پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی، اکسیژن مصرفی، مواد غذایی


چکیده   …………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول –طرح پژوهش
1-1- مقدمه       ……………………………………………………….. 4
2-1-بیان مسئله پژوهش     ..……………………………………………… 4
3-1- اهمیت وضرورت پژوهش …………………………………………… 6
4-1- اهداف پژوهش       ………………………………………………… 6
1-4-1-هدف کلی     ……………………………………………………. 6
2-4-1-اهداف ویژه   ……………………………………………………. 6
5-1- فرضیه های پژوهش   ……………………………………………… 7
6-1- محدودیت های پژوهش ……………………………………………… 7
7-1- قلمرو پژوهش     ………………………………………………….. 7
8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش   ………………………………… 7
فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
1-2- مقدمه         ……………………………………………………… 10
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   ……………………………………. 10
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی   ……………………. 10
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی   ………………………. 10
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی   ……………………….. 12
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی       ………………………….. 12
1-4-2-2-شدت تمرین           …………………………………………… 12
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته     ………………………………… 12
3-4-2-2-مدت تمرین         …………………………………………… 12
4-4-2-2-وراثت       ………………………………………………… 12
5-4-2-2-جنسیت         ………………………………………………… 13
6-4-2-2- سن   ……………………………………………………… 13
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی   ……………………………………… 13
5-2-2- ترکیب بدن    …………………………………………………. 13
6-2-2- توده چربی   ………………………………………………… 14
7-2-2-توده بدون چربی           …………………………………………. 15
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی   ……………………… 15
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی …………………. 16
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی       ………………… 16
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت   …………. 19
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی   ……… 20
13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی 21
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی   …………………………………… 21
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی ……………………………… 22
16-2-2- تغییرات هورمونی       ………………………………………… 22
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت     ………………………………………. 23
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی     ……………………………………… 23
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی …………………….…………………. 23
3-17-2-2- سازگاری های تركیب بدنی به تمرینات استقامتی ………………… 24
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش       ………………………………………. 24
1-3-2-پژوهش های داخلی       ………………………………………….. 24
2-3-2-پژوهش های خارجی       …………………………………………. 25
4-2-بررسی تمرینات استقامتی         ……………………………………… 29
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     ……………………………………. 30
6-2- بررسی تمرین موازی     …………………………………………… 33
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه     …………………………………………………… 40
2-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………… 40
3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش   …………………………… 40
4-3- روش پژوهش       ………………………………………………… 40
5-3- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………… 40
6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش …………………………………… 41
7-3-متغییرهای پژوهش       …………………………………………… 41
1-7-3- متغییرهای مستقل ………………………………………………. 41
2-7-3- متغییرهای وابسته     …………………………………………….. 41
8-3- شیوه اجرای پژوهش ………………………………………………. 41
9-3-برنامه تمرین         ……………………………………………… 41
1-9-3-مرحله گرم کردن   ………………………………………………. 42
2-9-3-برنامه های تمرین اصلی …………………………………………. 42
1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی     …………………………………………. 42
2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی   ……………………………………… 42
3-2-9-3- برنامه تمرین موازی   …………………………………………. 42
3-9-3- مرحله سرد کردن     ……………………………………………. 43
10-3- روش آماری پژوهش       …………………………………………. 43
فصل چهارم- یافته های پژوهش
1-4-مقدمه        ………………………………………………………. 45
2-4-توصیف داده های آماری   ………………………………………… 45
3-4- آزمون فرضیه های پژوهش     …………………………………… 47
1-3-4- آزمون فرضیه اول     ………………………………………… 47
2-3-4- آزمون فرضیه دوم   …………………………………………….. 49
3-3-4- آزمون فرضیه سوم       ………………………………………….. 50
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم       ……………………………………… 51
5-3-4- آزمون فرضیه پنجم             ……………………………………… 52
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
1-5-مقدمه             …………………………………….……………… 55
2-5-خلاصه پژوهش   ……………………………………….………… 55
3-5-بحث ونتیجه گیری   ………………………………….……………. 56
4-5- نتیجه گیری کلی         …. ………………………….……………… 60
5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………………………….. 61
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده   ………………………………….. 61
پیوست ها …………………………………………………………….. 62
منابع وماخذ ….. ……………………………………………………… 63
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………… 73
     

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *