2-1-2- بررسی اثر(بخارای من، ایل من)…………………………………………………………………………….. 21

2-1-2-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………………. 21

2-1-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها…………………………………………………………………………… 32

2-2- سیمین دانشور…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-2- بررسی آثار(رمان جزیره­ی سرگردانی و مجموعه داستان از پرنده­های مهاجر بپرس) 39

2-2-2-1- رمان جزیره سرگردانی………………………………………………………………………………… 39

2-2-2-1-1- خلاصه رمان………………………………………………………………………………………… 39

2-2-2-1-2- ویژگی­های کلی رمان………………………………………………………………………….. 40

2-2-2-2- مجموعه داستان از پرنده­های مهاجر بپرس………………………………………………. 43

2-2-2-2-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………. 43

2-2-2-2-2- ویژگی­های­ کلی داستان­ها…………………………………………………………………… 47

2-3- ابراهیم گلستان………………………………………………………………………………… 50

عنوان                                                                                       صفحه

2-3-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………. 50

2-3-2- بررسی اثر (داستان بلند خروس)…………………………………………………………………………… 53

2-3-2-1- خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………….. 53

2-3-2-2- ویژگی­های کلی داستان………………………………………………………………………………. 54

2-4- مهین متأله……………………………………………………………………………………………………….. 55

2-4-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-4-2- بررسی اثر (داستان بلند قرن شیطان)…………………………………………………………………… 55

2-4-2-1- خلاصه داستان…………………………………………………………………………………………….. 55

2-4-2-2- ویژگی­های کلی داستان………………………………………………………………………………. 56

2-5- منوچهر صفا……………………………………………………………………………………………………….. 57

2-5-1- زندگی­نامه……………………………………………………………………………………………………….. 57

2-5-2- بررسی اثر (مجموعه داستان اندر آداب و احوال)…………………………………………………. 58

2-5-2-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………………. 58

2-5-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها …………………………………………………………………………. 61

2-6- ابوالقاسم فقیری………………………………………………………………………………………………… 63

2-6-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-6-2- بررسی اثر(مجموعه داستان دیو) …………………………………………………………………………… 65

2-6-2-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………………. 65

2-6-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها…………………………………………………………………………… 70

2-7- امین فقیری…………………………………………………………………………………………………………. 73

2-7-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………… 73

2-7-2- بررسی آثار(مجموعه داستان­های تمام باران­های دنیا، مویه­های منتشر و داستان‌های بلند اگر باران ببارد و

پایان نامه

 رقصندگان)……………………………………………………………………………………………………………… 75

2-7-2-1- مجموعه داستان تمام باران­های دنیا  ……………………………………………………….. 75

2-7-2-1-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………. 76

2-7-2-1-2- ویژگی­های کلی داستان‌ها …………………………………………………………………. 82

2-7-2-2- مجموعه داستان مویه­های منتشر………………………………………………………………. 83

2-7-2-2-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………. 83

2-7-2-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها …………………………………………………………………. 88

2-7-2-3- داستان بلند اگر باران ببارد ……………………………………………………………………….. 91

عنوان                                                                                       صفحه

2-7-2-3-1- خلاصه داستان …………………………………………………………………………………… 91

2-7-2-3-2- ویژگی­های کلی داستان………………………………………………………………………. 91

2-7-2-4- داستان بلند رقصندگان……………………………………………………………………………….. 93

2-7-2-4-1- خلاصه داستان…………………………………………………………………………………….. 93

2-7-2-4-2- ویژگی­های کلی داستان …………………………………………………………………….. 94

2-7-2-5- نتیجه­گیری کلی چهار اثر امین فقیری……………………………………………………… 97

2-8- حسن کریم­پور شیرازی………………………………………………………………………………………… 98

2-8-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………………… 98

2-8-2- بررسی آثار (رمان درماندگان عشق و باغ مارشال)………………………………………………… 100

2-8-2-1- رمان درماندگان عشق………………………………………………………………………………….. 100

2-8-2-1-1- خلاصه رمان………………………………………………………………………………………… 100

2-8-2-1-2- ویژگی­های کلی رمان………………………………………………………………………….. 102

2-8-2-2- رمان باغ مارشال …………………………………………………………………………………………. 104

2-8-2-2-1- خلاصه رمان………………………………………………………………………………………… 104

2-8-2-2-2- ویژگی­های کلی رمان …………………………………………………………………………. 105

2-8-2-3- نتیجه گیری دو رمان کریم­پور شیرازی……………………………………………………… 105

2-9- علی اصغر شیرزادی………………………………………………………………………………………. 106

2-9-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………….. 106

2-9-2- بررسی آثار (مجموعه داستان غریبه و اقاقیا و رمان طبل آتش)…………………………. 107

یک مطلب دیگر :

2-9-2-1- مجموعه داستان غریبه و اقاقیا…………………………………………………………………… 107

2-9-2-1-1- خلاصه داستان­ها…………………………………………………………………………………. 107

2-9-2-1-2-ویژگی­های کلی داستان­ها……………………………………………………………………. 110

2-9-2-2- رمان طبل آتش ………………………………………………………………………………………….. 112

2-9-2-2-1- خلاصه رمان………………………………………………………………………………………… 112

2-9-2-2-2- ویژگی­های­ کلی رمان………………………………………………………………………….. 113

2-10- مهناز کریمی…………………………………………………………………………………………………… 116

2-10-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………………… 116

2-10-2- بررسی اثر (داستان بلند رقصی چنین)………………………………………………………………. 116

2-10-2-1- خلاصه داستان ………………………………………………………………………………………… 116

2-10-2-2- ویژگی­­های کلی داستان……………………………………………………………………………. 117

عنوان                                                                                       صفحه

2-11- طاهره ریاستی…………………………………………………………………………………………… 120

2-11-1- زندگی­نامه……………………………………………………………………………………………….. 120

2-11-2- بررسی اثر (مجموعه داستان شط خیال)……………………………………………………………. 120

2-11-2-1- خلاصه داستان­ها………………………………………………………………………………………. 120

2-11-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها………………………………………………………………………… 126

2-12- شهریار مندنی­پور…………………………………………………………………………….. 130

2-12-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………….. 130

2-12-2- بررسی آثار (مجموعه داستان­های سایه­های غار، هشتمین روز زمین، مومیا و عسل و ماه نیمروز)        132

2-12-2-1- خلاصه و ویژگی­های داستان­های مجموعه­ی سایه­های غار …………………. 132

2-12-2-2- خلاصه و ویژگی­های داستان­های مجموعه­ی هشتمین روز زمین……….. 139

2-12-2-3- خلاصه و ویژگی­های داستان­های مجموعه­ی مومیا و عسل………………….. 146

2-12-2-4- خلاصه و ویژگی­های داستان­های مجموعه­ی ماه نیمروز ……………………… 163

2-12-2-5- نتیجه­گیری چهار مجموعه داستان مندنی­پور………………………………………… 174

2-13- ابوتراب خسروی…………………………………………………………………………………… 179

2-13-1- زندگی­نامه………………………………………………………………………………………… 179

2-13-2- بررسی اثر (مجموعه داستان هاویه) …………………………………………………………………… 181

2-13-2-1- خلاصه داستان­ها………………………………………………………………………………………. 182

2-13-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها………………………………………………………………………… 189

2-14- محمد کشاورز…………………………………………………………………………………………………. 195

2-14-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………………… 195

2-14-2- بررسی اثر (مجموعه داستان پایکوبی)………………………………………………………………… 195

2-14-2-1- خلاصه داستان­ها………………………………………………………………………………………. 195

2-14-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها………………………………………………………………………… 200

2-15- سوسن طاقدیس………………………………………………………………………………………………….. 203

2-15-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………………….. 203

2-15-2- بررسی اثر (داستان بلند و دست­ها از خاک روئیدند)………………………………………… 204

2-15-2-1- خلاصه داستان………………………………………………………………………………………….. 204

2-15-2-2- ویژگی­های کلی داستان……………………………………………………………………………. 205

2-16- محمدحسین مدرس صادقی…………………………………………………………………………… 207

عنوان                                                                                       صفحه

2-16-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………. 207

2-16-2- بررسی اثر (مجموعه داستان زیبا ولی شکستنی)………………………………………………. 207

2-16-2-1- خلاصه داستان­ها………………………………………………………………………………………. 208

2-16-2-2- ویژگی­های کلی داستان­ها………………………………………………………………………… 209

2-17- حسن بنی عامری…………………………………………………………………………………………. 211

2-17-1- زندگی­نامه…………………………………………………………………………………………….. 211

2-17-2- بررسی اثر (رمان گنجشک­ها بهشت را می­فهمند) …………………………………………… 212

2-17-2-1-  خلاصه رمان …………………………………………………………………………………………… 212

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *