کانسارها

دانلود پایان نامه

چکیده

اغلب کانسارهای سطحی که دارای رخنمون خوبی در سطح زمین هستند اکتشاف شده­اند. بر این اساس هدف اصلی کاوشگران در دهه­های اخیر اکتشاف ذخایر پنهان می­باشد. شناخت هاله اولیه ژئوشیمیایی از روش­های مهم جهت آشکار­سازی و شناخت کانی­سازی­های پنهانی می­باشد. هدف از انجام این مطالعاتکاربرد مدل­سازی­های مولتی فرکتالی برای زونالیته ژئوشیمیایی، جهت شناخت وشناسایی آنومالی­های کرومیت در برگه 1:100000 پرنگ می باشد.

برای تشخیص و شناسایی زون­های کانی­سازی از زونالیته ژئوشیمیایی و مدل­های مولتی فرکتالی عیار -مساحت و عیار – تعداد استفاده شده است. هاله ضربی عناصر کروم، کبالت و نیکل به عنوان شاخص اکتشافی برای پی­جویی کانسارهای کرومیت در منطقه پیشنهاد شده است و مناطق آنومالی بر اساس مدل­های مولتی فرکتالی عیار – مساحت این شاخص بدست آمد. عیار حد زمینه از آنومالی­های ژئوشیمیایی برای هاله ضربی Cr.Co.Ni محاسبه شد. نمودار­های تمام لگاریتمی برای غلظت­های عناصر کروم، کبالت، نیکل و هاله ضربی غلظت­های این عناصر، چهار جامعه متفاوت را نمایش می­دهد. که حد آنومالی برای عناصر کروم، کبالت، نیکل و هاله ضربی به ترتیب برابر است با  ppm199، ppm 19،ppm185وppm37943282. بررسی­های انجام شده در منطقه نشان می­دهد؛ که نقشه ژئوشیمیایی مدل هاله ضربی و عنصر کروم در منطقه از یک الگوی مشابه پیروی می­کند. در نهایت نتایج بدست آمده بر اساس مدل هاله ضربی و عنصر کروم بر مبنای ماتریس log ratio با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه نتایج نشان داد که آنومالی­های بدست آمده بر اساس هاله ضربی تطابق بیشتری با ساختارهای زمین­شناسی منطقه دارد.

نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که مدل­های فرکتالی و زونالیته ژئوشیمیایی به تنهایی نمی­تواند پاسخ مناسبی برای آشکار سازی مناطق آنومال ارائه دهد. اما تلفیق روش­های مدرن فرکتالی و روش زونالیته ژئوشیمیایی الگوی مناسبی برای پی­جویی کانسارهای منطقه ارائه داد.

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment