دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

«عنوان»                                                                                                                 «صفحه»

فصل اول- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- پایش سلامت سازه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-  آسیب در پل­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- هدف و گستره رساله حاضر…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- ابعاد رساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم- مرور ادبیات فنى و تاریخچه مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………….. 2

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- شناسایی آسیب با استفاده از آنال‍یز تحل‍یل‍ی با فرایند معکوس…………………………………………………………………………. 12

2-2-1- روش­های محاسبه سخت………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-2- روش­های محاسبه نرم…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2- 3- تغییر در خصوصیات مودى………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2- 3- 1- تغییر فركانس……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2- 3-2- تغییر میرائى………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2- 3-3- تغییر اشكال مودی……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- كنترل