بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل و …

شکل 2-4 مدل هرم عملکرد 40شکل 2-5 مدل کارت امتیازی متوازن. 41شکل 2-6 مدل تحلیل ذینفعان. 43شکل 2-7 مدل چارچوب مدوری و استیپل. 45 چکیده بازارگرایی و تاثیر آن بر عملكرد سازمانی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. شرکت ها به منظور افزایش میزان ادامه مطلب…

با موضوع تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند

1-8- متغیرهای تحقیق. 111-8-1- متغیرهای مستقل. 111-8-2- متغیرهای وابسته. 111-9- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش… 121-10- قلمرو تحقیق. 221-10-1- قلمرو موضوعی.. 221-10-2- قلمرو مکانی.. 221-10-3- قلمرو زمانی.. 231-11- مدل مفهومی تحقیق.. 24فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 252-1- مقدمه. 262-2- بازاریابی رابطه ای.. 302-3- کیفیت خدمات الکترونیک… 332-4- ارزش ادامه مطلب…

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

فصل دوم: ادبیات و سوتبق پژوهش… 142-1- مقدمه 152-1-2- تعریف مناطق آزاد 152-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان. 172-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران. 182-1-5- معرفی ماکو. 192-1-5-1- شهرستان ماكو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی. 192-1-5-2- منطقه آزاد ماكو 192-1-6- روند رشد منطقه آزاد ماکو. 242-2-1- امکانات زیربنایی و ادامه مطلب…

تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ …

1-2- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 8 فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. 9 بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 9 2-1- عنصر سلنیوم ……………………………………………………………………………………………………. 10 2-1-1- ویژگی های عنصر سلنیوم …………………………………………………………………………. 10 2-1-2- منابع سلنیوم …………………………………………………………………………………………….. 10 2-1-3- جذب، انتقال، دفع و متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………… 15 2-1-3-1- جذب سلنیوم ………………………………………………………………………………………. 15 2-1-3-2- انتقال و دفع سلنیوم ………………………………………………………………………………. ادامه مطلب…

درباره طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

(2-1 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 20 (3-1روش کارو تحقیق………………………………………………………………………………….. 22 ( 1 – 3 – 1 بررسی هایبرید خط شاخهای فشردة باند پهن……………………………………… 22 ( 2 – 3 – 1 بررسی کوپلر خط شاخهای دو بانده(25…………………………. (900/2000Mhz ( 3 – 3 – 1 شبیه سازی کوپلر دو باندة خط شاخه ای T ادامه مطلب…

بررسی روشهای کنترل سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره

                                            فهرست مطالب   عنوان شماره صفحه     چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول :آشنائی با سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره   ۱-۱مقدمه ۴ ۱-۲روشهای تحلیل سیستمهای ادامه مطلب…

طراحی و ساخت یک مدار راهانداز (DRIVER) بدون سنسور برای موتور رلوکتانس سوئیچی با قابلیت کاهش ریپل گشتاورجهت …

                                            فهرست مطالب صفحه   عنوان   چکیده     ١١   مقدمه   ١٣   فصل١ : ساختمان موتورهای رلوآتانسی       ١-١-مقدمه   ۶١   ١-٢-عملکرد ادامه مطلب…

در مورد تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با استفاده از شبکه عصبی

-2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون……………………………………… 22 -1-2-2 ساختار روتور و استاتور……………………………………………. 22 -2-2-2 سیم بندی های ماشین سنکرون 23………………………… ………….. -3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون 23………………………………………………………………………………………. ………………………… -1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون 23……… …………… -2-3-2 معادلات حرکت 28                                            ……………………………………………………………………………………… -4-2 پارامترهای ماشین سنکرون 29…………………………………………………………… ………………………………………………………….. -1-4-2 پارامترهای اساسی………………………………………………………… 29 -2-4-2 پارامترهای عملیاتی 30………………………………………………………………………………. …………………………………. -3-4-2 پارامترهای دینامیکی………………………………………………….. 31 -5-2 محاسبه پارامترهای دینامیکی ماشین سنکرون بر اساس پارامترهای اساسی ماشین……….. 31 -1-5-2 محاسبه راکتانسهای ماشین 33 -2-5-2 محاسبه ثابت زمانی ادامه مطلب…