3-5- پایایی و روایی……………………………………………………………………………………………. 58
3-5-1- پایایی……………………………………………………………………………………………………. 58
3-5-2- روایی محتوا……………………………………………………………………………………………. 59
3-6- روش های آماری تحقیق………………………………………………………………………………… 59
3-6-1-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………… 60
3-6-1- مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………….. 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 63
4-2- توصیف آماری…………………………………………………………………………………………….. 63
4-2-1- جنسیت…………………………………………………………………………………………………. 64
4-2-2- وضعیت سن…………………………………………………………………………………………… 64
4-2-3 – میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….. 65
4-2-4- سابقه ی کار……………………………………………………………………………………………. 65
4-2-5- سابقه ی مدیریت……………………………………………………………………………………… 66
4-2-6- تعداد پرسنل……………………………………………………………………………………………. 66
4-2-7- نوع فعالیت…………………………………………………………………………………………….. 67
7-2-8- گواهینامه های در اختیار…………………………………………………………………………….. 67
4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. 68
4-3-1- گروه های کوچک حل مسئله………………………………………………………………………. 68
4-3-2- پیشنهادات کارکنان……………………………………………………………………………………. 68
4-3-3- آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان……………………………………………………………… 68
4-3-4- مدیریت فرآیند………………………………………………………………………………………… 69
4-3-5- اطلاعات کیفیت……………………………………………………………………………………….. 69
4-3-6- عملکرد کیفیت………………………………………………………………………………………… 69
4-3-7- عملکرد نوآوری………………………………………………………………………………………. 70
4-4-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………………………. 70
4-6- بررسی مدل های  اندازه گیری…………………………………………………………………………. 71
4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت………………………………… 71
4-6-1-1-بخش اول……………………………………………………………………………………………. 72
4-6-1-2- بخش دوم………………………………………………………………………………………….. 75
4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت……………………………………. 77
4-6-2-1- بخش اول…………………………………………………………………………………………… 77
4-6-2-2- بخش دوم………………………………………………………………………………………….. 80
4-6-3- متغیر عملکرد کیفیت…………………………………………………………………………………. 82
4-6-4- متغیر عملکرد نوآوری……………………………………………………………………………….. 84
4-7-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری………………………………………… 85
4-7-2-مدل در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………….. 86
4-7-3- مدل در حالت ضرایب  T و بررسی فرضیه های پژوهش با معادلات ساختاری……….. 87
4-7-3-1-آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 88
4-7-3-2-آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 89
4-7-3-3-آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 89

پایان نامه و مقاله

4-7-3-4-آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………. 89
4-7-3-5-آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………… 89
4-7-3-6-آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………… 90
4-7-5- تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………. 90
4-7-6- شاخصهای برازش مدل……………………………………………………………………………… 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 94
5-2-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………. 94
5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………….. 99
5-3-1-فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………… 99
5-3-2-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………… 99
5-3-2-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………. 100
5-3-4-فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………. 100
5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………… 100
5-3-6-فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………… 101
5-4-پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………… 101
5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. 102
5-6- پیشنهادات آتی برای انجام تحقیق……………………………………………………………………. 103
منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 104
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 111

فهرست جداول
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول 2-1- پنج تعریف منحصر به فرد كیفیت كانو……………………………………………………… 29
جدول 2-2- تعاریفی چند از ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت کیفیت…………………… 32
جدول3-1- منابع پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر………………………………………. 58
جدول3-2- نتایج ضرایب پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 59
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………………………………… 64
جدول 4-2- وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………………………….. 64
جدول4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………………………………. 65
جدول 4-4- میزان سابقه ی کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………. 65
جدول 4-5- سابقه ی مدیریت پاسخ دهندگان به پرسشنامه…………………………………………….. 66
جدول 4-6- تعداد پرسنل مربوط به شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………. 66
جدول 4-7- نوع فعالیت های شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه…………………………….. 67
جدول 4-8- گواهینامه های در اختیار شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………. 67
جدول 4-9- توصیف آماری متغیر گروه های کوچک حل مسئله………………………………………. 68
جدول 4-10- توصیف آماری متغیر پیشنهادات کارکنان…………………………………………………. 68
جدول 4-11- توصیف آماری متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان……………………………. 69
جدول 4-12- توصیف آماری متغیر مدیریت فرآیند……………………………………………………… 69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

جدول 4-13- توصیف آماری متغیر اطلاعات کیفیت…………………………………………………….. 69
جدول 4-14- توصیف آماری متغیر عملکرد کیفیت……………………………………………………… 70
جدول 4-15- توصیف آماری متغیر عملکرد نوآوری…………………………………………………….. 70
جدول 4-16- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها…………………… 71
جدول 4-17- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت………….. 75
جدول 4-18- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 4-19- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت………. 79
جدول 4-20- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………….. 81
جدول 4-21- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد کیفیت………………………… 83
جدول 4-22- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری……………………….. 85
جدول 4-23- نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………… 90
جدول 4-24- شاخص های برازش مدل……………………………………………………………………. 91
جدول 4-25- شاخص های برازش مدل پژوهش………………………………………………………… 92
جدول5-1- توصیف معیارهای گروه های کوچک حل مسئله…………………………………………… 94
جدول5-2- توصیف معیارهای پیشنهادات کارکنان……………………………………………………….. 95
جدول5-3- توصیف معیارهای آموزش مرتبط با شغل……………………………………………………. 96
جدول4-5- توصیف معیارهای مدیریت فرآیند…………………………………………………………….. 97
جدول5-5- توصیف معیارهای کیفیت اطلاعات…………………………………………………………… 98
جدول5-6- توصیف معیارهای عمکلرد کیفیت…………………………………………………………….. 98
جدول5-7- توصیف معیارهای عمکلرد نوآوری…………………………………………………………… 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار 4-1- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد…….. 73
نمودار 4-2- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری………. 74
نمودار 4-3- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت
در حالت تخمین استاندراد……………………………………………………………………………………… 75
نمودار 4-4- اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری……………………………………………………………………………………………………………… 76
نمودار 4-5- مدل اندازه گیری ابعاد مدیریت فرآیند در حالت تخمین استاندارد……………………. 78
نمودار 4-6- مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری…… 79
نمودار 4-7- مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد……………………………………………………………………………………………………. 80
نمودار 4-8- مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری……………………………………………………………………………………………………… 81
نمودار 4-9- مدل اندازه گیری متغیر عملکرد کیفیت در حالت تخمین استاندراد…………………… 82
نمودار 4-10- مدل اندازه گیری متغیر عملکرد کیفیت در حالت اعداد معناداری…………………… 83
نمودار 4-11- اندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری در حالت تخمین استاندراد……………………… 84
نمودار 4-12- مدل اندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری در حالت اعداد معناداری…………………. 85
نمودار 4-13-  طراحی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل……………………………. 86
نمودار4-14- مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………. 87
نمودار 4-15- مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری…………………………………………………….. 88

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شکل1-1-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 9
شکل 2-1- دیدگاه استراتژیک و تیم کاری…………………………………………………………………….. 23
شکل 2-2- مدل كانو………………………………………………………………………………………………… 28

چکیده
نوآوری یکی از عواملی است که همواره در تحقیقات مختلف به اهمیت آن در موفقیت شرکت ها اشاره شده است. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که عملکرد نوآوری در یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در این تحقیق تاثیر عوامل سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد کیفیت بر این عامل سنجیده شده است. لذا هدف اصلی این تحقیق تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان است. تحقیق جاری از نوع تحقیق های كاربردی و از نظر دسته بندی تحقیق بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی در استان گیلان هستند، که قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را دارند، می باشد و تعداد آنها 373 شرکت می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی است و از هر شرکت فقط مسئول سیستم مدیریت کیفیت به عنوان نمونه ی انتخاب می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ی استانداردی است که توسط ژنگ و همکاران (2014) طراحی شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه ی تحقیق حاكی از تاثیر مثبت ابعاد نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری به تایید رسید و در نهایت تاثیر عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری نیز تایید شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، شرکت های تولیدی استان گیلان.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *