اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۲

همچوما روزگـــــار مخلوط است گــــله کردن از روزگــار خطاستگــله از هیچ کـــــس نباید کرد کز تــن مـاست آنچه بر تن ماست(همان:۲۴۵)۲-۵-۱-۲- اعتراضات عاشقانه«واژه عشق مأخوذه از عشقه و آن نباتی است که آن را لبلاب گویند. چون بر درختی پیچد آن را خشک کند و همین حالت عشق است. بر ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۳

و فریادا، چه بیهودهست این فریادنهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشیپریشادخت شعر آدمیزادانچه بیرحمند صیاداننهان شد، رفت از این نفرین شده، مسکین خراب آباددریغا آن زن مردانهتر از هر چیز مردانندآن آزاده، آن آزاد… (اخوان ثالث، ۱۳۸۶: ۲۳۹)و همین فروغ در اعتراض به دوری از تنها فرزند بیمارش، ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲

چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.نام ونام خانوادگی: رضا افسریتاریخ و امضاء: اثر انگشت:این تعهد می بایست ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۳

۲-۳- شعر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………۲۴عنوان صفحه۲-۴- شیوههای بیان اعتراض در شعر فارسی……………………………………………………………………………..۳۱۲-۴-۱- بیان اعتراض به شیوهی مستقیم……………………………………………………………………………………۳۲۲-۴-۱-۱- هجو………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۲-۴-۲- بیان اعتراض به شیوهی غیر مستقیم ……………………………………………………………………………..۳۴۲-۴-۲-۱- گفتگو یا پدیدههای فرا زمینی………………………………………………………………………………….۳۵۲-۴-۲-۲- نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………۳۷۲-۴-۲-۳- داستانهای تمثیلی……………………………………………………………………………………………….. ۳۸۲-۴-۲-۴- طنز …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰۲-۴-۲-۵- نماد و سمبل…………………………………………………………………………………………………………۴۳۲-۴-۲-۶- شعر انتظار………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶۲-۵- ابعاد اعتراض در شعر فارسی…………………………………………………………………………………………..۴۷۲-۵-۱- اعتراضات شخصی…………………………………………………………………………………………………… ۴۷۲-۵-۱-۱- ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۴

۳-۳- حوادث تولد تا مرگ …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵۳-۴- زنانه بودن زبان شعری …………………………………………………………………………………………………۱۴۱۳-۵- تابو شکنی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷۳-۵-۱- تابوشکنی فروغ در ادبیات غنایی…………………………………………………………………………….. ۱۴۸۳-۵-۲- تابوشکنی اخلاقی فروغ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱۳-۵-۳- تابوشکنی و ممنوعیّتهای دینی و فلسفی………………………………………………………………… ۱۵۴فصل چهارم: بررسی مجموعه آثار فروغ از دیدگاه اعتراضی مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸۴-۱- دورهی اول شعر فروغ………………………………………………………………………………………………..۱۵۹۴-۱-۱- مجموعهی اسیر…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰۴-۱-۲- مجموعه دیوار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲۴-۱-۳- ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۰۲

حضرت علی (ع) است.[۴۸۱] ایشان در خطبۀ نخست نهج البلاغه میفرمایند: «مَعَ کُلِّ شَى ء لا بِمُقارَنَهٍ، وَ غَیْرُ کُلِّ شَى ء لا بِمُزایَلَهٍ».[۴۸۲]جامی و نظریه وحدت وجودعبدالرّحمن جامی از جمله شارحان آثار محیالدّین ابن عربی است و فصوص الحکم و فتوحات مکیه ابن عربی را همیشه پیش چشم داشت و ادامه مطلب…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۰۱

کامروز ندارم خبری از فردارَبّ ارحَم و لا تَذَرنی فَردا[۴۷۳](دیوان، ص ۷۵۱) در این ابیات جامی به تنهایی روز قیامت اشاره‌کرده است، روزی که آدم از نزدیکانش میگریزد و هر کس به فکر اعمال خود است. در قرآن نیز به این موضوع اشاره‌شده است.«فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّهُ. یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ ادامه مطلب…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۹۹

در این ابیات جامی در خطاب به کسانی که به مردم ظلم میکنند و فقط به فکر منافع خود هستند، میگوید گمان نکنید که در روز قیامت به سبب این مال و جاه که دارید میتوانید عیوب خود را بپوشید. روز قیامت روز رسوایی شماست که مرگ برای شما آن ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۱۰۰

در اینجا جامی به‌صورت پوشیده به زنده شدن مردگان اشاره‌کرده است و میگوید اگر قطرهای از آن شراب به خاکی که درون آن مرده است بریزد روح به آن بدن بازمیگردد و زنده میشود. به کار بردن «رَمیم» و «عِظام» دو واژۀ قرآنی هستند که مربوط به زنده شدن مردگان ادامه مطلب…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۹۴

جامی پیامبر (ص) را وسیلۀ هدایت و ارشاد مردم به‌سوی حقتعالی میداند. نیست جز بوی نبی سوی خدا رهبر تو را از علی جو بو که بوی بوعلی مستقدرست(دیوان، ص ۳۶) جامی در این بیت بعد از بیان اینکه حضرت محمّد (ص) را وسیلۀ هدایت به‌سوی خدا میداند بعد از ادامه مطلب…