پایان نامه کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان با آموزش مهارتهای زندگی

۲-۱-۹- اهداف مهارت‌های زندگی

  • تقویت اعتماد به نفس .
  • تقویت روحیه‌ی مشارکت وهمکاری .
  • رشد وتقویت عواطف انسانی .
  • ایجاد روحیه‌ی مقاومت در برابرتبلیغات مسموم .
  • کمک به شناسایی وبیان احساسات .
  • تأمین سلامت مهارت‌های ارتباطی .
  • ساختن یک شهروند متعادل ومقبول اجتماع .
  • تقویت روحیه‌ی همزیستی مسالمت آمیز.
  • ارتقاء سازگاری فرد با دیگران ومحیط زندگیش(دولتیاری ،۱۳۹۲).

در ادامه به مهارت‌های زندگی به طور مفصل پرداخته شده است.

 

 

۲-۱-۱۰-مهارت حل مسأله

 تعریف حل مسأله:فرآیندی است که شخص با توجه به تجارب عملی و توانمندی های ذهنی خود بتواند در جهت حل مسأله با مشکل قدم برداشته وبه نتیجه مطلوب دست یابد.واین فرآیندی شناختی برای یافتن راه حل مناسب بررای رسیدن به اهداف است(بیابانگرد،۱۳۸۷).

این توانمندی فرد را قادر می سازد تا بتواند موثرترین مسایل زندگی را حل نماید، مسایل مهم اگر حل نشده بماند تنش روانی و به دنبال آن مشکلات برای جسم به دنبال خواهد داشت (رضایی،۱۳۹۲).

فرآیندی است که فرد با شناخت و رفتار هدایت شده وبا کمک راه حل های موثر یا سازگارانه به نتیجه مطلوب برسد. فرآیندی است آگاهانه، منطقی، تلاش بر و هدفمند برای رسیدن به نتیجه دلخواه است. فرآیند رویارویی با استرس برای از میان برداشتن ویا کاهش میزان استرس(دهستانی،۱۳۹۲).

متن کامل پایان نامه

Leave a comment