1- 2- هدف تحقیق 3

1-3- گیاهشناسی 4

1-4- طبقه بندی 5

1-5- تاریخچه پیدایش و اصلاح تریتیکاله 6

1-6- سطح زیر کشت و تولید جهانی 7

1-7- ترکیب شیمیایی و کیفیت غذایی تریتیکاله 8

1-9- مراحل رشد تریتیکاله 10

1-9-1- تجمع ماده خشک 10

1-9-2- توسعه ی سطح برگ 11

1-9-3- پنجه زنی 11

1-9-4- رشد دانه 12

1-10- اجزای عملکرد 13

1- 11- عملکرد 13

1-12- اهمیت بررسی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد غلات در منطقه 15

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین

2-1- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد در غلات 18

2-2- انتقال مجدد مواد پرورده 22

2-3- دمای سایه انداز گیاهی 25

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3- 1- مشخصات محل اجرای آزمایش 29

3- 2- طرح آزمایش 30

3-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 31

3- 4- تعیین میزان آب مورد نیاز هر کرت و هر تیمار 32

3- 5- انتخاب لاین های مناسب تریتیکاله 34

3-6- کاشت، داشت، برداشت 34

3-7- اندازه گیری صفات مورد مطالعه 36

3-7-1- ارتفاع بوته 36

3-7-2- عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه 36

3-7-3- تعداد برگ نهایی 36

3-7-4-آهنگ تجمع مادهی خشک 36

3-7-5- دمای سایه انداز گیاهی 36

3-7-6- وزن هزار دانه 37

3-7-7- زاویه برگ 37

3-7-8- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش 38

3-7-9- اندازه گیری اجزاء عملکرد 38

3-7-10- انتقال مجدد 39

3-7-11- سرعت رشد محصول (CGR) 39

3- 8- تجزیه‌ و تحلیل آماری داده‌ها 40

فصل چهارم: نتایج و بحث

4 – 1- تعداد دانه در سنبله 43

4- 2- وزن هزار دانه 45

4- 3- تعداد سنبله در واحد سطح 48

4- 4- تعداد سنبلچه در سنبله 52

4- 5- عملکرد دانه 55

4- 6- شاخص برداشت 58

4- 7- درصد انتقال مجدد 62

4- 8- آهنگ تجمع ماده ی خشک 65

4- 9- تعداد برگ نهایی 69

4- 10- طول سنبله 69

4- 11- طول ریشک 70

4- 12- ارتفاع نهایی 70

4-13- زاویه ی برگ 71

4- 14- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش 72

4- 15- سرعت رشد محصول (CGR) 80

4- 16- دمای سایه انداز گیاهی 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- نتیجه گیری 87

2-5- پیشنهادات 88

فهرست منابع 89

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 1-1. ترکیب تقریبی مواد غذایی در تریتیکاله، گندم و چاودار (بر اساس ماده ی خشک) 9

پایان نامه و مقاله

جدول 3–1. مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش 29

جدول 3-2. خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی 31

جدول 4-1. نتایج تجزیه واریانس اجزای عملکرد در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. 42

جدول 4-2. نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. 52

جدول 4- 3. تجزیه واریانس شاخص برداشت، درصد انتقال مجدد و آهنگ تجمع ماده ی خشک. 59

جدول 4- 4. نتایج تجزیه ی واریانس صفات کمی. 68

جدول 4- 5. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 73

جدول 4- 6. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 76

جدول 4- 7. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

شکل 3-1. نقشه ی طرح 30

شکل 3-2- اندازه گیری دبی شیلنگ آبیاری 33

شکل 3-3. آبیاری مزرعه تریتیکاله در مرحله ی گیاهچهای 33

شکل 3-4. تست جوانه زنی ژنوتیپ های تریتیکاله 34

یک مطلب دیگر :

شکل 3-5. وجین دستی علف‌های هرز 35

شکل 3- 6. دماسنج مادون قرمز 37

شکل4 – 1. میانگین تعداد دانه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. 43

شکل 4- 2. میانگین تعداد دانه در سنبله در ژنوتیپهای مختلف تریتیکاله. 44

شکل 4- 3. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد دانه در سنبله 45

شکل4 – 4. میانگین وزن هزار دانه در سطوح مختلف تنش خشکی 46

شکل4 – 5. میانگین وزن هزار دانه در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 47

شکل 4- 6. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر وزن هزار دانه (گرم). 48

شکل4 – 7. میانگین تعداد سنبله در متر مربع بین سطوح مختلف تنش خشکی. 49

شکل4 – 8. میانگین تعداد سنبله در متر مربع در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 50

شکل 4- 9. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبله در واحد سطح 51

شکل4 – 10. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. 53

شکل4 – 11. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 54

شکل 4- 12. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبلچه در سنبله. 54

شکل4 -13. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) در سطوح مختلف تنش خشکی. 55

شکل4 – 14. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در متر هکتار) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 57

شکل 4- 15. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار). 58

شکل 4 – 16. میانگین شاخص برداشت در سطوح مختلف تنش خشکی. 59

شکل 4- 17. میانگین شاخص برداشت در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 60

شکل 4- 18. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین شاخص برداشت. 61

شکل4- 19. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در سطوح مختلف تنش خشکی 62

شکل 4- 20. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 63

شکل 4- 21. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع). 64

شکل 4- 22. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در سطوح مختلف تنش خشکی 65

شکل 4- 23. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 66

شکل 4- 24. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز). 68

شکل 4- 25. میانگین طول سنبله (میلیمتر) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 69

شکل 4- 26. میانگین ارتفاع نهایی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 71

شکل4- 27. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 75

شکل4- 28. مقایسه شاخص GMPبین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). 76

شکل 4- 29. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 77

شکل 4- 30. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). 78

شکل 4- 31. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 79

شکل 4- 32. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). 80

شکل 4- 33. CGR (گرم در بوته در روز ) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. 81

شکل 4- 34. میزان CGR (گرم در بوته در روز) در سطوح مختلف تنش خشکی. 82

شکل 4-35. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین سطوح مختلف تنش خشکی 84

شکل 4-36. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین ژنوتیهای مختلف تریتیکاله. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *