اعتماد اجتماعی،کارایی شغلی،زنان شاغل،سطوح شغلی.

دانلود پایان نامه

 

چکیده

 

طرح مسئله : در این پژوهش به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و کارایی براساس سطوح شغلی در بین زنان شاغل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پرداخته شده است .

روش: روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی می باشد و نمونه آماری آن شامل زنان شاغل در سطوح مختلف شغلی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشند که تعداد 140 پرسشنامه توسط آنان تکمیل شده است که نمونه ها به روش سیستماتیک انتخاب شدند . برای تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است وبه منظور تعیین روایی ابزار اندازه گیری از روایی صوری و روایی سازه برمبنای تحلیل عاملی اکتشافی استفاه شده است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف،آزمون همبستگی پیرسون ،همبستگی اسپیرمن ، وی کرامرو رگرسیون غیر خطی استفاده شده است.

یافته ها : براساس اطلاعات استخراج شده از تحقیق ،یافته های پژوهش نشان دادند که اعتماد اجتماعی وکارایی شغلی پاسخگویان در حد متوسطی می باشد و تفاوت چندانی در نمره اعتماد اجتماعی و کارایی شغلی افراد دربین سطوح مختلف شغلی مشاهده نمی شود.ارتباط معنادار بین اعتماد اجتماعی و سمت شغلی در سطح معناداری کوچکتر از 05/0  p<تأیید شد . ارتباط بین روابط اعتماد آمیز و کارایی شغلی و کلیه ابعاد آن در زنان شاغل کارشناس در سطح  معناداری کوچکتر از 01/0 p< معنادار می باشد اما این ارتباط در سایر سطوح شغلی معنادارنمی باشد.همچنین ارتباط بین روابط اعتماد آمیز و تمایلات همکاری جویانه با روابط شغلی نیز معنادار بدست آمد.نتایج رگرسیونی هم نشان داد که با افزایش روابط اعتماد آمیز و اطمینان در بین کارکنان ، کارایی شغلی آنان افزایش می یابد.

نتایج : بنابر یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش اعتماد اجتماعی در زنان شاغل باید میزان ارتباطات آنها با دنیای خارج و اجتماع را به طورکلی را افزایش داده و از محدودیت های ارتباطی آنها کاست که تحقق این مسئله به بهبود کارایی شغلی آنا ن نیز منجر می شود ، در مجموع می توان گفت که سطح اعتماد اجتماعی و کارایی شغلی زنان شاغل در جامعه مورد بررسی در حد متوسطی می باشد لذا لزوم توجه بیشتر به مقوله اعتماد اجتماعی و کارایی شغلی که از عوامل مهم در بهبود فعالیتهای سازمانی و توسعه جوامع به شمار می روند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها احساس می شود

 

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی،کارایی شغلی،زنان شاغل،سطوح شغلی.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment