3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 43
3-3) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. 45
3-4) جامعه آماری و نمونه آماری…………………………………………………………………. 46
الف ) جامعه آماری ……………………………………………………………………………… 46
ب ) نمونه آماری ……………………………………………………………………………….. 48
3-5) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 52
3-6) اعتبار پرسشنامه……………………………………………………………………………….. 54
3-7) روش تحقیق…………………………………………………………………………………… 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………. 58
4-2) بخش اول آمار توصیفی………………………………………………………………………. 59
4-2-1) توصیف متغیر جنسیت…………………………………………………………………….. 59
4-2-2) توصیف متغیر سن مشتریان………………………………………………………………. 61
4-2-3) توصیف متغیر تحصیلات…………………………………………………………………. 63

پایان نامه و مقاله

4-2-4) توصیف متغیر عامل محصول…………………………………………………………….. 65
4-2-5) توصیف متغیر عامل قیمت……………………………………………………………….. 66
4-2-6) توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)……………………………………………………… 67
4-2-7) توصیف متغیر ترفیع……………………………………………………………………….. 68
4-2-8) آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در تحقیق………………………………… 70
4-2-9) توصیف میزان فروش شرکت های نانوئی…………………………………………….. 70
4-3 ) بخش دوم: آمار استنباطی……………………………………………………………………. 73
4-3-1)تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 73
4-3-2)آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………….. 74
4-4)آزمون فرضیات………………………………………………………………………………….. 75

یک مطلب دیگر :

4-4-1)فرضیه1………………………………………………………………………………………… 75
4-4-2)فرضیه 2……………………………………………………………………………………….. 76
4-4-3)فرضیه 3……………………………………………………………………………………….. 77
4-4-4)فرضیه 4……………………………………………………………………………………….. 78
4-5) مقایسه فروش شرکت ها…………………………………………………………………….. 79
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 82
نتایج آمار توصیفی و استنباطی
5-2) تحلیل مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان…………………………………………… 83
5-2-1) متغیر جنسیت……………………………………………………………………………….. 83
5-2-2) متغیر سن…………………………………………………………………………………….. 84
5-2-3) متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………….. 84
5-3) میزان فروش…………………………………………………………………………………….. 86
5-4) عامل قیمت……………………………………………………………………………………… 87

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *