دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بیكاری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در یك محیط پرخطر و سرشار از ریسك، ترسیم آینده با ابهام مواجه است و این ابهام ونگرانی ها اعتقاد به برنامه ریزی را كاهش می دهد. بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین اثر اجتماعی، اقتصادی بیمه و گسترش خدمات بیمه ای ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی و گسترش سرمایه گذاری از طریق افزایش اطمینان و كاهش ریسك است. یك بنگاه اقتصادی معمولاً در شرایط نااطمینانی مقدار تولید را كاهش داده و لذا با تعمیم این مطلب در كل اقتصاد كشور، موجبات عدم تخصیص منابع به طور كارا فراهم می گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
الگوی اشتغال در صنعت بیمه
برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و كلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان كمك كند تا با اتخاذ تمهیداتی نرخ بیكاری را كاهش دهند. تصور برخی از تصمیم گیران اقتصادی كشور بر این است كه بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی كشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر كشورها و به ویژه كشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی كشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است كه این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های كوچكتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا حد امكان آشكارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه كشور ارائه شود.
بدیهی است كه فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد. برای تبیین مسأله فوق، یك الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.
همان طور كه الگوی نشان می دهد، شغل هایی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تأثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان ارتباط با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم كرد.
لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می‌شود كه مستقیماً با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شركت های بیمه كه شامل كاركنان رسمی و غیر ر سمی شركت های بیمه در این لایه می باشد. در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شركت های بیمه معمولاً كاركنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد. از سوی دیگر این شركت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبكه فروش عرضه می كنند و لذا رشد بازار بیمه تأثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.
لایه یا سطح دوم: این سطح، مشاغلی را شامل می‌شود كه ارتباط ای مسقیم با فعالیت صنعت بیمه دارند، ولی شاغلین آنها جزء كاركنان صنعت بیمه محسوب نمی ‌شوند. در این ارتباط می توان به نمایندگان، كارگزاران و بازاریاب های بیمه اشاره نمود كه قضاوت دقیق در مورد تعلق آنها به لایه اول و دوم جای بحث دارد كه در این مقاله جایگاه این گروه را در این لایه دوم فرض كرده ایم.
لایه یا سطح سوم: این سطح، مشاغلی هستند كه با عملكرد یا حجم فعالیت صنعت بیمه در ارتباط نیستند، ولی به طور غیر مستقیم از تحولات این صنعت متأثر می شوند. در این ارتباط می توانیم به مجموعه فعالیت های مانند شركت های كامپیوتری كه به بیمه خدمات می دهند، بخش ساختمان، مخابرات، چاپخانه‌ها و غیره اشاره نماییم‌.
لایه اول، شفاف ترین لایه اشتغال در صنعت بیمه می باشند كه همان كاركنان فعال اعم از رسمی و غیر رسمی هستند و طبق آمار موجود تعداد كاركنان این لایه در حدود 6000 نفر می باشد.
ذكر این نكته ضروری است كه با توجه به فضای آزادسازی و خصوصی در صنعت بیمه انتظار می رود كه با ورود شركت های بیمه خصوصی به فضای صنعت بیمه، افزایش قابل ملاحظه ای را در اشتغال این بخش در سال های آینده شاهد باشیم.
به دنبال تصویب قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی در تاریخ شهریور 1380 تاكنون در سرزمین اصلی كشور چهارشركت بیمه با نام های پارسیان، توسعه، رازی و كارآفرین شروع به كار نموده اند و در عین حال دوشركت بیمه‌ای سینا و ملت نیز به زودی به فعالیت های بیمه ای خواهند پرداخت. در مناطق آزاد نیز دو شركت بیمه امید و حافظ در بخش بیمه های مستقیم و شركت بیمه امین در بخش بیمه اتكایی شروع به كار نموده است. پیش بینی می‌شود كه در سال های آتی حجم قابل ملاحظه‌ای از تقاضا برای اشتغال در این شركت ها به عنوان كاركنان ستادی و شعبات تأسیس شده در استان ها و شهرستان وهمین طور مناطق گوناگون شهرهای بزرگ به علاوه در بخش های پرداخت خسارت و غیره ایجاد گردد كه اثر مهمی بر بازار كار خواهد داشت.
اما لایه دوم نیاز به توضیح بیشتری دارد، در لایه دوم چهار بخش وجود دارد:
بخش اول: شبكه فروش، نمایندگی ها و بازاریاب ها هستند كه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده برای هر نمایندگی، 2 نفر كارمنددفتری و سه نفر بازاریاب به طور نسبی در نظر می گیریم.
جدول 2) سطح اشتغال در لایه دوم
شاخص تعداد نمایندگان تعداد كاركنان دفتری نمایندگان
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
ایران 703 836 991 1239 1671 2362 2803 1406 1652 1982 2478 3342 4724 5606
آسیا 269 338 373 465 609 768 901 538 676 746 930 1218 1536 1802
البرز 68 79 95 111 115 175 431 136 158 190 222 230 350 862
دنا 10 22 100 232 416 658 911 20 44 200 464 832 1316 1822
صادرات ئ سرمایه گذاری 0 0 0 2 12 34 70 0 0 0 4 24 68 140
جمع‌نمایندگان 1050 1265 1559 2049 2823 3997 516 2100 2530 318 4098 5646 7994 10232
كارگزاران 74 93 104 127 144 186 239 148 186 208 254 288 372 478
جمع‌نمایندگان‌و كارگزاران 1124 1358 1663 2176 2967 4183 5355 2348 2716 3326 4352 5934 8366 1070
شاخص تعداد بازاریاب های نمایندگان جمع اشتغال نمایندگان
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
ایران 2109 2478 2973 3717 5013 7086 8409 4218 4956 5946 7434 10026 14172 16818
آسیا 807 1014 1119 1359 1827 2304 2703 1614 2028 2238 2790 3654 4608 5406
البرز 204 237 285 333 345 525 1293 408 474 570 666 690 1050 2586
دنا 30 66 300 696 1248 1974 2733 60 132 600 1392 2496 2948 5466
صادرات و سرمایه‌گذاری 0 0 0 6 36 102 102 0 0 0 12 72 204 420
جمع‌نمایندگان 3150 3795 4677 6147 8469 11991 1548 6300 7590 9354 12294 16938 23982 ¬
كارگزارن 222 279 312 381 432 558 717 424 558 624 762 864 1116 1434
جمع‌نمایندگان و كارگزاران 3372 1079 1989 6528 8901 12549 16065 6744 8148 9978 13056 17803 25098 32130

تخمین های صورت گرفته نشان دهنده آن است كه در سال 1381 در این لایه حدود 32130 نفر اشتغال به كار داشته اند كه محاسبات مربوط به این لایه را به تفكیك در طی سال های 1375 الی 1381 در جدول ( 2) مشاهده می كنیم.
نكته فوق العاده مهم در این ارتباط، عبارتست از رشد فوق العاده بالای اشتغال در این لایه می باشد، به گونه ای كه به طور متوسط در پنج سال گذشته متوسط رشدی معادل 73/31% داشته است. همان طور كه در جدول های (1) و (2) مشاهده می‌شود در عمل و طی سال های 1379 و 1380 اوج رشد اشتغال را در این سطح شاهد بوده‌ایم. البته با توجه به ورود شركت های بیمه خصوصی و تأسیس شبكه نمایندگی های آنها می توان با اطمینان نسبی نرخ های رشد بسیار بالا در سال های آتی را در این لایه پیش بینی نموده به ویژه كه شركت های موجود نیز برای حفظ سهم بازار تلاش رو به افزایشی در گسترش شبكه فروش خود دارند، نمودار شماره (1) نیز نشان دهنده این واقعتی است.
سال رشد
1377 46/22%
1378 85/30%
1379 35/36%
1380 98/40%
1381 02/28%
میانگین 77-81 73/31

بخش دوم: این بخش شامل مجموعه مشاغلی است كه در اثر سرمایه گذاری وجوه دریافتی (حق بیمه) توسط صنعت بیمه به وجود می آید كه اگر متوسط سرمایه لازم را برای ایجد یك شغل در جامعه حدود 50 میلیون ریال در نشر بگیریم، می توانیم با محاسبه میزان سرایه گذاری های انجام شده در صنعت بیمه و تقسیم آن بر سرمایه لازم برای ایجاد یك شغل، میزان اشتغال بالفعل این بخش را حدود 44628 نفر می‌باشد به دست آوریم.
همانطور كه در نمودار (2) مشاهده می گردد تمامی رشته های بیمه ای در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسیار قابل ملاحظه ای برخوردار بوه اند كه انتظار می رود در نتیجه در این رشد منابع قابل سرمایه گذاری در شركت های بیمه، افزایش درخور توجهی داشته باشند و امید زیادی به تداوم امر در آینده وجود دارد.
بخش سوم: این بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر می گیرد. به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بیمه گذاران جهت بازسازی تاسیسات از دست رفته، یك سری از مشاغل مرتبط حفظ می‌شود و لذا به تعبیری، حفظ شغل از دست رفته می تواند نوعی ایجاد شغل تلقی گردد. برای محاسبه میزان اشتغال بالقوه در این بخش می توانیم در رشته های مختلف مانند آتش سوزی، مهندسی، باربری، حوادث، اتومبیل و مسوولیت، میزان خسارت های پرداختی شركتهای مختلف بیمه ای را در یك دوره زمانی بدست آورده و از تقسیم حجم خسارتهای پرداختی هر رشته بر متوسط سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یك شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعیین نماییم كه حدود 73888 نفر می باشد.
بخش چهارم: این بخش مجموعه مشاغل ایجاد شده در اثر فضای امن سرمایه گذاری را دربر می گیرد و به عبارتی این بخش شامل حجم اشتغالی است كه ناشی از ایجاد فضای این سرمایه گذاری به وسیله شركت های بیمه می باشد. اگر فرض كنیم كه حجمی معادل سرمایه گذاری‌های انجام شده مربوط به امنیت ایجاد شده به وسیله ارائه خدمات شركت های بیمه می باشد، می توانیم سطح اشتغال مربوط به امنیت را كه معادل 50164 نفر در سال 1380 می باشد را به دست آوریم.
با توجه به مطالب بالا می توانیم حجم اشتغال ایجاد شده به وسیله صنعت بیمه را در لایه های اول و دوم كه معادل 210460 نفر می باشد محاسبه نماییم .
(210460= W1)
بررسی توانمندی صنعت بیمه در ایجاد اشتغال، این فرضیه كه سطح اشتغال بالقوه صنعت بیمه بیش از چهار برابر سطح اشتغال موجود این صنعت است را مطرح می كنیم. در این فرضیه W1 سطح اشتغال موجود (جاری) است كه صنعت بیمه موجود آن گردیده است و W2 سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهینه) است كه صنعت بیمه می‌تواند به وجود آورد.
Ho = W2 < 4 W 1
H1 = W 2  4 W1
همان طور كه قبلا نیز بیان شد ما به راحتی می توانیم در تمام لایه های یاد شده، اشتغال جاری را محاسبه نماییم. برای محاسبه اشتغال بالقوه یا W2 فرض می‌كنیم كه اشتغال در صنعت بیمه ارتباط ای مستقیم با عملكرد این صنعت دارد. به عبارت دیگر هر قدر عملكرد صنعت بیمه گسترده تر شود، میزان اشتغال نیز افزایش می یابد و از طرفی عملكرد صنعت بیمه هم تحت تأثیر صنعت بیمه كه همان پرتفوی شركت های بیمه است، می باشد.

بدیهی است كه برای محاسبه اشتغال بالقوه می بایست فروش بالقوه صنعت بیمه را تخمین بزنیم، كه برای این منظور به دو شاخص مهم كه در این ارتباط با سطح فروش و متغیرهای جمعیت وتولید ناخالص داخلی می باشد، اشاره می نماییم.
كل حق بیمه دریافتی در طی یك سال
تولید ناخالص داخلی همان سال

كل‌حق‌بیمه‌دریافتی‌در طی یك سال
جمعیت‌كشور در همان سال
با توجه به وابسته بودن حجم فروش صنعت بیمه یعنی حق بیمه دریافتی (P)، به متغیرهای مستقل جمعیت (PoP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) تابع زیر را داریم:
P= f (GDP , PoP)
با توجه به مطالب یاد شده می توانیم یك تابع به خطی به شكل زیر بنویسیم:
P= 2 + 1 (GDP) +  2 (PoP) +  o
حال با توجه به داده های مربوط به حق بیمه های دریافتی (P)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و جمعیت (POP) موجود در نشریه زیگما برای نود كشور جهان در سال 2001 میلادی، تابع فوق را برای كشورهای جهان تخمین زده و ضرایب متغییرها را از برازش رگسیون تابع فوق به دست می آوریم. با توجه به معنی دار بودن آزمون t و f مدل از اعتبار آماری برخوردار بوده و لذا با توجه به مدل برازش شده، می توانیم مدل كلی را برای 90 كشور جهان به دست آوریم.
اگر با توجه به مدل به دست آمده و رقم تولید ناخالص داخلی كشور معادل 88 هزار میلیارد ریال و جمعیت معادل 6/64 میلیون نفری كشور، حق بیمه كل دریافتی بالقوه صنعت بیمه صنعت بیمه ایران را تخمین بزنیم در این صورت حجم فروش بالقوه صورت زیر خواهد بود:
P*= 000/400/726/855/2
از تقسیم اشتغال موجود W1 برحق بیمه جاری صنعت بیمه یك نسبت به دست می‌آید كه اگر نسبت مزبور را در حق بیمه بالقوه یعنی P* بدست آمده در هر لایه ضرب نماییم در این صورت میزان اشتغال بهینه (بالقوه) در هر بخش و لایه بدست می‌آید. كه از مجموع آنها اشتغال بالقوه در صنعت بیمه كه معادل 249/047/1= W2 نفر می باشد به دست می آید. بنابراین این فرضیه كه اشتغال زایی صنعت بیمه بیش از چهار برابر ظرفیت اشتغال موجود در لایه‌های اول و دوم می باشد تأیید می گردد.
نتیجه گیری
1- یكی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی كشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و كارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برای فعالیت كلیه شركت های بیمه‌ ای در مناطق جغرافیایی مختلف كشور ضمن افزایش پرتفوی صنعت بیمه، امكان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهینه در این زمینه می تواند ضمن افزایش پرتفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف كشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتكایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه های خارجی به صنعت بیمه می تواند از ابزارهای دیگر افزایش اشتغال باشد. در این راستا لازم به ذكر است كه دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون ورود سرمایه گذاریهای خارجی به كشور از درجه امكان پذیری چندانی برخوردار نخواهد بود و از طرف دیگر ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیمه ای مناسب نیز امكان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت كه خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در كشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به كشور نیز ریسك های سرمایه گذاری كاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment