9-2 مشكلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: 34
10-2  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36
1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36
1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37
3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39
11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41
12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43
13-2 پیشینه تحقیقات.. 46
1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46
2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48
14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52
15-2 خلاصه فصل.. 54
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه. 56
2-3 روش تحقیق.. 57

پایان نامه و مقاله

3-3 متغیرهای تحقیق.. 58
4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59
1-4-3 جامعۀ آماری.. 59
2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59
5-3 روش های گردآوری داده ها 60
1-5-3 مطالعات كتابخانه ای.. 61
2-5-3 مطالعات میدانی.. 61
6-3 روایی و پایایی ابزار. 66
1-6-3 روایی.. 66
2-6-3 پایایی پرسشنامه. 67
7-3 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 69
1-7-3 T تك نمونهای.. 69
2-7-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70
3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70
4-7-3 تحلیل عاملی تأییدی.. 71
5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72
8-3 خلاصه فصل.. 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
1-4 مقدمه. 74
2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

یک مطلب دیگر :

3-4  شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه‌ تحقیق: 81
4-4 یافته های جانبی.. 83
1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83
2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86
3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90
5-4  تحلیل عاملی.. 103
6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110
7-4 خلاصه فصل.. 113
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 خلاصه تحقیق.. 116
2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116
3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117
4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127
6-5  محدودیت های تحقیق: 129
7-5 خلاصه فصل.. 130
منابع. 131
پیوست.. 139

1-1       مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئولیت اجتماعی شركت ها به این منظور برنامه ریزی می شود كه برای جامعه به طور كلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزة مربوط به روش یا رویه كسب و كار در برگیرنده یكی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است كه امروز رهبران شركت ها با آن روبه رو هستند. برای مدیران امروز دیگر كافی نیست كه وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و كنترل را انجام دهند و خود را اثر بخش بنامند بلكه  پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف با اهمیت تر آنان محسوب می شود. در واقع شركت ها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان بر اساس قوانین است فراتر می روند و در تحقیق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت. مسوولیت اجتماعی شركت ها رویكردی متعالی به كسب و كار است كه تاثیر اجتماعی یك سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همكاری با یكدیگر است تا از یك سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری كسب و كار گردد( خلیلی ، 1386).
2-1 بیان مسأله

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *