٢-٦حکم فقهی حضانت     23
٢-٧  وظایف حضانت كننده: 24
٢-٧-١معنی نگاهداری    24
٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24
٢-٧-٣تربیت طفل    27
2-7-٤تنبیه طفل    27
٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری    28
٢-٩حق ملاقات     30
٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت     31
٢-١١:مدت حضانت     36

پایان نامه

٢-١٢سقو ط حضانت: 41
٢-١٢-١جنون: 41
٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41
٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42
٢-١٢-٤كفر   43
٢-١٣پایان حضانت     44
فصل سوم   آثار و احكام خاص ولایت     46
٣-١ولایت بر كودك      46
٣-٢صاحبان ولایت     48
٣-٢-١ولایت پدر  50

یک مطلب دیگر :

٣-٢-٢ولایت جدپدری    51
٣-٢-٣وصی    53
٣-٢-٤حاكم شرعی    56
٣-٢-٥ مومنان عادل   59
٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62
٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63
٣-٥ ولایت پدر و جد پدری    64
٣-٦ اختیارات ولی: 67
٣-٧   اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه  68
٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70
٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر   72
٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر   72

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *