پایان نامه رشته عمران بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

2-1 پیش­گفتار

برای مدل‌سازی یك جوش دو روش وجود دارد. اولین روش، كوپل مستقیم است كه در آن برای مدل كردن جوش از یک جزء که توانایی تحلیل حرارتی و مكانیكی را به صورت توأم دارد، استفاده‌ می­شود. روش دوم روش غیر كوپل است که در آن دو تحلیل جداگانه صورت می‌پذیرد. ابتدا یك مدل حرارتی ایجاد شده و یك تحلیل انتقال حرارت انجام می‌شود. چون گرمایش در فرآیند جوشكاری موقتی است و محل و مقدار این گرما با توجه به زمان تغییر می‌کند، لذا این تحلیل حرارتی باید یك تحلیل گذرا باشد و چون مقادیر داده‌های مسئله با توجه به تغییرات حرارتی در قطعه تغییر می‌کنند، لذا تحلیل حرارتی مذكور یك تحلیل ناخطی است. از این تحلیل، تاریخچه دمایی تعیین می‌گردد. مدل دوم كه از نتایج تاریخچه دمایی به دست آمده از تحلیل اول به عنوان بار حرارتی استفاده می‌کند، یك تحلیل مكانیكی است كه تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوش را به دست می‌دهد.

در این فصل به مبانی تحلیل حرارتی و مکانیکی پرداخته می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده