مقاله علمی با منبع : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر …

خیلی زیاد ۲۴ ۶٫۰ میانگین: ۵۴٫۳ نمودار‏۴‑۱۳: شاخصارزشهایاجتماعی شاخصدینداری جدول شماره(۴-۱۵) وضعیت شاخص دینداری را در افراد پاسخگو نشان می دهد. چنانکه در جدول نیز مشخص شده است، ۱۰ درصد افراد دارای گرایش دینداری کم، ۴۲٫۳ درصد گرایش قوی، و ۴۷٫۸ درصد نیز گرایش بسیار قوی دینداری دارند. میانگین این ادامه مطلب…