چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
اظهارنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت
تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ث
قدردانی و تشکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح
فهرست جداول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ذ
فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ر
فصل اول: طرح تحقیق 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق 17
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
یادگیری حركتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
نظریه های کنترل حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
وجوه جوهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
پارامترهای برنامه حرکتی تعمیم­یافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
یادگیری حرکتی از دیدگاه نظریه طرحواره …………………………………………………………………………………………………………………. 21
طرحواره یادآوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
طرحواره بازشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
سازماندهی تمرین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
تغییرپذیری تمرین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
تداخل زمینه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
فرضیه پردازش معنی­دارتر و متمایزتر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
فرضیه فراموشی و بازسازی مجدد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
فرضیه بازداری پس­گستر …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
عوامل مؤثر بر اثر تداخل زمینه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
ویژگی­های روانشناختی کودکان عقب مانده ذهنی …………………………………………………………………………………………………….. 40
نقص در رشد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
محدودیت­های یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
تحقیقات داخل کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
تحقیقات خارج کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
جمع­بندی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
فصل سوم: روش تحقیق 57
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
نمونه آماری و شیوه نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
ابزار و روش جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
آزمون انتقال و یادداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
امتیازدهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
فصل چهارم: یافته­های تحقیق 65
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
اطلاعات توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
آزمون فرضیه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 74
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
یافته­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
بحث و تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پایان نامه و مقاله

مرحله یادداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
مرحله انتقال  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
نتیجه­گیری کلی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
پیشنهادات برخاسته از تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
پیشنهادات کاربردی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
پیشنهادات پژوهشی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
فهرست منابع 83
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول 1-3:  مراحل اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
جدول 2-3: آزمون انتقال و یادداری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
جدول 1-4: توزیع سن و قد آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 2-4: آماره های توصیفی امتیاز پاس بسکتبال  در مراحل مختلف ………………………………………………………………….. 67
جدول 3-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله پیش آزمون ………………………………………………………………. 68
جدول 4-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی برای مقایسه عملکرد گروه ها در مرحله اکتساب ……………………………. 69
جدول 5-4: نتایج امار توصیفی سه گروه تمرینی در طول 9 جلسه تمرین ………………………………………………………………… 70
جدول6-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله یادداری ……………………………………………………………………….. 71
جدول 7-4: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه عملکرد گروه ها در مرحله یادداری …………………………………………. 71
جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس در مرحله انتقال ………………………………………………………………………………………….. 72
جدول 9-4: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه عملکرد گروه ها در مرحله انتقال …………………………………………….. 73

فهرست نمودارها

 

 

 

 

   
نمودار 1-4: نمرات مربوط به سه گروه تمرینی در مرحله اکتساب …………………………………………………………………………… 69
نمودار 2-4: نمرات مربوط به سه گروه تمرینی  در مرحله یادداری …………………………………………………………………………. 72
نمودار  3-4: نمرات مربوط به سه گروه تمرینی  در مرحله اكتساب ………………………………………………………………………… 73
چكیده:
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *