فایل پایان نامه های دانشگاهی

بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران

1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         141-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  151-3-3 عین بودن مبیع                                                     161-3-4 لزوم عقد بیع                                                      171-4 انعقاد…

بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات …

1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           301-4 گوشی هوشمند                                                            32فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری…

ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن

1-2- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ دهنده ﺟﺮم………………………………………………………………………… 81-3- جرائم رایانه­ای……………………………………………………………………………………… 81-4- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ­ای…………………………………………………………………………….. 91-5- ماهیت ﺟﺮاﺋﻢ…