سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت آزمایشگاه …

۲-۲-۱۵-۴٫ شاخصهای نگرشیبدبینی نسبت به دیگران، بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود ، گله مند شدن از دیگران، بدگمانی نسبت به درستی و نیکویی آدمی و . . . .۲-۲-۱۵-۵٫ شاخص های رفتاریتحریک پذیر و پرخاشگر بودن، کناره جویی از دیگران، کاهش توانایی برای انجام دادن وظایف ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت …

ـ واگذار کردن مسئولیتهای بیش از ظرفیت افراد به آنان و ترس از توانایی برای انجام دادن مسئولیتها.ـ درگیر شدن در احساس تعارض نقش که طی آن نقش هایی به عهده فرد گذاشته می شود که با هم در تعارض هستند (برای مثال، از سرپرست خواسته می شود افراد تحت ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت …

نیاز به کارآیی، نیاز به نوآوری و نیاز به انعطاف پذیریاما تمرکز با تفویض اختیار رابطه ی معکوس دارد. با آن که واگــذاری اختیار، بسیـار سـاده می نماید، ولی بررسی ها نشان می دهد که شکست و ناکامی بسیاری از مدیران به دلیل واگذاری سست و نادرست اختیار است.تفویض اختیار ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان …

استرس شدید می‌تواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می‌کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش می‌دهد. استرس معلم می‌تواند به دو طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان …

«استرس شغلی اصطلاحی است که برای توصیف استرسهای ناشی از محیط کار استفاده می-‌شود.(استارنهان و دیگران[۱۸]، ۲۰۰۸، ۲)پارکر و دکوتیس[۱۹] استرس شغلی را به عنوان یک آگاهی[۲۰] یا درک شخصی از نتیجه یک رویداد مخرب میدانستند که از شرایط کار حاصل شده باشد و منجر به عکس العملهای روانی، فیزیولوژیکی و رفتاری ادامه مطلب…

تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان …

اثرات شناختیتقلیل نیرو و تمرکزحافظه ضعیفاغتشاش فکریشکل(۲- ۶): عوامل استرسزای شغلی. منبع: (رولینسون[۲۷] و دیگران، ۲۰۰۲، ۲۸۳)۲-۲-۵-۱- تغییرات اقتصادی[۲۸]در دهه ۱۹۳۰ که سیستم اقتصادی آمریکا شاهد رکود بزرگ بود، نرخ خودکشی سر به آسمان زد. همچنین رکودهای کوتاه مدت هم موجب افزایش تنش میشوند. هنگامی که سیستم اقتصادی به قهقرا میرود، معمولاً ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر بازاریابان عمر وسرمایه گذاری نمایندگی های بیمه …

اولین نظریه فرایندی انگیزش، نظریه برابری[۴۹] است که در سال ۱۹۶۳ توسط جی استاسی آدامز[۵۰] معرفی شد. بنیان این نظریه از تئوری عدم تجانس شناختی که توسط لئون فستینگر در سال ۱۹۵۰ مطرح شد نضج می‌گیرد. طبق این تئوری گفته می‌شود که افراد بواسطه حفظ تجانس و هماهنگی میان رفتار و اعتقادات ادامه مطلب…

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

بوشمن[۶۲۴] (۱۹۹۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه باورهای ارتباطی ، تعارض ، عشق در رضایت با تکنیک های حل مسئله بر روی ۱۵۰ زوج پرداخت. از نتایج چنین یافت شد که استفاده از تکنیک های حل مسئله به طور معناداری با دو باور «تخریب کنندگی» و «تغییر ناپذیری همسر» در مرد ادامه مطلب…