1-4-1- اهداف اصلی…………………………………………………………………………………….   21

2-4-1- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….   21

فصل دوم: ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   23

2-2- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………….   24

1-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج………………………………………………………………   24

2-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………….   27

3-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………….   32

1-3-2- انواع اعتماد………………………………………………………………………………………   32

1-1-3-2- اعتماد بنیادی…………………………………………………………………………………   32

2-1-3-2- اعتماد میان فردی…………………………………………………………………………..   33

3-1-3-2- اعتماد تعمیم یافته یا عام………………………………………………………………….   33

4-1-3-2- اعتماد به نظام یا سیستم…………………………………………………………………..   34

2-3-2- سطوح اعتماد……………………………………………………………………………………   34

1-2-3-2- اعتماد در سطح خرد………………………………………………………………………   35

2-2-3-2- اعتماد در سطح میانه………………………………………………………………………   37

3-2-3-2- اعتماد در سطح کلان……………………………………………………………………..   40

3-3-2-  نظریه های مبتنی بر اعتماد…………………………………………………………………..   41

1-3-3-2- مک کوایل……………………………………………………………………………………   41

2-3-3-2- نظریه رسانه ها………………………………………………………………………………   45

1-2-3-3-2-  نظریه جبرگرایی رسانه ای………………………………………………………….   45

2-2-3-3-2-  نظریه کاشت……………………………………………………………………………   46

3-2-3-3-2-  نظریه پوتنام……………………………………………………………………………..   47

4-2-3-3-2-  نظریه وساطت………………………………………………………………………….   49

5-2-3-3-2-  نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………….   50

6-2-3-3-2- نظریه وابسته به نظام رسانه ها………………………………………………………   52

7-2-3-3-2- نظریه های مبتنی بر اعتبار رسانه……………………………………………………   43

4-2- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………….   55

5-2- مدل تحلیلی …………………………………………………………………………………………   57

5-2- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………   58

6-2- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………….   59

7-2- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………….   73

فصل سوم : روش شناسی 

پایان نامه

1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   77   

2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………   77

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..   77

4-3- تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………..   78

5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………..   78

6-3- واحد تحلیل و روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….   79

7-3- اعتبار و روایی………………………………………………………………………………………   79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………   86

2-4- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….   87

1-2-4- آمار توصیفی مربوط به اساتید …………………………………………………………….   88

2-2-4- آمار توصیفی مربوط به دانشجویان………………………………………………………..   92

3-4- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………….   98

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   114

2-5- خلاصه، بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………….   114

3-5- مشکلات، دشواری ها و محدودیت های پژوهش…………………………………………   118

4-5- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………..   118

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….  120

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………   124

 

 

  

 

فهرست جداول

جداول                                                                                                                           صفحه

 

 

(1-1) چکیده تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها…………………… …  26

(2-2) چکیده تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها…………………….. …  31

(1-3) جدول جامعه آماری……………………………………………………………………………… …  78

(2-3) جدول نتایج تحلیل پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ……………………………. …  80

(3-3) جدول نتایج تحلیل دوم پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ پس از حذف گویه

         های کم اعتبار……………………………………………………………………………………… …  82

(4-3) جدول روش شناسی……………………………………………………………………………… …  84

(1-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی………………………………. …  87

(2-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت اساتید…………………………………………… …  88

(3-4) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن اساتید

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه های ارشد

………………………………………… …  89

(4-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید……………………………….. …  90

(5-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید………………………………….. …  91

(6-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان…………………………………….. …  92

(7-4) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن دانشجویان…………………………………… …  93

(8-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان…………………………. …  94

(9-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان……………………………. …  95

(10-4) جدول توزیع فراوانی مربوط نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها   .  96

(11-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد

          سریالها……………………………………………………………………………………………… …  96

(12-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش

          مخاطب…………………………………………………………………………………………….. …  97

(13-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها در

          افزایش مخاطب………………………………………………………………………………….. …  97

(14-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها…. …  99

(15-4) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه اساتید.. …..  100

(16-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها ...  102 

(17-4) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه دانشجویان  ..  103

(18-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش

          اعتماد مخاطب……………………………………………………………………………………. ….  105

(19-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظردانشجویان در مورد کارکرد سریالها در افزایش

          اعتماد مخاطب…………………………………………………………………………………… ….  106

(20-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر

          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید)…………………………………………………………… ….. 107

(21-4) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه اساتید)…………………………… ….  107

(22-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر

          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان)……………………………………………………… ….  108

(23-4) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه دانشجویان)…………………….. ….  108

(24-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر

          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید)…………………………………………………………… ….  109

(25-4) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه اساتید)……………………………….. ….  110

(26-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر

          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان)……………………………………………………… …  111

(27-4) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه دانشجویان)…………………………. …  111

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار ها                                                                                                                          صفحه

 

 

(1-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به گروههای مورد بررسی……………………… …..  87

(2-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت اساتید………………………………… ……  88

(3-4) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی اساتید مورد بررسی در پژوهش…………. …..  89

(4-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید…………………….. …..  90

(5-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید……………………….. …..  91

(6-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان………………………….. …..  92

(7-4) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی دانشجویان مورد بررسی در پژوهش…… …..  93

(8-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان……………….. …..  94

(9-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان…………………. …..  95

(10-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت

          کارکرد سریالها…………………………………………………………………………………… …..  99

(11-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد مطلوبیت کارکرد

           سریالها (مقایسه ای)…………………………………………………………………………… …..  101

(12-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان در مورد میزان مطلوبیت

          کارکردسریالها……………………………………………………………………………………. …..  102

(13-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان درمورد مطلوبیت کارکرد

          سریالها(مقایسه ای)……………………………………………………………………………… …..  104

(14-4) نمودارستونی درصدفراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در

          افزایش اعتماد مخاطب………………………………………………………………………… …..  105

(15-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها

          در افزایش اعتماد مخاطب…………………………………………………………………….. …..  106

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل                                                                                                                                            صفحه

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *