پژوهش – بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی …

پس از جمع آوری داده ها و اطلاعلات لازم بوسیله ابزارهای مختلف نام برده شده بخصوص از طریق پرسشنامه همگی آنها کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش های آماری زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:۱- آمار توصیفی: با استفاده از جداول٬ نمودارها و شاخص های ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان شرکت …

گستره فعالیت شرکت بسیار وسیع و شامل سراسر کشور است. اکنون شرکت در قالب یک ستاد مرکزی در تهران ، ۳۱ مدیریت استانی ، ۱۵۰ شعبه در شهرستانهای بزرگ ، ۱۰۰۰ واحد محلی ، ۴۰ اکیپ تحقیقاتی کاوش های صحرایی و ۵ سد بزرگ در سطح کشور مشغول به فعالیت است.۲-۳-۶- ادامه مطلب…