2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری.. 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری.. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی.. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی.. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر. 27

2- 3 تنیدگی.. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی.. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی.. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی.. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی.. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی.. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده 44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 47

2-5 جمع بندی.. 50

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 جامعه و نمونه تحقیق. 53

3-2 نوع و روش تحقیق. 54

3-3 متغیرهای تحقیق. 54

3-4 ابزار اندازه گیری.. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی.. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S) 54

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی.. 55

پایان نامه و مقاله

3-6 روش اجرا 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی.. 59

4-1-1 جنسیت: 59

4-1-2 تأهل. 59

4-1-3 سن.. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی: 60

4-1-5 رشته‌ی ورزشی: 61

یک مطلب دیگر :

4-1-6 سابقه ورزشی.. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته: 62

4-1-8 تنیدگی: 62

4-1-9 سبک‌های رهبری.. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها 64

4-2-1 فرضیه صفر اول. 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم: 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم. 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم. 69

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 خلاصه تحقیق. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان. 79

منابع. 80

پبوست ها 87

فهرست جداول

جدول 2-1 ابعاد رفتار رهبر در ورزش (چلادوری و صالح1980، چلادوری1993) 26

جدول 2-2 بیماری‌های ناشی از تنیدگی در دستگاهای مختلف بدن (روزنامه اطلاعات، سه شنبه 10 فروردین 1372 شماره 19872) 41

جدول 2-3 اثرات روانی تنیدگی (کاری کوپر، زندگی با اضطراب، ترجمه ماشاءالله مدیحی، چاپ اول، یادآوران، 1370) 42

جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی.. 56

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس جنسیت.. 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس وضعیت تأهل. 59

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی.. 60

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس رشته‌ی ورزشی.. 61

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس سابقه ورزشی.. 61

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در طول هفته. 62

جدول 4-7 وضعیت تنیدگی در دانشجویان دختر و پسر با توجه به رشته‌ی ورزشی گروهی یا انفرادی.. 62

جدول 4-8 داده‌های توصیفی مربوط به سبک‌های رهبری.. 63

جدول 4-9 فراوانی سبک‌های رهبری رشته‌های تیمی و انفرادی.. 64

جدول 4- 10 نتایج آزمون خی 2. 65

جدول 4-11 نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه 65

جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تنیدگی در ورزشکاران. 66

جدول 4-13 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی.. 66

جدول 4-14 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های تیمی.. 67

جدول 4-15 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی.. 68

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *