9-2-1 دوره گلدهی.. 10

10-2-1دوره پر شدن دانه. 11

11-2-1 دوره خشک شدن دانه. 12

12-2-1 نیاز گرمایی ذرت… 12

13-2-1ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت… 12

1-3-1عملیات کاشت ذرت… 13

2-3-1 زمان کاشت ذرت… 13

3-3-1 فاصله کاشت… 13

4-3-1 عمق کاشت… 13

4-1 عملیات داشت… 14

1-4-1کولتیواتور ودندانه زدن. 14

2-4-1 کنترل علف های هرز. 14

3-4-1- آبیاری.. 114

4-4-1 کوددهی.. 15

5-1 برداشت… 15

فصل دوم بررسی منابع. 16

1-2پیش تیمار بذر. 16

1-1-2تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی واستقرار اولیه گیاهچه. 18

2-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر برافزایش دانه محصول و بیوماس. 18

3-1-2پیش‌تیمار بذر وزودرسی.. 19

4-1-2 نقش پیش تیمار بذردر بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنشهای محیطی.. 20

5-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود وکارایی مصرف آب… 20

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا. 21

2-2 انواع پیش تیمار. 21

1-2-2 هیدروپرایمینگ… 21

2-2-2 اسموپرایمینگ… 21

3-2-2 هالوپرایمینگ… 21

4-2-2 ماتریکوپرایمینگ… 21

5-2-2 ترموپرایمینگ… 21

مقالات و پایان نامه ارشد

6-2-2 هورموپرایمینگ… 21

7-2-2 بیو پرایمینگ… 21

3-2 پیش تیمار ذرت… 25

4-2 اثرات مفید و محاسن پرایمینگ… 26

1-4-2 اثر بر جوانه زنی واستقرار گیاهچه. 26

2-4-2 اثر بر سنتز پروتیئین ها 28

3-4-2 اثر بر سنتزاسید نوکلئیک. 28

4-4-2 اثر بر تقسیم سلولی.. 29

5-4-2 اثر بر نفوذپذیری غشاء. 29

6-4-2 افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها 30

7-4-2 اثر بر خواب بذر. 31

8-4-2 اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر. 31

5-2 جنبه های منفی پرایمینگ… 32

6-2 تنش شوری.. 33

7-2 وضعیت خاک های شور در جهان. 34

8-2 خاکهای شور در ایران. 34

9-2 طبقه بندی خاک های شور 35

1-9-2- خاک های شور. 35

2-9-2 خاکهای سدیمی.. 35

3-9-2 خاک های شور- سدیمی.. 36

10-2 طبقه بندی گیاهان براساس واکنش آنها به شوری.. 36

11-2 اثرات ظاهری تنش شوری بر گیاه 37

12-2 اثرات فیزیولوژیک تنش شوری برگیاه 39

1-12-2 تنش اسمزی ناشی از تنش شوری.. 39

2-12-2- تنش سمییت یونی ناشی از شوری.. 40

3-12-2 تنش عناصرغذایی ناشی از شوری.. 40

13-2 معیارهای تحمل نسبت به شوری.. 41

14-2 روشهای ارزیابی تحمل به شوری گیاهان. 41

15-2 مقاومت گیاهان در برابر شوری.. 42

یک مطلب دیگر :

16-2 سازوکارهای مقاوم به شوری.. 42

17-2 تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان زراعی.. 43

1-17-2 جوانه زنی 43

2-17-2 رشد رویشی.. 46

3-17-2 غلظت پروتئین کل.. 48

4-17-2 عملکرد دانه و محتوی روغن.. 49

فصل سوم:مواد و روش ها 51

1-3 تاریخ و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش… 51

2-3 طرح آزمایشی.. 52

3-3 روش کار در آزمایشگاه 52

4-3 اسمو پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول. 53

5-3 روش کار در گلخانه. 54

6-3 روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها. 56

فصل چهارم:نتایج و بحث… 57

1-4 آزمایشگاه 57

1-1-4 درصد جوانه زنی.. 57

2-1-4 سرعت جوانه زنی.. 57

3-1-4 وزن تر وخشک ریشه چه. 59

4-1-4 طول ریشه چه. 60

5-1-4- وزن تر و خشک کلئوپتیل.. 62

6-1-4 طول کلئوپتیل.. 63

7-1-4 وزن تر وخشک گیاهچه. 63

8-1-4 طول گیاهچه 64

9-1-4 بنیه بذر 68

10-1-4 ضریب آلومتری.. 69

11-1-4 نسبت وزن خشک ریشه چه به وزن خشک کلئوپتیل.. 70

2-4 گلخانه. 74

1-2-4 وزن تر و خشک ریشه. 74

2-2-4 وزن تر و خشک ساقه. 74

3-2-4 وزن تر و خشک برگ… 75

4-2-4- ارتفاع بوته. 78

5-2-4 طول و عرض برگ… 78

6-2-4 کلروفیلa وb. 79

7-2-4 کارتنوئید. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 83

1-5 نتیجه. 83

2-5 پیشنهادات… 84

فصل ششم: منابع مورد استفاده 85

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه 66

جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه 67

ادامه جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه 71

ادامه جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه 72

جدول 3-4 نتایج تجزیه واریانس درشرایط گلخانه. 76

جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه… 77

ادامه جدول3-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط گلخانه. 81

ادامه جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه. 882

جدول1-3 خلاصه آمار هواشناسی شهرستان شاهرود در طول فصل رشد ذرت درسال1391. 51

بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *