سئو کلاه سیاه، کلاه سفید، کلاه خاکستری3

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات  
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- تاریخچه کشت چای در جهان و ایران……………………………………………………………………….. 3

پایان نامه

1-3- سطح زیر کشت و تولید چای در جهان و ایران…………………………………………………………… 4
1-4- گیاه‌شناسی چای و جایگاه آن در علوم باغبانی…………………………………………………………….. 7
1-5- تهیه و تولید چای (صنعت چای) ……………………………………………………………………………… 8
1-6- ارزش غذایی و دارویی چای…………………………………………………………………………………….. 8
1-7- اهمیت نماتدهای انگل گیاهی به‌ویژه نماتدهای مولد زخم ریشه………………………………….. 9
1-8- مشخصات جنس 1936 Pratylenchus Filipjev,. ……………………………………………………… 10
1-9- نماتد مولد زخم ریشه چای (Tea root lesion nematode) …………………………………………. 11
1-9-1- مشخصات گونه Pratylenchus loosi Loof, 1960………………………………………………… 11
1-9-2- دامنه میزبانی نماتد مولد زخم ریشه چای (P. loosi) ………………………………………………. 13
1-9-3- علائم آلودگی نماتد مولد زخم ریشه چای (P. loosi) …………………………………………….. 14
1-9-4- انتشار و بقای نماتد مولد زخم ریشه چای در خاک…………………………………………………. 16
1-9-5- زیست‌شناسی نماتد مولد زخم ریشه چای……………………………………………………………… 16
1-9-6- همبستگی دما و رطوبت با دینامیک جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای……………………. 17
1-9-7- راهكارهای مدیریت مبارزه با نماتد مولد زخم ریشه چای………………………………………… 19
1-10- میزان برداشت عناصر غذایی توسط گیاه چای……………………………………………………………. 20
1-11- عناصر غذایی و اهمیت آن در چای ………………………………………………………………………… 20
1-12- نقش جداگانه هر یک از عناصر غذایی…………………………………………………………………. 2

یک مطلب دیگر :
1-12-1- نیتروژن…………………………………………………………………………………………………………… 23
1-12-2- پتاسیم……………………………………………………………………………………………………………… 23
1-12-3- فسفر…………………………………………………………………………………………………………… 23
1-13- تعریف مسأله و بیان اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………. 24
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده  
2-1- تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌ ارتباط نماتدها با عناصر غذایی ………………………………….. 26
2-2- مطالعات انجام شده روی نماتد مولد زخم ریشه چای………………………………………………….. 29
2-2-1- مطالعات انجام شده در دنیا…………………………………………………………………………………… 29
2-2-1-1- روش‌های زراعی موثر در کنترل نماتد مولد زخم ریشه چای………………………………… 30
2-2-1-2- انتخاب ارقام متحمل و مقاوم …………………………………………………………………………… 31
2-2-1-3- روش‌های شیمیایی موثر در کنترل نماتد مولد زخم ریشه چای……………………………… 31
2-2-1-4- همبستگی بافت، pH و درصد ماده آلی خاک با جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای 31
2-2-1-5- همبستگی عناصر غذایی با جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای……………………………. 32
2-2-2- مطالعات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………. 32
فصل سوم: مواد و روش‌ها  
3-1- نمونه‌برداری برای بررسی میزان جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای و انجام آزمون خاک.. 36
3-2- استخراج نماتد مولد زخم ریشه چای (از خاک و ریشه) ……………………………………………… 39
3-2-1- استخراج نماتد از خاک………………………………………………………………………………………… 40
3-2-2- استخراج نماتد از ریشه گیاه………………………………………………………………………………….. 40
3-3- شمارش میزان جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای (در خاک و ریشه)………………………….. 41
3-4- انجام آزمون‌ خاک (اندازه‌گیری عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم) …………………………………… 43
3-4-1- اندازه‌گیری ازت كل در خاک……………………………………………………………………………….. 43
3-4-2- اندازه‌گیری فسفر قابل جذب در خاک……………………………………………………………………. 44
3-4-3- اندازه‌گیری پتاسیم قابل جذب در خاك………………………………………………………………….. 44
3-5- آنالیز داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم: نتایج  
4-1- میزان آلودگی و فراوانی نماتد مولد زخم ریشه چای در مناطق نمونه‌برداری شده………….. 46
4-2- نتایج همبستگی جمعیت نماتد با ازت کل خاک…………………………………………………… 49
4-3- نتایج همبستگی جمعیت نماتد با فسفر خاک……………………………………………………. 54
4-4- نتایج همبستگی جمعیت نماتد با پتاسیم خاک……………………………………………………….. 60
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری  
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 69
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………… 69
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *