فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول- مقدمه
مقدمه 3
فصل دوم- بررسی منابع
2-1. خرفه 6
2-1-1. گیاه­شناسی 6
2-1-2. ساختار شیمیایی خرفه 7
2-1-3. ویژگی­های درمانی خرفه 9
2-2. اکسایش لیپیدها 10
2-2-1. اکسایش نوری 10
2-2-2. اکسایش آنزیمی 11
2-2-3. اکسایش اسیدهای چرب به وسیله آنزیم لیپوکسیژناز 11
2-2-4. اکسایش خود به خودی 11
2-3. روش­های اندازه­گیری اکسایش چربی­ها 12
2-3-1. اندازه­گیری فراورده­های اولیه اکسایش 13
2-3-1-1. عدد پراکسید (PV) 13
2-3-1-2. روش تیتراسیون یدومتری 13
2-3-1-3. کمپلکس یون آهن Ш 13
2-3-1-4. اسپکتروسکوپی مادون قرمز تغییر شکل فوریر (FTIR) 14
2-3-1-5. دی­ان­ها و تری­ان­های کنژوگه 14
2-3-2. اندازه­گیری فراورده­های ثانویه اکسایش 15
2-3-2-1. عدد اسید تیوباربیتوریک (TBA) 15
2-3-2-2. عدد پارا آنیسیدین (AV) 15
2-3-2-3. عدد توتوکس یا عدد اکسایش 16
2-3-2-4. عدد کربونیل (CV) 16
2-4. آنتی­اکسیدان­های غذایی 17
2-4-1. آنتی­اکسیدان­های سنتزی 17
2-4-1-1. بوتیلید هیدروکسی آنیزول (BHA) 18
2-4-1-2. بوتیلید هیدروکسی تولوئن (BHT) 18
2-4-1-3. ترشیو بوتیل هیدروکینون (TBHQ) 19
2-4-1-4. گالات­ها و اسید گالیک 20
2-4-2. آنتی­اکسیدان­های طبیعی 20
2-4-2-1. توکوفرول 22
2-4-2-2. کاروتن 23
2-4-2-3. اسیدهای فنلی 24
2-4-2-4. فلاونوئیدها 25
2-4-2-5. ترپنوئیدها 26
2-4-2-6. اسید آسکوربیک 27
2-4-2-7. سزامول 27
2-4-2-8. گوسیپول 28
2-4-2-9. فیتات­ها 28
2-4-3. مکانیسم عمل آنتی­اکسیدان­ها 28
2-4-4. اندازه­گیری قدرت آنتی­اکسیدانی 29
2-4-4-1. اندازه­گیری مقادیر کل ترکیبات فنلی 29
2-4-4-2. روش مهار رادیکال آزاد DPPH 29
2-4-4-3. ظرفیت آنتی­اکسیدانی معادل ترولکس (TEAC) 30
2-4-4-4. ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن (ORAC) 30
2-4-4-5. قدرت آنتی­اکسیدانی احیاء آهن III 30
2-4-4-6. بی­رنگ شدن بتا کاروتن 31
2-4-4-7. روش نگهداری در گرمخانه (آون) 31
2-5. استخراج عصاره­های گیاهی 31
2-6. سینتیک واکنش­های اکسایشی 32
فصل سوم- مواد و روش­ها
3-1. مواد اولیه 35
3-2. استخراج روغن 35
3-3. استخراج عصاره 35
3-4. آزمون­ها 36
3-4-1. ساختار اسید چرب 36
3-4-2. عدد یدی 36
3-4-3. عدد صابونی 36
3-4-3-1. تهیه پتاس الکی 36
3-4-4. ترکیبات استرولی 37
3-4-4-1. اندازه­گیری نمونه 37
3-4-4-2. آماده سازی ستون اکسید آلومینیوم 37
3-4-4-3. استخراج مواد غیرقابل صابونی 37
3-4-4-4. کروماتوگرافی لایه نازک 37
3-4-4-5. جداسازی استرول 38
3-4-4-6. آماده­سازی استرول تری متیل سیلیل اتر 38
3-4-4-7. شناسایی استرول­ها 38
3-4-4-8. ترکیب استرول 38
3-4-4-9. تعیین میزان استرول 39
3-4-5. ترکیبات توکوفرولی 39

مقالات و پایان نامه ارشد

3-4-5-1. آماده­سازی محلول­های کالیبراسیون ذخیره 39
3-4-5-2. آماده­سازی محلول استاندارد 39
3-4-5-3. آماده­سازی محلول آزمون 40
3-4-6. ترکیبات مومی 40
3-4-7. وزن مخصوص 41
3-4-8. گرانروی دینامیکی 41
3-4-9. ضریب شکست 41
3-4-10. عدد پراکسید 41
3-4-10-1. ترسیم منحنی کالیبراسیون 41
3-4-10-2. تهیه محلول استاندارد آهن Ш 42
3-4-10-3. تهیه محلول تیوسیونات آمونیوم 42
3-4-10-4. تهیه محلول آهن п 43
3-4-10-5. اندازه­گیری عدد پراکسید نمونه روغن 43
3-4-11. عدد اسیدی 43
3-4-12. مقدار کل ترکیبات قطبی (TPC) 44
3-4-13. شاخص پایداری اکسایشی (OSI) 44

یک مطلب دیگر :

چطور موهای آسیب دیده را درمان کنیم؟

3-4-14. ترکیبات فنلی 45
3-4-14-1. ترسیم منحنی کالیبراسیون 45
3-4-14-2. اندازه­گیری ترکیبات فنلی عصاره 45
3-4-15. آزمون DPPH 46
3-4-15-1. ترسیم منحنی کالیبراسیون BHT 46
3-4-15-2. تعیین فعالیت آنتی رادیکالی عصاره 46
3-4-16. عدد اسید تیوباربیتوریک 47
3-4-17. عدد صابونی ناشونده 47
3-4-18. رنگ 49
3-4-19. آزمون گرمخانه گذاری 49
3-6. تجزیه و تحلیل آماری 50
فصل چهارم- نتایج و بحث
4-1. درصد استخراج روغن از بذر خرفه 52
4-2. ویژگی­های فیزیکوشیمیایی روغن بذر خرفه 52
4-2-1. ساختار اسید چرب 52
4-2-2. وزن مخصوص 56
4-2-3. شاخص رنگ 57
4-2-4. ضریب شکست 58
4-2-5. گرانروی 59
4-2-6. عدد اسیدی 60
4-2-7. عدد پراکسید 60
4-2-8. عدد یدی 62
4-2-9. عدد صابونی 63
4-2-10. مواد صابونی­ناشونده 64
4-2-11. ترکیبات استرولی 64
4-2-12. توکوفرول 65
4-2-13. موم 66
4-2-14. شاخص پایداری اکسایشی 66
4-2-15. ترکیبات قطبی کل 67
4-3. قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH 67
4-4. ترکیبات فنلی 71
4-5. آزمون گرمخانه گذاری 73
4-5-1. عدد پراکسید 73
4-5-2. عدد اسید تیوباربیتوریک. 77
4-6. پارامترهای سینتیکی واکنش اکسایش روغن دانه خرفه 80
فصل پنجم- نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات
5-1. نتیجه­ گیری کلی 85
5-2. پیشنهادات 88
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *