2 کاربرد مدیریت…………………………… 25
1-12-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری………………………….. 25
2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری………………………….. 25
3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل………………………….. 25
13-2 طرح ریزی سازمان………………………….. 25
1-13-2 کاهش ارتقاع هرم سازمان………………………….. 26
2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر…………………………. 26
3-13-2 بهبود هماهنگی………………………….. 26
4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف…………………………… 26
5-13-2 افزایش کارکنان متخصص……………………………. 27
14-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت………………………….. 27
15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی………………………….. 27
1-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ماهیت…………………………… 27
2-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ساختار………………………… 28
3-15-2 طبقه‌‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر كاربرد…………………………. 28
1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان مدیریت…………………………… 29
1-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیریتی………………………….. 29
2-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تولید گزارش……………………………. 29
3-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد…………………………. 30
4-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات استراتژیك……………………………. 30
5-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم………………………….. 30
6-1-3-15-2سیستم‌های پردازش تبادلات یا تراكنش‌ها………………………… 32
2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان عملیات…………………………… 32
1-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات اداری………………………….. 32
2-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی…………………. 33
3-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات حسابداری………………………….. 34
4-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تجاری………………………….. 35
5-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تولید…………………………. 36
6-2-3-15-2سیستم اطلاعات جغرافیایی………………………….. 36
7-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات اسنادی………………………….. 37
3-3-15-2سیستمهای كسب و كار الكترونیكی سازمان…………… 37
1-3-3-15-2 برنامه‌ریزی منابع سازمان………………………….. 37
2-3-3-15-2 مدیریت ارتباط با مشتری………………………….. 39
3-3-3-15-2 مدیریت زنجیره تأمین………………………….. 41
4-3-3-15-2 سیستم‌های همكاری سازمان………………………….. 42
16-2پیشینة پژوهش……………………………. 45

پایان نامه و مقاله

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور …………………………45
2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور………………………… 48
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه…………………………. 54
2-3 نوع و روش تحقیق………………………….. 54
3-3 مبانی تئوریك پژوهش……………………………. 54
4-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………. 57
5-3 متغیرهای پژوهش……………………………. 58
1-5-3 متغیر وابسته…………………………. 58
2-5-3 متغیر مستقل………………………….. 58
6-3 روش و تكنیك جمع آوری اطلاعات…………….. 58
1-6-3 مشخصات پرسشنامه…………………………. 58
7-3 روایی و پایانی ابزار………………………… 59
1-7-3 روایی / اعتبار………………………… 59
2-7-3 پایایی………………………….. 59
8–3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………. 61
9-3 قلمرو تحقیق………………………….. 61
10-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه…………………………. 64
2-4 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 65
1-2-4 جنسیت…………………………… 65
2-2-4 سطح تحصیلات…………………………… 66
3-2-4 جایگاه سازمانی………………………….. 67
4-2-4 سن………………………….. 68
5-2-4 سابقه خدمت…………………………… 69
3-4 بررسی شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق………………… 70
1-3-4 بررسی شاخص های مولفه آشنایی………………………….. 70

یک مطلب دیگر :

2-3-4 بررسی شاخص های مولفه در دسترس بودن………………………….. 71
3-3-4 بررسی شاخص های مولفه توانایی………………………….. 72
4-3-4 بررسی شاخص های مولفه كاربرد MIS…………………………..
5-3-4 بررسی شاخص های مولفه آگاهی مدیر…………………………. 74
6-3-4 بررسی شاخص های مولفه حمایت مدیر…………………………. 75
7-3-4 بررسی شاخص های مولفه حمایت مالی………………………….. 76
8-3-4بررسی شاخص های مولفه سازمان یادگیرنده………………………… 77
9-3-4بررسی شاخص های مولفه حمایت سازمانی………………………….. 78
10-3-4 بررسی شاخص های مولفه شیوه تصمیم گیری مدیران…………. 79
11-3-4 بررسی شاخص های مولفه قصد كاربرد MIS…………………………..
12-3-4 بررسی شاخص های مولفه كاربرد كامپیوتر…………………………. 81
13-3-4 بررسی شاخص های مولفه كاربرد اینترنت…………………………… 81
14-3-4 بررسی شاخص های مولفه اعتقاد به اثربخشی………………………….. 82
4-4 بررسی نرمال بودن متغیرها………………………… 83
5-4 نتایج آزمون t…………………………
1-5-4 آزمون t برای مقایسه میزان كاربرد MIS در مدیران…………………. 84
6-4مقایسه میزان استفاده گروههای مختلف مدیران از MIS…………………
8-4آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها …………………………93
1-8-4 سن………………………….. 93
2-8-4 سابقه خدمت…………………………… 93
3-8-4 در دسترس بودن………………………….. 94
4-8-4 آگاهی مدیر…………………………. 94
5-8-4 حمایت مدیر…………………………. 95
6-8-4 حمایت مالی………………………….. 95
7-8-4سازمان یادگیرنده………………………… 96
8-8-4 حمایت سازمانی………………………….. 96
9-8-4 شیوه تصمیم گیری مدیران………………………….. 98
10-8-4 قصد كاربرد MIS…………………………..
11-8-4 كاربرد كامپیوتر…………………………. 99
12-8-4 كاربرد اینترنت…………………………… 99
13-8-4 اعتقاد به اثربخشی………………………….. 100
14-8-4آشنایی با MIS…………………………..
15-8-4 توانایی………………………….. 100
9-4آزمون تحلیل رگرسیون………………………….. 101
10-4 آزمون صحت مدل برازش شده…………….. 109
11-4 خلاصه آزمون فرضیه ها………………………… 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
1-5 مقدمه…………………………. 120
2-5 یافته های تحقیق………………………….. 120
1-2-5 یافته ها حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 120
2-2-5 یافته های حاصل از بررسی شاخصهای مربوط به متغیرهای پژوهش……….. 120
3-2-5 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق………………………….. 122
4-2-5 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون………………………….. 125
5-2-5 سایر نتایج تحقیق………………………….. 125
3-5 پیشنهادات…………………………… 128
1-3-5 پیشنهادات کاربردی………………………….. 128
2-3-5 پیشنهادات به محققین آتی………………………….. 129
4-5 محدودیت های تحقیق………………………….. 130
پیوست………………………….. 131
منابع فارسی…………………………137

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *