1-3-4 بذر و میوه: 11

1-4 مشخصات گیاه شناسی Agropyrun elongatum.. 12

فصل دوم: بررسی منابع

2-1 مروری بر منابع. 15

2- 1-1 گونه های مهم گندمی و نیازهای اكولوژی آنها 15

2-1-2 اهداف اصلاحی گراس ها: 18

2-1-2-1 افزایش عملکرد علوفه: 19

2-1-2-2 ویگور گیاه: 19

2-1-2-3 اصلاح کیفیت علوفه: 19

2-1-2-4 افزایش نسبت برگ به ساقه: 20

2-1-2-5 افزایش خوش خوراکی: 20

2-1-2-6 افزایش جذب اختیاری: 20

2-1-2-7 کاهش مواد ضد کیفیت: 21

2-1-2-8 توسعه فصل چرا: 21

2-1-2-9 مقاومت به چرای دام: 21

2-2 مشخصات گیاهشناسی: 22

2-2-5 گونه­های مهم علف گندمی و نیازهای اکولوژیکی آنها: 26

2-3 الکتروفورز. 28

پایان نامه

2-3-1 تاریخچه استفاده از الکتروفورز. 28

2-3-2 اصول الکتروفورز. 29

2-3-3 انواع الکتروفورز. 30

2-3-4 اطلاعاتی در مورد مکانیسم کار با الکتروفورز. 33

2-3-5 استفاده از الکتروفورز در بررسی تنوع ژنتیکی.. 35

2-3-5-1 الکتروفورز پروتئین‌ها 35

2-3-6 مدل‌های آماری برآورد تنوع. 36

2-3-6-1 تجزیه به مولفه‌های اصلی.. 38

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح.. 41

یک مطلب دیگر :

3-2 مواد گیاهی مورد آزمایش… 41

3-2 طرح آزمایشی و عملیات زراعی: 43

3-2-1 اندازه گیری عملکرد و صفات زراعی.. 43

3-2-2 اندازه گیری کیفیت علوفه: 44

2-3 روش‌های تجزیه آماری طرح.. 45

3-3-2 روش‌های آماری صفات مورفولوژی و جوانه‌زنی.. 47

3-4 مطالعات الکتروفورزی.. 48

3-4-1 استخراج پروتئین کل گیاهک… 48

3-4-2 الکتروفورز پروتئین‌ها 49

3-5 نکات: 54

3-5-1 رنگ‌آمیزی پروتئین‌ها و رنگ زدایی ژل. 54

3-5-2 طرزتهیه مارکر. 55

3-6 روش کار: 56

3-7 روش‌های آماری مورد استفاده 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای علف گندمی بر اساس صفات مورفولوژیکی.. 60

4-1-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها: 60

4-1-2- تجزیه خوشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات مورفولوژیک… 76

4-1-3- تجزیه به مؤلفههای اصلی.. 77

2-3- پلی مورفیسم. 82

2-4- الگوی تنوع. 83

2-4- الگوی تمایز و تجزیه خوشهای.. 86

4-2-5- تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) 90

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *