سایت مقالات فارسی – تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی- قسمت ۹

P نیروی کل وارد شده بر یک انتهای نانولوله میباشد. این رابطه در این تحقیق به عنوان یک فرمول مرجع جهت استخراج مدول الاستیک در نظر گرفته میشود. در حقیقت با استفاده از رابطه (۸-۲) و مقایسهی آن با نتایج حاصل از تحلیلهای ساختاری ضریب γ را یافته و با ادامه مطلب…

تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

۲-۲ تحلیل ساختاریدر این بخش ابتدا به تحلیل ساختاری یک صفحهی گرافیتی با چیدمانهای اتمی زیگزاگ و آرمچیر پرداخته و سپس با وارد نمودن اثر انحنا برای هر یک از دو ساختار مذکور، روابط را برای نانولولههای کربن تک دیواره تعمیم خواهیم داد. می دانیم که هر نانولوله را می ادامه مطلب…