دانلود پروژه رشته اقتصاد با موضوع اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی- قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

عوامل مختلف تأثیر گذار

موانع اشتغال و كار آفرینی زنان در ایران

از اوایل قرن حاضر جهان با یك پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشاركت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده است وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با كشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست همواره زنان فرصت های شغلی كمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع
می توان گفت طبق آمار 1375، تنها 1/12 % زنان ده ساله و بیشتر كشور از نظر اقتصادی فعالند كه بیشترین فعالیت را در بخش خدمات( 8/45 %) و حدود 7/16 % در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مدد كاری مشاركت دارند و بیشترین شاغلان زن در گوره حقوق بگیران قرار دارند. ( 60%) و تنها 9/0 % شاغلان كارفرما هستند

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری( %56) سكونت دارند و در گروه سنی 29-25 سال هستند و پس از آن گروه عمده ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده می شوند با توجه به اینكه نرخ فعالیت ایران نسبت به كشورهای دیگر بسیار پایین است 6/34 % این امر در مورد زنان ( 15%) و در مورد فعالیت مردان (71%) است و نرخ بیكاری جمعیت نیز رو به روز فزونی می گیرد به طوریكه حدود 1/26% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیكارند. نرخ بیكاری زنان تحصیل كرده خصوصاً در سالهای اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشكلات و موانع مسئولیتی جمعی است. متأسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه كار آفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا كه حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده طبیعتاً كار آفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه رو است. فزایند كار آفرینی را می توان از ابعاد متنوعی بررسی كرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردی. محیطی و سازمانی دانست.

عوامل فردی

بیشتر انگیزه ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مد نظر است
می توان گفت میان توانایی های شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود بر اشتغال زنان ارتباط متقابل وجود دارد. بطوریكه پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابراین اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم، همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال ارتباط معكوس وجود دارد به طوریكه تنها 8/23% از زنان دارای سه فرزند و یا بیشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 یا 2 فرزند به فعالیت شغلی می پردازند. وضعیت تأهل نیر بی تأثیر در موضوع نیست. به طوریكه زنان تنها 8/23% از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 یا 2 فرزند به فعالیت شغلی می پردازند.وضعیت تأهل نیر بی تأثیر در موضوع نیست، به طوریكه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی ( 75) 2/74% زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشكیل می دهند درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است. به صراحت می توان گفت كه عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده دار است، چرا كه ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثر از عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوق، دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش به سزایی را در تقویت با تضعیف فعالیت ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها موانع محیطی بسیاری را می توان بر شمرد.

عوامل اجتماعی

هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار، وجود نوعی مرز بندی طبیعی میان كار زنان( خانه داری ) و مردان ( امور بیرون منزل) مسئله تعدد نقش زنان به طوریكه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل … آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می كند. ناامنی های اجتماعی كه امكان حضور فعال زنان در جامعه. كه لازمه اش سفرهای بین شهری، اقامت در هتل ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاكم بر سه دهه اخیر، متوجه می شویم كه ایدئولوژی حاكم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطیلی مهد كودك های دولتی و مراكز تنظیم خانواده، بازنشتگی زود رس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان از آن جمله است.

عوامل فرهنگی

فرهنگ اقتدار گرا و مرد سالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و كلیشه های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود كم بینی توانایی های خویش را در پی داشته است. همچنین كمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه ای و عدم شركت در تشكل های صنعتی حرفه ای و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به استمرار ساخت نا برابر كمك می رساند. بدلیل نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی كمتر به طور برابر با توجه به شایستگی ها به افراد از فارغ از جنسیتشان اعطا گشته است همواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.

عوامل اقتصادی

در حالیكه زنان در آسیا به طور متوسسط 13-12 ساعت بیش از مردان كار می كنند بدلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می گیرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شایستگی ها صورت نمی پذیرد. به طوریكه بین سال های 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصیلات عالیه داشته اند. در حالیكه 18% زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشته اند و جای شگفتی است كه از كل زنان تحصیكرده عالی تنها 5% به سمت های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. ( آمار 1381) تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در كتاب های درسی، رسانه ها كه بیشتر تقویت كننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت های آموزشی در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته ها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج كشور برای ادامه تحصیل و كمبود امكانات ( خوابگاه برای دختران، همگی از موانع مشاركت زنان است.) باورهای فقهی دینی نیز بی تأثیر در این مسئله نیست، احكام موجود در زمینه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادی و احكامی چون شهادت، دیه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بی شك تأثیر منفی در پیشرفت و شكوفایی همه جانبه زنان دارد كه می توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مكانی موانع را برطرف كرد.

وضعیت حقوقی و قوانین

قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 ( نفقه) 1199 ( نفقه اولاد) 1117 ( منع كار زنان در صورت عدم رضایت شوهر) از آنجا كه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی شوهر است. مشكلاتی در مسیر كار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5، مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب كه محدود كننده حیطه اشتغال زنان است. هیچكدام كمكی به افزایش مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است. البته زمینه‌های مساعد قانونی را نیر باید از نظر دور داشت. اصول 3،31،28،41 برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً بی تأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست. پر واضح است پیش شرط راه اندازی فعالیت های كار آفرین نه توسط زنان، شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و كار آفرینی است و مطالعات راهبردی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

بحث و نتیجه گیری

در جامعه كنونی ایران كه ضرورت افزایش اشتغال زنان، غیر قابل انكار است دولت با اعمال سیاست هایی می تواند موجب تشویق كارفرمایان در استخدام نیروی كار زن شود. اهمیت این امر آنگاه بیشتر رخ می نماید كه به محدودیت اشتغال زنان در ایران در برخی مشاغل منجر شود كه با وجود نبود هر گونه منع قانونی مانند رانندگی كار در شب، كارخانه ها، در كارگاه تعمیراتی به دلایل فرهنگی چندان پذیرفته نیست در این ارتباط سیاست گذاری ها و برنامه باید دو گونه ای تدوین و اجرا شوند كه هزینه های ناشی از تأثیر نهاد های فرهنگی و قوانین و مقررات را كاهش دهد

با توجه به بحث ها نظری ارائه شده پرسش این است كه چگونه می توان ارتقای سطح اشتغال زنان كمك كرد؟

این اعتبارات، زمانی سودمند خواهد بود كه موانع ساختاری ناشی از قوانین و مقررات و هزینه های اجرای آنها به كمترین میزان ممكن كاهش می یابد. برخی از این هزینه ها به دلیل عدم درك صحیح از واقعیات و قانونمندی های حاكم بر فعالیت های اقتصادی از جمله بنگاه اقتصادی است كه اصلاح و بازنگری آنها می تواند بدون هر گونه زیانی برای نیروی كار به نفع كار فرما نیر باشد. از اینرو« مقررات زدایی» در مورد قوانین و مقررات زائد كه بیشترین ناشی از دخالت دولت است به این امر كمك می كند در مورد برخی مقررات كه هزینه هایی را به بنگاه اقتصادی تحمیل می كند. اگر چه شاید به طور مستقیم با كارائی و بهره وری نیروی كار مرتبط نباشد ولی حذف آنها نه ممكن است و نه صحیح( مانند مقررات مربوط به حمایت های تأمین اجتماعی) سیاست های زیر قابل اعمال است:

 • هزینه های ناشی از ویژگی های نیروی كار( مانند حمایت های دولت از خانواده نظیر شیرخوارگاه، مهد كودك و ….) به جای تحمیل به كارفرما و دولت و جامعه تحمیل شود این هزینه ها می تواند از محل اعتبارات مربوط به ایجاد فرصت های شغلی، برای مشاغل جدید تأمین گردد.
 • حمایت های اجتماعی فراگیر باشد و فقط به بخش رسمی تعلق نگیرد بلكه بخش غیر رسمی را نیز شامل می شود.
 • برای كاهش تأثیرات منفی نهادی برای اشتغال زنان، تشكل های مربوط به زنان تقویت شده و با رعایت اصل شایسته سالاری برای به كار گماری زنان متعدد در سطوح تصمیم سازی و سیاست گذاری، تلاش های لازم صورت گیرد.

ایجاد تعادل در میانه خانه و پیشرفت شغلی

یكی مشكل ترین چالش های شما ایجاد توازن میان شغل و زندگی خصوصی است برای دست یافتن به موفقیت واقعی شما می خواهید میان این دو جریان آرامی پدید آورید و این كار مستلزم توسعه قدرت فردی است، متعادل بودن خانواده و شغل می تواند بهتری رهبر را هم به خطر اندازد. اگر می خواهید از افتادن به دام ابرزن    super woman پرهیز كنید، باید بگیرید كه برنامه های خانگی را به عنوان چالش های مدیریتی تلقی كنید و نه بحران های شخصی.

 • در صورت نیاز برای خانه خدمتكار استخدام كنید
 • این واقعیت را بپذیرید كه بین را از چیزهای كوچك انجام پذیر نیستند.
 • یاد بگیرید كه كمال گرا نباشید این آموزش را حتی بسیار به ارمغان می آورد
 • شوخ طبعی را در خود تقویت كنید

ایجاد احساس قدرت شخصی مستلزم افزایش اعتماد به نفس است با اعتماد داشته باشید كه می توانید هر چه را كه می خواهید دنبال كنید و توانایی آن را دارید كه به روش خودتان به هدف یتان بوسیله یك زن قدرتمند دیگران را توانا می كند محیطی فراهم می آورد كه آنها نظریاتشان را ابراز نمایند. رهبری كه شخصاً قدرتمند است فرود ستایش را ترغیب می كند كه هدفگذاری كنند نظراتشان را پی پرده اظهار نمایند و یاوران با اهمیتی كه از آن حمایت و قدر شناسی می شود.

راهكارهای برای زنان روستایی

 • برگزاری كلاس ها و كارگاههای آموزشی برای مدد كاران ترویجی زن
 • اجرای طرح و پروژه های اشتغال زایی برای زنان و دختران روستایی
 • برگزاری سمینار ها، نمایشگاها، گردهمایی ها، بازدید ها
 • تهیه خبر نامه ها، گزارش ها، كتب و فیلم های آموزشی
 • ایجاد كارگاه های اشتغال زایی در زمینه تولیدات روستایی
 • برگزاری برنامه های آموزشی برای اعضا و مدیران شركت های تعاونی روستایی
 • برگزاری نمایشگاه های عرضه تولیدات تعاونیهای زنان روستایی

  برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

  با فرمت ورد

Leave a comment