تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

تقدیم
تقدیم به پدر و مادر دلسوز مهربانم
و همه کسانی که در این راه مرا یاری کردند.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..۳
۱-۲ بیان مساله……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۶
۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۴-۱ اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..۷
۱-۴-۲ اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….۷
۱-۵ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …۷
۱-۶ مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷ قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-۱ قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-۲ قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-۳ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………۹

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ………………….. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری ۱۴
۲-۲-۱ نظام راهبری شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی ۱۴
۲-۲-۲ عدم اطمینان اطلاعاتی ۱۸
۲-۲-۳ عدم تقارن اطلاعاتی ۲۰
۲-۲-۳-۱ عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ۲۲
۲-۲-۳-۲ سنجههای عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر حسابداری ۲۳
۲-۲-۳-۳ سنجههای عدم تقارن مبتنی بر مبنای بازار ۲۲
۲-۲-۳-۴ افشای اطلاعات ۲۷
۲-۲-۴ عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۳۱
۲-۲-۵بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و بازده آتی سهام ۳۴
۲-۲-۵-۱ سازوکار نوسانپذیری بازده سهام ۳۹
۲-۲-۵-۲ نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی ۴۱
۲-۲-۶ نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ۴۵
۲-۳ پیشینه پژوهش ۵۲
۲ -۳-۱پیشینه پژوهشهای خارجی ۵۲
۲-۳-۲پیشینه پژوهشهای داخلی ۵۵

فصل سوم: روششناسی پژوهش
۳ -۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ روش پژوهش ۶۰
۳- ۲-۱ از نظر هدف ۶۰
۳-۲-۲ از نظر منطق و نحوه اجرا ۶۰
۳-۲-۳ از نظر داده ها ۶۰
۳-۳ روش جمعآوری اطلاعات ۶۱
۳-۴ مدلها و متغیرهای پژوهش ۶۱
۳-۵ روش جمعآوری داده ها ۶۲
۳-۶ جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه ۶۲
۳-۷ تجزیه و تحلیل دادهها و فرضیه ها ۶۴
۳-۷-۱ آمار توصیفی ۶۴
۳-۷-۲ آمار استنباطی ۶۴
۳-۷-۲- ۱ آزمون جارک برا ۶۴
۳-۷-۲-۲ آزمون دوربین- واتسون ۶۵
۳-۷-۲-۳ ضریب همبستگی پیرسون ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
۴-۱مقدمه ۶۹
۴-۲ شاخص توصیفی متغیرها ۶۹
۴-۳ آزمون جارک برا ۷۲
۴-۴ آزمون f لیمر ۲۷
۵-۴ آزمون هاسمن ۷۳
۴-۶ بررسی فرضیههای پژوهش ۷۴

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه ۸۱
۵-۲ مروری بر مطالب گذشته ۸۱
۵-۳ نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ۸۱
۵-۳-۱ بحث و نتیجهگیری ۸۳
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش ۸۳
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج پژوهش ۸۵
۵-۴-۲ پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۸۵
۵-۵ محدودیتها ۸۶

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (۳-۱) انتخاب شرکت های مورد کطتلعه پژوهش ۶۳
جدول (۴-۱) آمار توصیفی ۷۱
جدول (۴-۲) جارک برا ۷۲
جدول (۴-۳ ) f لیمر ۷۳
جدول (۴-۴ ) هاسمن ۷۴
جدول(۴-۵) ضرایب همبستگی فرضیه اول ۷۵
جدول(۴-۶)
ضرایب همبستگی فرضیه دوم ۷۵
جدول (۴-۷) ضرایب همبستگی فرضیه سوم ۷۶
جدول(۴-۸) ضرایب همبستگی فرضیه چهارم ۷۷
جدول(۴-۹) ضرایب معادله رگرسیونی ۷۸

چکیده
عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک مسئله مهم و شناختهشده در بین پژوهشهای حسابداری میباشد. عدم تقارن اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری میباشد در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نابرابر بین استفادهکنندگان توزیع شود، این عمل میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد در بر داشته باشد به همین منظور در این پژوهش به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات، قیمت، نوسانپذیری و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشدهاست. برای این منظور از میان تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۱۲ شرکت تولیدی با روش حذف سیستماتیک طی دوره زمانی ۷۱۳۸ الی ۱۳۹۲ انتخاب و بررسی شدهاند. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بر تحلیل دادههای پانلی با استفاده از نرمافزار ایویوز مبتنی است. در این پژوهش به بررسی فرضیههایی که رابطه بین متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته، معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام، قیمت سهام و نوسانپذیری بازده سهام به عنوان متغیر مستقل پرداخته شدهاست. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین حجم معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام و قیمت سهام با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و بین نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات روزانه، نقدشوندگی سهام، قیمت سهام، نوسانپذیری بازده سهام.

فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه
عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک مسئله مهم و شناخته شده در بین پژوهشهای حسابداری هست. عدم تقارن اطلاعاتی میتواند بر میزان معاملات و نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر باشد. عدم تقارن اطلاعاتی یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری میباشد در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نابرابر بین استفادهکنندگان توزیع شود، این عمل میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد در بر داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد استفاده کننده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار باعث میشود سرمایهگذاران برای جبران ریسک سرمایهگذاری تقاضای بازده بالاتر کنند که بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اختلاف ایجاد شده و هر چه این اختلاف بیشتر باشد میزان عدم تقارن اطلاعاتی شرکت مورد نظر بیشتر خواهد بود که باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران از دریافت بازده مناسب ناشی از سرمایهگذاری خواهد شد. بهمنظور جلب اطمینان سرمایهگذران، بایستی ارزیابی صحیح و علمی از عملکرد شرکتها و در نهایت تعیین ارزش آنها انجام داد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی

به نظر میرسد و انگیزه سرمایهگذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در این صورت شکاف اطلاعاتی بین استفادهکنندگان داخلی و خارجی بوجود میآید که در اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی نامیده میشود. ریچاردسون۱ (۲۰۰۰) رابطه معنیداری را بین دامنه عدم تقارن اطلاعاتی که به وسیله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازهگیری میشود و سطح مدیریت سود ارائه مینماید. یک سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی سبب این خواهد گردید که مدیران درگیر دستکاری سود شوند. از سوی دیگر، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی، خرید و فروش سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. نقدشوندگی اشاره بر میزان سرعت و سهولت در معامله دارد که در آن میتوان مقادیر هنگفتی از سهام را معامله نمود. نقدشوندگی یک معیار کلیدی از کیفیت بازار سرمایه است و برای رشد و توسعه بازار یک پیش شرط محسوب میگردد. نقدشوندگی به صورت مستقیم با بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در رابطه با سرمایهگذاری ارتباط داشته و یک معیار اصلی تأثیرگذار بر کارایی قیمتگذاری دارایی است. همچنین ونگ و چیانگ۲ (۲۰۰۶)، در پژوهش تحت عنوان «عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سرمایهگذاران پیرامون اعلام سود» رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سرمایهگذاران را پیرامون زمان اعلام سود بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میداد که اگر اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد، شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلام، کمتر از دوره بعد از اعلان خواهد بود. همچنین اعلام سود سه ماهه عدم تقارن اطلاعاتی شرکت را بهویژه برای اخبار بد کاهش میدهد.

۱-۲ بیان مسأله
یکی از پدیدههای منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ میدهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی توسط سرمایهگذاران منجر میشود. وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمیکند. از آنجا که در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا
افراد با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه بوده و از ناحیه امکان عدول از پرتفوی بهینه به آسانی امکانپذیر خواهد بود. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران شرکتها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.(مهرانی و حیدری، ۱۳۹۲) مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت به نظر رسد و انگیزه سرمایهگذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در این صورت شکاف اطلاعاتی بین استقادهکنندگان داخلی و خارجی بوجود میآید که در

Leave a comment