شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۱۸

۲ ۷ ۱۶-۱۰ ۳ ۳ ۱۹-۱۷ ۴ ۳ ۲۲-۲۰ ۵ ۶ ۲۸-۲۳ جدول ۳-۲ ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط۳-۸) متغیرهای پژوهشدر کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی ادامه مطلب…

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۷

بازخورد[۲۵] بیشتر کاربران از یک کامپیوتر ساکت و بدون واکنش متنفرند. کاربر باید از رویدادهایی که رخ می دهد، مطلع شود. و باید با استفاده از ترکیب امکانات صوتی وتصویری، اطلاعات لازم به کاربر داده شود. محلی که واکنش نشان داده می شود، باید نزدیک نقطه ای باشد که کاربر ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۱۰

 شکل ۲-۲ مدل الماس پورتر۳-۳-۲)مدل هیکز و نیکلسون (مدل مبنای تحقیق)این مدل که توسط هیکز و نیکلسون ارائه شده است برای بسیاری از کشورها استفاده شده است. در این مدل که الهام گرفته شده از مدل الماس مایکل پورتر است. عوامل زیر را در صادرات نرم افزار مهم دانسته اند. ادامه مطلب…