پژوهش – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۷

آیا شما که صورتتان رادر سایهی نقاب غمانگیز زندگیمخفی نمودهایدگاهی به این حقیقت یاسآوراندیشه میکنیدکه زندههای امروزیچیزی بجز تفالهی یک زنده نیستند. (فرخزاد،۱۹۸:۱۳۶۸)۳-۵-۲- تابو شکنی اخلاقی فروغ« همان طور که گفته شد تابو شامل تمام نبایدها و ممنوعیتهای زندگی است. در هر جامعه، یک سری تابوهای اخلاقی وجود دارد که گذشتن از ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۸

« انتشار مجموعهی اسیر، حاصل تنش احساسات و هیجانهای دختری نوجوان در جامعهای سنتی است که عشق به او شهامت سنت شکنی دارد. او علیه ارزشهای تحمیلی جامعه اعتراض کرد. او برای سازگاری با جامعه و قراردادهایش تظاهر نکرد… بسامد بالای واژههایی چون قلب، عشق، هوس، آغوش، مرد و… مبانی ادامه مطلب…

متن کامل – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۳

«شاه هر چند پیشتر از امینی، مستقیم و غیرمستقیم از اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان صحبت کردهبود؛ ولی در این روزها، ترس از به قدرت رسیدن امینی، او را با مخالفین تقسیم زمین یعنی زمینداران، نزدیک میکرد، تا این که پس از چندی متوجه شد که ادامهی مخالفت ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۵

که همچنان که تو را میبوسنددر ذهن خود طناب دار تو را میبافند…. (فرخ زاد،۲۳۱:۱۳۶۸)« فروغ فرخزاد در سال ۱۳۴۲ مجموعه شعری تولدی دیگر را منتشر ساخت. انتشار این کتاب حادثهای غیر منتظره بود که بحث فراوانی برانگیخت.» (لنگرودی،۱۳۸۷: جلد۳، ۱۰۵) «فروغ میگوید: در اسیر، دیوار و عصیان، من فقط ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۴

باورت نمیشود که در زمینهر کجا به هر که میرسیخنجری میان مشت خود نهفته استپشت هر شکوفهی تبسّمیخار جانگداز حیلهای شکفته است… (مشیری، ۱۳۸۳: ۳۱)دامنهی اعتراضات شخصی، در حوزهی شعر فارسی بسیار گسترده است. به طوری که هیچ دیوان شعری را نمیتوان یافت که از این نوع اعتراض خالی باشد. ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۷

و فکر میکنم که چه ساناز پشت پنجره، اینجاباخیز میتوانروی پیاده روی سمنتی پرید و مردیک آه و بعد، خوابله، تخت، چون کتاب (رحمانی،۲۸۹:۱۳۸۹)۲-۶-۳-۲- جریان رمانتیک جامعهگرا«شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج، کارو، محمد کلانتری، محمد زهری و… شعر را سلاح مبارزاتی طبقاتی خلق دانستند. آنان شعر هرزهگرای مسلط روزگار را شعر ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۸

«درونمایهی اساسی شعر این دوره، امید به زندگی و غلبه بر یأس است. که در هیهات پیروزی صبح بر شب ظاهر میشود. ستایش مبارزه و قهرمانان، وصف زندانها و شکنجهها و اعدامها، از مضامین این گونه اشعار است که همراه با اظهار نفرت، در قالب شعر اعتراض بیان میشود. (خطیبی، ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۹

در جایی دیگر، مادری برای فراز از ننگ، کودک نامشروعش را بر سر راه میگذارد و طفل، خوراک سگ میگردد. سیمین ابتدا شرایط و اوضاع نابسامان فرهنگی و سپس بیرحمی زنان را این گونه در مقابل اعتراض خویش قرار میدهد:نه پری گفتم غلــط گفتم زنی سوداییام در مـــن آشـــفته، ســودا ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۰

ترجمه‏ای از شعرهای آلمانی به همراه برادرش امیرمسعود. بازگشت به ایران در مرداد ماه‏. چاپ خاطرات سفر به اروپا در مجله‏ی‏ فردوسی در مهر و آبان. انتشار عصیان در ۲۴ سالگی. استخدام در سازمان فیلم گلستان در شهریور ماه‏، برای پاسخ‏گویی به تلفن و امور دفتری و پس‏ از مدت ادامه مطلب…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۱۱

(جوادی،۱۳۸۴ :۱۱۴)گاهی شاعرانی نیز در ابعاد دیگر اعتراض، به این شیوه روی میآوردند.از جمله«حبیب یغمایی در انتقاد به وجود اندوه و نبود نشاط در میان مردم با زبان طنز چنین می گوید:در دهر به هــر که بنگری رنجور است ازخـــــرمی و نشـاط و شادی دور استمســرور در این جــهان یکی ادامه مطلب…