دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

-2-3) مدل مبتنی بر روش :

مدل مبتنی بر روش برای اهداف مقایسه ای ایجاد شده است كه با استفاده از زبان پایه ای فعال مایكروسافت ، توسعه دادهمی شود این مدل مجموعه‌ی مشابهی از شاخصهای ریسك درمدل پایگاه دانش كه در بالا توضیح داده شد ، را مورد استفاده قرار می دهد .

همانطور كه در مدل پایگاه دانش گفته شده ؛ ارزیابی ریسك از 6 عامل ریسك ، كه ریسك ذاتی و ریسك كنترل را برای خریدها ، حسابهای پرداختی ، و موجودیها شامل می شود ، انجام می شود .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اطلاعات در برگیرندة قوانینی كه توسط مدل پایگاه دانش بكار گرفته شده از طریق مجموعه ای از فایلها ، در دسترس مدل مبتنی بر روش ا ست برنامه‌ای طراحی می شود تا این مجموعه از فایلها ، اطلاعاتی را برای دسترسی به قوانین لازم برای تجزیه و تحلیل ریسك ، فراهم سازد . در یك روش تا آنجایی كه برای توانایی های مدل مبتنی بر روش امكان پذیر است ، از مدلهای X-LIPS, CLIPS تقلید می شود . این تایلها به طور مرتباً در دسترس می باشند وبرای دسترسی سریع تر برنامه به اطلاعات ، اطلاعات را می توانند این اقلام اطلاعاتی شامل موارد زیر است :

  • شماره قانون یك شاخص را برای دسترسی اطلاعات قانون فراهم می كند.
  • پرسش نامه برای هر قانون
  • بیانیة مثبت یا منفی ( كه قابل كاربرد می باشد ) كه و در فایلهای توضیحی نوشته شده اند.

ارزش «‌بروبه »[1]مثبت یا منفی ، كه به سیستم دستور می دهد تا مجموعه جدیدی از اطلاعات را بر طبق پاسخ های مثبت یا منفی داده شده توسط استفاده كنندة پرسش نامة قوانین بخواند .

– ارزیابی مثبت یا منفی ریسك

– نفوذ شاخصهای طبقه ، كه به طور پیوسته با ارزیابی ریسك در شاخصهای سه طبقه موثر (‌خریدها ، موجودی ها و حسابهای پرداختنی ) عمل میكند . كه در بالا به طور خلاصه شرح داده شده .

– شمارة قوانین به كارگرفته شدة مثبت یا منفی این شماره ها با پاسخ های مثبت یا منفی به قوانین اضافی كه به وسیلة پاسخهای یك استفاده كننده بكار گرفته می شود ، اشاره دادند.

برنامه؛‌تجزیه وتحلیل خود را به وسیلة‌ایجاد فرم پرسشنامه از شاخص اول ریسك شروع می كند . برنامه سپس متوقف می شود و منتظر پاسخ استفاده كننده می ماند كه یا Y( بله ) و N(نه ) خواهد بود .

هر كدام كه مناسب است بر طبق این پاسخ برنامه ، عملیات زیر را انجام می دهیم .

– اظهارات مثبت یا منفی را از شاخصهای مناسب ریسك ؛ در فایل توضیحی ثبت خواهد نمود .

از طریق ارزیابی مثبت یا منفی ریسك ، ارتباط موثر طبقات را افزایش یا كاهش می‌دهد .

– آن ، شاخص ریسك آتی را از ترتیب های اشاره شده ، بوسیلة ارزش های «‌بروبه » مثبت یا منفی ، حركت خواهد داد . (‌تقریباً همان وظایف فرادانشی محیط پایگاه دانش)

– اگر هر پاسخ مثبت یا منفی از طریق پاسخهای استفاده كننده به كار گرفته شود ، همراه با ورود بیانیه های جدید این قوانین به فایلها، ارزیابی پیوسته ریسك نیز ثبت می شود .

این برنامه این فرآیند را ادامه می دهد تا اینكه با ارزش «‌بروبه » صفر ، مواجه شود . كه نشان دهنده پایان مرحلة‌تجزیه و تحلیل است و اینكه آیا ارزیابی ریسك ذاتی می‌باشد یا ریسك كنترل ، حاصل می شود ، وقتی این فرآیند برای ارزیابی ریسك ذاتی كامل شد ، همین فرآیند برای ارزیابی ریسك كنترل تكرار می شود .

استفاده از مدل مبتنی بر روش و نزدیكی تقریبی به فرادانش ، ضرورتاً محدودیتهای معینی را برای ارزیابی ریسك حسابرسی ، تحمیل می كند . یك چنین مدلی ، یك الگوریتم ثابتی است كه فرضیات ثابتی را در مورد مسئله در نظر می گیرد .

اگر این فر ضیات ساده شده ، به طور فزاینده ای محدود باشند .این روش ساده برای مدل سازی قارد است تا نتایج مدل پایگاه دانش را به طور همانند ایجاد كند و به طور قابل اعتماد توسعه یابد .همچنین قادر خواهد بود تا نتایج تصمیم گیرندگان انسانی در زمینة حسابرسی را به طور همانندی ایجاد كند . یك چنین مقایسه ای كه فقط بر اساس نتیجه تصمیم و نه اساس رویكرد تصمیم انجام می شود ، در قسمت بعدی این مقاله ، نشان داده شده است .

تمازی را بین تحقیق هوشمندانه تجربی ، كه تلاش می كند تا فرآیندهای تصمیم گیری انسانی را تفسیرنماید و تحقیق هوشمندانة كاربری كه در تلاش است تا استنتاج انسانی را كاهش دهد ؛ طراحی نمود . موضوعات بعدی بیشتر اهداف این مقاله را كاهش می دهد و این دلیلی است برای اینكه مقایسه های ارائه شده در اینجا ، محدود به سطوح استنتاج می باشند .

3-3)‌خلاصه :

این قسمت در مورد ساختار سه مدل كامپیوتری بحث نمود كه همگی بر مبنای مجموعه یكسانی از شاخصهای ریسك قرار گرفته بودند . دو مدل پایگاه دانش ساخته شدند ،( با استفاده از CLIPS و X-LIPS) تا معیاری را برای مدل مبتنی برروش فراهم آوردند . این دو مدل برای محافظت در مقابل نتایج مقایسه رویكردهای مدل سازی با توجه به آنچه كه در اینجا بوسیلة دانستن دانش خاص بر پایة‌محیط توسعه مدلها ، تعیین شد ، ایجاد شدند .

4)‌مقایسة‌مدلها :

1-4) رویكردهای مقایسه :

این مقاله یك مقایسه ای را از دو رویكرد برای كاربرد مدل سازی كامپیوتری برای مسئله تصمیم خاص حسابرسی ، ارائه می دهند . این مقایسه بر مبنای نتیجه تصمیم ایجاد شده بوسیلة مدلهای ساخته شده با استفاده از هر رویكرد ، انجام می شود . اگر مقایسه ای معنی دار باشد ،مدل های تصمیم مقایسه شده باید قادر باشند تا نتایج را ایجاد كنند . برای كسب اطمینان از این مسئله ، نتایج حاصل شده بوسیلة‌هر مدل نیز با نتایج تصمیم گیرندگان انسانی مقایسه می شود

Oleary , Okeefe(1993) كه به طور مستقیم تضمین كیفیت را برای سیستم پایگاه دانش آزمودند ، رویكرد قرار دادی را برای تضمین كیفیت نرم افزاری به عنئان تداوم بخشیدن به دو جنبة فعالیت یعنی اثبات پذیری و اعتبار ارائه نمودند . از آنجایی كه پروژة حاضر ، شایستگی تكنیكهای مدل سازی مبتنی بر روش را به عنوان جانشین مدل های پایگاه دانش ارزیابی می كند ، مدل مبتنی بر روش باید ، معیار تضمین كیفیت مشابهی را كسب كند . به عبارت دیگر ، اثبات پذیری ، تضمینی ، را كه یك سیستم در اینجا مدل تصمیم ، ویژگی های استقرار یافته برای آن را بدست می آورد . فراهم می كند ؛ اعتبار نیز تضمین راجع به نتایج مدل را فراهم می نماید .

Okeefe, Oleary پیشنهاد نمودند كه علاوه بر این دو جنبه ، 3 جنبه دیگر نیز باید برای فرآیند ارزیابی اضافه گردد اولین جنبه ای كه آنها برای باورپذیری مدل نام بردند ،‌معیار درجه ای بود كه استفاده كنندگان می توانند بر یك مدل پایان یافته اعتماد كنند .

Okeefe , Oleary ،‌مراحل فرآیند ارزیابی را به صورت سلسله مراتب درجهت كامل نمودن ارزیابی كیفیت سیستم ارائه نمودند این مراحل برروی یكدیگر ساخته شده اند ، به گونه ای كه احساس شود اگر یك مدل ویژگی باورپذیری را بدست آورده باشد ، پس باید به طور موفقیت آمیزی ، اثبات شده ومعتبر باشد هر مرحله در سلسله مراتب بستگی دارد به كامل شدن موفقیت آمیز مراحل زیرین آن .

بنابراین ، این مدلها باید اثبات شوند تا اطمینان كسب شود از اینكه آنها مشخصات لازم را كسب نمودند . قبل از اینكه اعتبار بتواند به طور محسوسی بوجود آید .

دو مرحلة‌دیگر در سلسله مراتب Okeefe , Lerary مشخص می شود این دومرحلة‌پایانی (‌ارزشیابی و ارزیابی ) به ترتیب ،‌همخوانی داشتن مدل با نیازهای محیط كاری خودو موفقیتش در عملیات روزانه ، نشان داده شده است آنها به اهداف مقایسة‌ارائه شده در اینجا یعنی اهداف اصلی بوجوده آمده از طریق مقایسة‌رویكردهای متفاوت مدل تصمیم ، بازگشتند .همانطور كه قبلاً بحث شده در جهت ارائه اعتبار به این مقایسه ، مدل ها با نتایج تصمیمات انسانی مقایسه می شوند . بنابراین پروژه تحقیقی كه در اینجا مستند شده است ، باید سه مرحله درفرآیند تضمین كیفیت را نشان دهد ، یعنی اثبات پذیری ، اعتبار و باورپذیری . مرحلة اول یعنی اثبات پذیری از طریق آزمون جزئی ، مدل ها در جهت بدست آوردن تضمین از اینكه مدلها به محض ایجاد ، از اشتباه آزاد هستند و مجموعه ویژگیهای لازم را كسب می كنند انجام می شود .

اعتبار نتایج ناصحیح تصمیم و یا مواردی از مسئله تصمیم كه نوعاً در این جا آزمون شدند ، و جواب صحیح برای آنها قابل تعیین نیست ، بستگی به درجه انطباق با نتایج فعالان انسانی ، در این زمینه دارد .

اگر مدل باورپذیر باشد ، پس باید نتایج معتبر تصمیم را فراهم نماید . به هر حال باورپذیری ، همچنین شامل قابلیت استفاده از نتایج ارائه شده به استفاده كننده نیز می شود آیا نتایج مدلها به شكلی كه استفاده كننده بتواند آن را در دنیای واقعی تفسیر نماید و به كار بندد ، می باشد ؟ بنابراین اعتبار و باورپذیری ، به نزدیكی با هم مرتبط هستند و دو جنبه از تضمین كیفیت كه توسط این فصل نشان داده شده است ، می باشند .

در مورد پروژة تحقیقی ، مقایسة‌بین مدل های تصمیم كه در قسمت 3-4 زیر مستند شده است توسعه ای ضروری از فرآیند ارزیابی خواهد بود بطور همزمان ، سئوالات مربوط به باورپذیری در قسمت 2-4 نشان داده خواهد شد . جایی كه از مجموعه‌ اطلاعات تصمیمات مقایسه ای انسانی بحث می شود .

2-4- مجموعه اطلاعات مقایسه ای :

همانطور كه درقسمت 3 تشریح شد ، مدل سازی مورد توجه در اینجا ، نتیجة‌كمی را حاصل می كند .

گرچه در ارزیابی ریسك كمتر از قضاوت استفاده می كند این روش مقداری ، بوسیله مدل ریسك حسابرسی ، همانطور كه به طور سنتی توضیح داده شد،تحصیل می شود . اگر مدل طبق عبارات Okeefe , oleary باورپذیر باشد نتایج باید به گونه ای باشد كه درجهت اهداف استفاده كنندگان ، قابل قبول باشند . آزمون روش مطلب مربوط به این فرآیند ، كه در زیر می آید ، این اطمینان را فراهم می كند .

اطلاعات استفاده شده در آزمون و مقایسة مدل های تصمیم كامل شده با استفاده از بررسی ثانویه ، جمع آوری شود این ابزار بوسیلة‌یك نمونة 27 تایی از حسابرسان كامل می شود كه همگی 3 سال یا بیشتر تجربه كاری دادند . از آنجایی كه این حسابرسان، كاركنان مجرب فعلی موسسات حسابرسی می باشند . تقریباً یك ساعت لازم است تا این ابزار را كامل كنیم و ضروری است تا برای ؟؟؟ در این كار به آنها پاداش بدهیم . به همین دلیل به شركاء جمعاً000/100 دلار كه احساس می شد متناسب با میانگین ساعت كاری آنها باشد ، پرداخت شد .

ابزار بررسی ، پنج مورد فرضی را به هریك از شركاء ارائه نمود . اطلاعات ارائه شده به شركاء در هر مورد شامل موارد زیر است :

  • یك « تبادل نظر ارزیابی ریسك ذاتی » این تبادل نظر وقتی ارزیابی ریسك اجرا می شود ، یكسری از سئوالات كه از استفاده كنندگان مدلهای كامپیوتری پرسیده می شود را ارائه می دهد .
  • یك «‌تبادل نظر ارزیابی ریسك كنترل » ارائه شده به همین شكل

این تنها اطلاعات ارائه شده به شركاء بود تا هر خلاصه برنامه را توضیح دهند . این روش باورپذیری را تضمین میكند در نتیجة مقایسه موفق نتایج ، حسابرسان ، مجموعه اطلاعات بكار گرفته شده توسط مدلهای كامپیوتری را تفسیر خواهند كرد . هر پاسخ ارزیابی ریسك كنترل و ذاتی را (‌در یك دامنه 1 تا 10 جایی كه 1 نشان دهنده ریسك پایین و 10 نشان دهندة‌ریسك بالا می باشد ) برای هریك از چرخة‌ خریدها ، موجودیها و حسابهای پرداختی ، فراهم می كند .

بنابراین ، پاسخهای مطالعه موردی ، با مجموعه اطلاعات مشابه ، در شكلی مشابه به محض اینكه توسط مدل های كامپیوتری بكار گرفته شود ، فراهم می شود واجرای كارهای مشابهی را ملزم می دارد وارائه كنندة نتایج تصمیم شان به شیوه‌ا‌ی یكسان است در نتیجة مقایسة‌فوق ، از آنجایی كه پاسخ ها قادر به فراهم نمودن نتایج معنی داری به شكل مشابه هستند، باورپذیری بیشتر تضمین می‌شود.

این پنج خلاصة‌برنامه ارائه شده برای پاسخها ، برای پوشش دادن به موقعیتهای تجاری متفاوت و شرایط متفاوت تغییر می كند ، به طور همزمان نیز مدلها در طول این دامنه از موقعیتها، دارای اعتبار می شوند .

Okeefe , Oleary ، پیشنهاد دادند كه در جایی كه مدل های تصمیم ؛ نتایجی را ایجاد می كنند كه ماهیتاً مقداری هستند و جایی كه نتایج با تصمیمات اخذ شده توسط كارشناسان مقایسه می شود ؛ ممكن است رویكردی آماری برای ارزشیابی مناسب باشد . در قسمت بعد (3-4) از این فصل ، یك ازمونی از همبستگی بین ، نتایج مدلهای متفاوت و فعالان انسانی دراین زمینه را ارائه خواهیم نمود . و Okeefe , Oleary ، همچنین از تكنیكی بر پایة‌كار Fleiss(1981) برای استفاده در جایی كه نتایج تصمیم ظاهراً به صورت عددی و رقمی است و ماهیتاً تداوم نمی یابد حمایت نمودند .ویك ارزشیابی كه از این روش استفاده می نماید ؛ در قسمت 4-4 این فصل ارائه شده است .

3-4- آزمون همبستگی

این قسمت برای ارزیابی قوت همبستگی بین مدلهای كامپیوتری متعدد و تصمیم گیرندگان انسانی و معیارهای همبستگی را بكار می برد این معیارها در قسمت بعدی گسترش می یابند . جایی كه آزمون های همبستگی بر پایة‌كار Fleiss ،‌ارائه می شوند ارزیابی ریسك كه در این مقایسه استفاده شده است ، اعداد صحیحی از 0 تا 10 هستند شش واسطه مربوط به هر مورد خلاصة‌عملیات ( كه در اینجا پنج مورد است )‌ ایجاد شده و هر نمونه شامل 30 عدد صحیح از 0 تا 10 می باشد . به همین دلیل به نظر می رسد كه معیار ناپارامتریك از همبستگی در اینجا مناسب باشد .

[1] -«بروبه » دستورالعملی را برای حركت به سوی مرحلة پردازش خاص ، مشخص میكند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment