دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

كه اثر تجربه را بررسی نمودند و نشان دادند كه دانشجویان و كارآموزان (‌كاركنان كم تجربه ) ،‌جانشین های ضعیفی برای قضاوت حسابرسان با تجربه هستند .

اسناد ، تطابق مفروضات قرارداد حسابرسی و طرح حسابرسی را با مدارك حسابداری شركت نشان دادند این اطلاعات سه گانه ، خریدها ،‌موجودی ها و حسابهای پرداختی شركت تولیدی را پوشش می دهد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اهمیت ارائه شده شامل موارد زیر است :

 • تفسیر عملیات مشترك
 • پرسشنامة كنترل داخلی تكمیل شده
 • صورتهای مالی حسابرسی نشدة نزدیكترین دوره
 • صورتهای حسابرسی شدة دو دوره قبل
 • اطلاعات مقایسه ای صنعت
 • برنامه حسابرسی با برآوردهای اولیه از ساعات لازم برای تكمیل هر مرحلة برنامة حسابرسی

هشت اختلاف در ابزار بررسی پایه ای ظاهر می شوند كه هریك با یك اختلاف در نمونه تطابق دارد .این هشت تفسیر متفاوت بوسیله تغییر دادن حقایق ارائه شده دربارة اهمیت بی نهایت یك مورد نسبت به 3 موردی كه در زیر آورده می شود ؛ ایجاد می گردد :

 • وقوع ؛ تكرار شاخصهای ریسك داتی بالا یا پایین
 • وقوع وتكرار شاخصهای ریسك كنترل بالا یا پایین
 • نشانه های وقوع و تكرار اشتباه تجزیه و تحلیل و یا آزادی چنین اشتباهاتی

این دامنه از ابزار مطالعة متفاوت در جهت اطمینان از اینكه دانش ، تمام ظرفیت و گنجایش موقعیت های ممكن را تحت موضوع تصمیمی كه مورد بررسی است نشان می دهد ؛ بكار برده می شود

برای كسب اطمینان از اعتبار اطلاعات جمع آوری شده با این ابزار ابتدا نمونة پیش آزمون به ده حسابرسی عرضه شد . با این هدف كه تعیین كنند آیا می توانند این توزیع موارد اهمیت را تشخیص دهند . از اعضاء یا گروه پیش آزمون درخواست شد تا ریسك ذاتی و ریسك كنترل و احتمال تحریف با اهمیت را در حسابها و چرخة معاملات به صورت 10 نكته در مقیاس لیكرت ، مشخص نمایند . نتایج این گروه پیش آزمون تأیی نمود كه جمع آوری اطلاعات به صورت دستی ، روشی مطلوب محسوب می شود .

پاسخ های موردنیاز اعضاء شامل اطلاعات زیر است همگی بر حسب 10نكته ، مقیاس لیكوت اندازه گیری شده اند :

 • ارزیابی آنها از ریسك ذاتی خریدها ، پرداختهای نقدی و چرخة‌معاملات
 • ارزیابی آنها از ریسك ذاتی مربوط به حساب موجود ی
 • ارزیای آنها از ریسك كنترل مرتبط با چرخه های معاملات بالا و
 • توزیع موارد یا شاخصهای ریسك كه در آنها برای ارزیابی خود از ریسك ذاتی استفاده نمودند؛ وزن دهی به ده معیار كه بر هر شاخص در ارزیابی ریسك آنها موثر بود .
 • درجه بندی شاخص های ریسك و میزان اعتمادی كه بر تطابق بین ارزیابی ریسك ذاتی و همة‌شاخصهای دیگری كه مرتبط با ارزیابی ریسك حسابرسی است .
 • تشخیص موارد یا شاخصهای ریسكی كه آنها برای ارزیابی ریسك كنترل استفاده نمودند .
 • درجه بندی عوامل ویا شاخصهای ریسك ، میزان اعتمادی كه بر تطابق بین ارزیابی ریسك كنترل وجه نقد و همة شاخصهای دیگری كه آنها با ارزیابی ریسك حسابرسی ، مرتبط دانستند .
 • عوامل اضافی كه آنها برای گسترش ارزیابی خود از ریسك ذاتی ، استفاده نمودند ، اگر اطلاعات از طریق جمع آوری این اطلاعات ، از طریق پرسیدن پرسشهایی دربارة اهمیت شاخص های خاص ریسك ، ابزار بررسی شامل دانشی خواهد بود كه برپایة درك خود حسابرسی از شاخص ریسك قرار می‌گیرد .

البته دانشی كه به درك و فهم حسابرسی و فهم حسابرسی از اهمیت شاخص های ریسك ارائه شده توسط محقق محدود می شود محتوای سئوالات در ابزار تحقیق ، شاخصهای ریسك سروكار دارد غیر از آن شاخصهایی كه به طور مستقیم به اطمینان از اینكه حقایق ارائه شده ، محدود به پاسخ های بدست آمده نمی شود ، كمك می كنند ، اهمیت این الزام بر عقاید مدل گذاران پایگاه دانش ، در بررسی آنها از تكنیكهای تحصیل و دانش ، تحمیل نمی شود .Reiteman – olson and Rueter(1987)

این ابزار مطالعة‌موردی یك اطلاعات پایه ای را با محتوای مجموعه ای از شاخصهای ریسك كنترل و ریسك ذاتی كه توسط حسابرسان مجرب و با تجربه انتخاب شده است ، در بر می گیرد .

این اطلاعات پایه ای معیاری برای ارزیابی آنها از اهمیت این شاخصهای ریسك و اثر این شاخصها بر ارزیابی ریسك حسابرسی می باشد . این اطلاعات درجهت ایجاد مدل پایگاه دانش كه نیاز به مدل سازی كامپویتری دارد و درقسمت بعدی بحث شده است ، با هم تركیب می شوند.

2-3) ساختار مدل :

بحث زیر یك دیدگاه از دو مدل پایگاه دانش و مدل مبتنی بر روش ارائه می دهد و.جزئیات بیشتری از مدل مبتنی بر روش و مدل پایگاه دانش بر پایة Clips در مطالعات (1995)Goldschmit , Lioyd and Monoreموجود است .

1-2-3- اولین مدل پایگاه دانش :

محیط توسعه سیستمهای پایگاه دانش برای خود نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد . از جمله اینكه هر روشی را برای توسعه كمك به تصمیم گیری ، انجام می دهد . این نقاط قوت ونقاط ضعف می تواند بر نتیجة مقایسه رویكردهای مدل سازی متفاوت اثر گذار باشد . از جمله كمك به كنترل این اثر كه هنگام مقایسة مدل پایگاه دانش و مدل مبتنی بر روش ، دو مدل پایگاه دانش مجزا به عنوان مبنایی برای مقایسه ایجاد می شود .

هر دو مدل پایگاه دانش ، قوانین پایه ای پایگاه دانش را بكار می گیرند ، شامل بر مجموعهای از آزمون های اضافی جایی كه عملیات فرعی ، كاربرد قوانین بعدی در پایگاه دانش كه بوسیلة قوانین اولیه تحمیل شده اند را مورد توجه قرار می دهند .

اولین مدل پایگاه دانش بوسیلة یك سیستم محكم پایگاه دانش یعنی OCLIPS این سیستم IBM را كه با كامپیوترهای شخصی سازگار است ، راه اندازی می كند این سیستم توسط Johnson Space ، توسعه یافت مدل های جداگانه ای ساخته شده است كه با ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل سروكار دارد این مدل ها ، پاسخهای استفاده كنندگان به پرسش های ایجاد شده توسط كامپیوتر را برای ارزیابی ریسك ؛ مورد استفاده قرار می دهند . این پاسخها به ابزار ریسك ، كه در قسمت 1-3 توضیح داده شده ، برای ایجاد شاخصهای ریسك بر مبنای قوانین پایگاه دانش ، استفاده می‌شود .جهت ایجاد یك قانون معتبر ، باید یك مشاهدة مسئولانه در موارد زیر انجام شود .

 • روش ساختن جنبه های عملیات صاحبكار كه حسابرس بررسی نماید .
 • مشخص نمودن ارزیابی حسابرس از نقاط قوت ویژگیها
 • وزن دهی به ده عامل لازم تا معیاری از اهمیت مشاهده موارد لازم برای ارزیبای سطوح ریسك صاحبكار فراهم نماید .

اولین مرحله در ایجادپایگاه دانش ، طبقه بندی مشاهدات است . این مشاهدات شامل شاخصهای مثبت ( كه ارزیابی ریسك را كاهش می دهد ) و شاخصهای منفی می شود. در جهت وزن دهی به ده عامل ، فراهم شده توسط پاسخها ، برای عوامل مثبت ارزیابی ریسك ، توزیع مثبت ارزیابی ریسك و برای عوامل منفی ، توزیع منفی به كار می رود .

از هر مشاهده ای كه بطور آشكارا مشخص نیست كه مثبت است یامنفی ، چشم پوشی می شود . مشاهدات بعدی ، گروه بندی در سه طبقه ، چرخة معاملات تحت بررسی كه با هم مرتبط هستند ؛می باشد . این سه طبقه از این به بعد به عنوان طبقات موثر كه مانعة الجمع نمی باشد ، ارائه می گردند .

مشاهدات انجام شده از طریق پاسخهای مشخص كننده شاخصهای ریسكی كه بر آنها اعتماد شده است ، تبدیل به سئوالاتی كه می تواند به استفاده كنندگان مدل ارائه شود ، می شوند . واین بوسیله فرآیند دوباره عبارت بندی كردن در جهت ایجاد حداقل تغییرات ممكن در معنی حاصل می شود . به عنوان مثال « صاحبكار یك تفكیك وظایف خوبی دارد » تبدیل می شود به « آیا صاحبكار تفكیك وظایف خوبی داشت ؟» در آنجا كه مشاهدات ایجاد كنندة قانونی مشابه ، توسط بیش از یك پاسخ پشتیبانی می‌گردند ، وزن آن قانون ، از طریق میانگین حسابی وزن های فراهم شده توسط هر پاسخ محاسبه می شود . ارزیابی ریسك پاسخهای مثبت یا خوش بینانه استفاده كنندگان به هر قانون ، قوانین بیشتری را كه برای موارد آزمون شده كاربرد می یابند .از طریق نصب قانون جدید ، تعیین خواهد نمود .

نصب قوانین جدید برای شرایط یك رابطة‌جدید بین قوانین ایجاد می نماید و روشی است كه مدل CLIPS ، فراوانش خود را بكار می گیرد .

سیستم ارزیابی CLIPS، برپایة ریز اقلام حقایق استقرار یافته در شروع تجزیه و تحلیهاست حقایق اضافی دیگر می تواند از طریق عملیات قوانین مدلها ، اضافه یا حذف گردد ، یك واقعیت كه در این صورت ریز قرار گرفته است و نمی تواند اصلاح شود فقط حذف یا جایگزین می شود .

قوانین مربوط به شرایط جدید هم می توانند در این صورت ریز تصور شوند . برای تكمیل عملیات مورد نیاز به وسیلة‌هر قانون Clips برای اطمینان از تطابق شرایط جدید قوانین قبلی ، تحقیق متوالی و پی در پی را اجرا می كند .

ساختار یك قانون خاص با یك شاخص ریسك شامل بر سه قانون به گونه ای ایجاد شده اند كه كاربرد قانون اول باید ضرورتاً به كاربرد یك یا دو قانون جانشین منجر شود ، به گونه ای كه وظیفه اشان را به صورت موثر و یك پارچه انجام دهند . وظیفه اول این ساختار این است كه قانون مربوط به شرایط جدید را با صورت زیر حقایق تطبیق دهد .

به محض اینكه تطابق رضایت بخشی بدست آمد، شرایط جدید وارد شده به این صورت ریز ، برای جایگزینی های بعدی با یكدیگر ، از این صورت بیرون آورده می شوند سپس یك پرسش استفاده كننده راجع به بعضی شاخصهای ریسك انجام می شود برای مثال « ایا صورت زیر موجودیهای تطابق داده می شود ؟» و جواب این پرسش می تواند : منفی یا خوش بینانه » باشد .بر مبنای این پاسخ مدلهای ارزیابی ریسك اصلاح می شوند و شرایط جدید وارد می شود .شرایط متفاوت و قوانین مربوط به آنها به طور كلی ، پاسخهای خوش بینانه و منفی را در بر می گیرند .

این فرآیند تا زمانی كه هم ریسك ذاتی و هم ریسك كنترل؛ به طور كامل ارزیابی شوند ؛ تكرار می شود برای ارزیابی ریسك ، حسابهای ایجاد شده توسط این فرایند در یك دامنه حداكثر ممكن از 0 تا10 درجه بندی می شوند حسابهای مستقل برای ریسك ذاتی و ریسك كنترل در سه جزء چرخه معاملات كه به آنها اشاره شد ، گزارش می شوند .

CLIPS ، یكی از دامنهای سیستم پایگاه دانش ، مالكانه كه برای توسعه سیستم ها آمانده هستند را ، ارائه می دهد . این یكی از قابل دسترس ترین سیستم های ممكن است كه می تواند تدوین و راه اندازی شود . برای هر محیط محاسباتی كه برنامه های ANSI تدوین نموده اند ، این سیستم الزامات سخت افزاری را كه توسط بزرگترین كامپیوترها با تلاش بدست آمده است ، تحمیل می كند با این وجود CLIPS، محدودیتهایی دارد و این ممكن است برای اعتبار مدلهایی كه آن را در ساختارشان بكار میگیرند اثر بگذارد . برای محافظت در مقابل این تأثیر مدل پایگاه دانش دوم ایجاد شد كه دربخش 2-2-3 بحث می شود .

2-2-3)‌مدل پایگاه دانش دوم :

مدل پایگاه دانش دوم با استفاده از X-LIPS به اضافه Version2, If ایجاد می شود . X-LISP , CLIPS یك رویكرد پایه ای شبیه به حوزه مسئله كه تفكیك های خاص محیط مربوط رآن را مجاز می داند ، هستند كه مدلهای پایه ای را بكارگرفتند . به هر حال هر سیستم نقاط قوت و نقاط ضعف دارد كه بر چگونگی مدلهای ساخته شده اثر گذار است .

استفاده از محیط X-LIPS ، یك رویكرد مدل سازی منعطف تری را كه قادر است تا با محیط CLIPS سازگاری یابد ، ایجاد می نماید . استفاده از X-LIPS این امكان را فراهم می آورد تا مجموعه ای از صفوف یا ترتیبات كه برای ذخیره پایگاه دانش می‌توان از آنها استفاده نمود . ایجاد شود. این نیز امكان پذیر است تا مدلی را كه اطلاعاتی را از این ترتیبات در جهت بكار گیری قوانین جدید در پایگاه دانش طراحی می كند ؛ از طریق كدگذاری ساختاركلی ، ایجاد نمائیم . ترتیبات زیر در جهت ذخیرة پایگاه دانش بكار می روند:

 • شكل اطلاعات از هر قانون
 • شكل بیانیة مفنی از قانون
 • شكل بیانیة مثبت از قانون
 • اشاره كنندگان ، به قوانین مرتبط آتی با توجه به پاسخ مثبت یا منفی
 • وزن دهی به پاسخ های منفی یا مثبت
 • نفوذ شاخص های طبقه ( با اجرای رئوس مطلب بالا ) برای خریدها ، موجودی و حسابهای دریافتنی .
 • ذخیره پاسخهای استفاده كنندگان به قوانین

نكات ارائه شده در این لیست بر مبنای قسمتی از فرادانش مدل x-Lips ،‌درحوزه‌ای كه آنها به عنوان حلقة‌ ارتباطی بین قوانین عمل می كنند . می باشند به محض اینكه فرآیند مقدماتی قوانین كامل شده ، یك مرحله اضافی فرآیند از طریق نكات ظریف ارائه شده توسط مدل X-LIPS ،‌قانون انجام است .

این مرحله بستگی به پاسخهای بكار گرفته شده دارد ، پاسخهای بكارگرفته شده ، آن پاسخ های استفاده كنندگان هستند كه به طور كامل پاسخهای دیگر را پیش بینی می كنند از آنجایی كه پاسخهای استفاده كنندگان را می توان به طور كامل پیش بینی نمود ،احتیاجی نیست تا آنها را در پرسشنامة پیوسته وهمراه با هم ارائه نمود . بنابراین ما می بینیم كه روش ها می توانند با هم در تعامل باشند . در پاسخ استفاده كننده به پرسش نامة ایجاد شده به وسیلة‌ یك قانون ، نمی توان تنها به ارتباط با قوانین دیگر اشاره نمود بلكه باید به جوابهایی كه بعداً‌ایجاد خواهد شد ، توجه كرد . این پاسخهای بكارگرفته شده از آنجایی كه امكانات محیط فرادانش مربوط به خودشان ، این پیچیدگی را نمی پذیرند ، از مدل CLIPS حذف می گردند. توانایی برای اتصال بیشتر جفتهای انفرادی و جدایی ناپذیر قوانین در این روش ، انعطاف پذیر بیشتری را نسبت به امكانات فرادانش X-LIPS ارائه می دهد .

از آنجایی كه تجزیه و تحلیل این پاسخ های بكار گرفته شده درگزارش گری ارزیابی ریسك كامل شده اند ، واكنش هایی كه در بحث مربوط به مدل CLIPS كه در قسمت توضیح داده شده ایجاد شده است .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment