1-1-7 تنوع کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-2 ویژگی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-3 ساختار گره‌ حسگر. 7

1-4 قالب پیام. 8

چکیده فصل اول. 9

2 کارهای مرتبط.. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انواع پروتکل‌های مسیریابی.. 12

2-2-1 پروتکلهای مبتنی بر مکان. 13

2-2-2 پروتکلهای داده‌محور. 14

2-2-3 پروتکلهای سلسله مراتبی.. 15

2-2-4 پروتکلهای مبتنی بر حرکت.. 17

2-2-5 پروتکلهای مبتنی بر چند مسیر. 18

2-2-6 پروتکلهای مربوط به شبکه‌های ناهمگن.. 18

پایان نامه و مقاله

2-2-7 پروتکلهای مبتنی بر کیفیت سرویس… 19

2-3 مسیریابی متمرکز و توزیع شده 19

2-3-1 الگوریتمهای مرکزی.. 19

2-3-2 الگوریتم های توزیع شده 20

2-4 محیط سه بعدی.. 20

چکیده‌ی فصل دوم. 21

3 الگوریتم پیشنهادی.. 23

3-1 انواع روش‌های مسیریابی.. 23

3-2 مفروضات در نظر گرفته شده درشبیه‌سازی.. 24

3-3 الگوریتم PSO.. 26

3-4 مراحل الگوریتم پیشنهادی.. 28

چکیده‌ی فصل سوم. 35

4 شبیه‌سازی و اجرای اگوریتم پیشنهادی.. 37

4-1نرم‌افزارهای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 37

4-2 شبه کد الگوریتم PSO.. 39

4-3 طراحی شبیه ساز شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 41

4-4 بسته‌ی داده‌ای.. 43

4-5 شبه‌کد الگوریتم پیشنهادی.. 44

خلاصه‌ی فصل چهارم. 46

5 نتایج شبیه‌سازی.. 48

یک مطلب دیگر :

5-1 مقایسه‌ی عمر شبکه. 49

5-2 مقایسه‌ی نرخ دریافت اطلاعات.. 53

چکیده‌ی فصل 5. 55

6 نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 57

6-1خلاصه‌ی بحث.. 57

6-2 خلاصه‌ی نتایج. 57

6-3 پیشنهادات وکارهای آتی.. 58

مراجع. 60

 

 فهرست اشکال

 

شکل 1-1. الگوی انتقال چند به یک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………… 7

شکل1-2. ساختارگره‌ی حسگر…………………………………………………………………………………………. 8

شکل 2-1. خوشه و سرخوشه در روشهای سلسله مراتبی………………………………………………………. 15

شکل2-2. خوشه‌ها وسر خوشه‌ها در روشECHERP……………………………………………………………. 16

شکل 3-1.نحوه‌ی حرکت ذرات در الگوریتمPSO………………………………………………………………… 27

شکل3-2. مراحل الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………….. 28

.شکل 3-3. ساختار لایه‌بندی حسگرهای در دسترس ایستگاه اصلی…………………………………………. 31

شکل4-1. فلوچارت الگوریتم PSO………………………………………………………………………………….. 40

شکل4-2. شبه کد الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………….. 41

شکل4-3. منوی اصلی شبیه‌ساز طراحی شده…………………………………………………………………….. 42

شکل4-4. منوی اصلی شبیه‌ساز در لحظه‌ی از بین رفتن اولین حسگر……………………………………… 43

شکل4-5.  شبه کد الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………………………. 45

شکل5-1. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های AODV و LEACH……………………………….. 50

شکل5-2. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی، HEED,APTEEN,PEGASIS…………………………………. 51

شکل5-3. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و EDOCR……………………………………………………………. 52

شکل5-4. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و  SEEM……………………………………………………………… 53

شکل5-5. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی بر اساس نحوه‌ی استفاده از وزنهای رابطه (5)………………….. 55

شکل6-1. شبکه‌ی حسگر بی‌سیم……………………………………………………………………………………. 59

 

 

فهرست جداول

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *