برچسب: سلامت سالمندان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : بررسی ارتباط بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس

Read More

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روان شناسی بالینی

عنوان : اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی  ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

Read More