، ایجاد ارزش کسب و کار، یکپارچه سازی، امنیت، رهبری مدیریت ارشد، فلسفه به کارگیری IT، شایستگی کاربرIT، حمایت از کاربر، تاثیر بررضایت عمومی

دانلود پایان نامه

چکیده

در حوزه تکنولوژی اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک مدل و ساختارهای بسیاری تعریف شده است. در این بین توجه به کارایی و ایجاد ارزش  کسب و کار نگاه خاصی است که ضرورت توجه بیشتر به دولت الکترونیک را در این زمینه برجسته می سازد. در این تحقیق که با هدف سنجش تاثیر تئوری ساختاری(قانونی، وظیفه ای و فرهنگی) از طریق یکپارچه سازی(assimilation) بر ایجاد ارزش کسب و کار  و همچنین تاثیر رهبری مدیریت سازمان، حمایت از کاربر، امنیت، فلسفه به کارگیری IT، شایستگی کاربر IT و کارایی استاندارد سیستم دولت الکترونیک بر یکپارچه سازی با اندازه نمونه 100 نفر و با استفاده از پرسش نامه در آموزش و پرورش ناحیه 10 صورت گرفت؛ پس از جمع آوری پرسش نامه و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار­های  SPSS و Lisrel و تکنیک­های آماری تحلیل عامل تاییدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون تک متغیره، تاثیر تئوری ساختاری و ابعاد آن از طریق یکپارچه سازی بر ایجاد ارزش کسب و کار و تاثیر رهبری مدیریت سازمان، کارایی، حمایت از کاربر و امنیت بر یکپارچه سازی نیز  مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، ایجاد ارزش کسب و کار، یکپارچه سازی، امنیت، رهبری مدیریت ارشد، فلسفه به کارگیری IT، شایستگی کاربرIT، حمایت از کاربر،  تاثیر بررضایت عمومی، تاثیربرشفافیت در اجرا، تاثیر بر اثر بخشی، کارایی استاندارد سیستم دولت الکترونیک

 

 

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment