فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان موضوع تحقیق 2
ب) پیشینه ی تحقیق 2
ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق 3
د) پرسش های تحقیق 3
هـ) فرضیه های تحقیق 3
و) اهداف تحقیق 4
ز) روش تحقیق 4
ح) تقسیم بندی مطالب 4
بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن 5
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی 5
گفتار اول: جرم انگاری قانونی 5
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی 7
1- جرم انگاری قضایی آشكار 9
2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی 10
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری 10
گفتار اول: جرم وانحراف 10
الف) جرم 10
1- تعریف فراحقوقی 11
2- تعریف حقوقی 11
ب)انحراف 12
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون 16
الف) اصل قانونی بودن جرم 20
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون 21
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری 23
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی 24

پایان نامه

گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی 24
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری 27
گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری 30
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری 33
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق 35
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی 40
الف) اصل ضرر 41
ب) پدر سالاری قانونی 42
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک 43
مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی 45
گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا 45
گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری 48
1- زنان بزه دیده 48
2- كودكان بزه دیده 48
3- سالمندان بزه دیده 50

یک مطلب دیگر :

قابلیت جدید اینستاگرام؛ اضافه کردن موزیک به استوری

4- ناتوانان بزه دیده 51
5- اقلیت های بزه دیده 51
بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی 53
مبحث اول: تاكید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد 53
گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط 53
گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی 54
مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی 56
گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی 56
گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بكارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی 58
گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب 60
مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری 60
گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال) 61
گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی كه به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند . 65
مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت 67
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت 68
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی 69
بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت
فصل اول: انطباق كامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر 74
مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین 74
گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی 75
گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم 80
مبحث دوم : عدم تفكیك در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری 85
گفتار اول : عدم تفكیك میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت 85
گفتار دوم : عدم تفكیك میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا 86
گفتار سوم : عدم تفكیك بین ازاله بكارت و عدم آن 86
گفتار چهارم : عدم تفكیك بین بزهكاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن 87
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب 89
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری 89
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی 89
گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری 90
مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی 94
گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز 94
گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن 96
نتیجه گیری 101
پیشنهاد 103
منابع 104
چکیده انگلیسی 108
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *